Samsung CE1160 Owner's manual

Type
Owner's manual
Code No.: DE68-02971A
เตาไมโครเวฟ
คําแนะนาสาหรบผ ใชและค มือการอบอาหาร
CE1160 / CE1161T
CE1162M / CE1163F
¤ÙèÁ×ͤé¹ËÒÍÂèÒ§ “ÃÇ´àÃçÇ”........................................................................................................................................................................2
¡ÒÃãªéÃкº·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´´éÇÂä͹éÓ......................................................................................................................................................2
ἧ¤Çº¤ØÁ....................................................................................................................................................................................................3
àµÒͺ..............................................................................................................................................................................................................3
ÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁ.................................................................................................................................................................................................3
¡ÒÃãªé¤ÙèÁ×Í©ºÑº¹Õé..........................................................................................................................................................................................4
¢éͤÇÃÃÐÇѧà¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ................................................................................................................................................................5
¡ÒõԴµÑé§àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿...............................................................................................................................................................................6
¡ÒÃàÅ×Í¡ÀÒÉÒ·Õè¨ÍáÊ´§¼Å......................................................................................................................................................................6
¡ÒõÑé§àÇÅÒ ....................................................................................................................................................................................................7
¡ÒõÃǨÊͺÇèÒàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿¢Í§¤Ø³·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§¶Ù¡µéͧ .............................................................................................................7
àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§äÃ.......................................................................................................................................................................7
¤Ç÷ÓÍÂèÒ§äÃàÁ×èÍà¡Ô´¢éÍʧÊÑÂËÃ×ÍÁÕ»ÑËÒ........................................................................................................................................8
¡ÒûÃا/ÍØè¹ÍÒËÒà .....................................................................................................................................................................................8
ÃдѺ¤ÇÒÁÃé͹áÅСÒûÃѺàÇÅÒ.............................................................................................................................................................9
¡ÒÃËÂØ´¡ÒûÃاÍÒËÒÃ.............................................................................................................................................................................9
¡ÒûÃѺàÇÅÒ»ÃاÍÒËÒÃ............................................................................................................................................................................9
¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑµÔ»ÃاÍÒËÒôéÇÂä͹éÓ.....................................................................................................................................................9
¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑµÔ»ÃاÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁѵÔ....................................................................................................................................................10
¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑµÔÍØè¹ÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁѵÔ......................................................................................................................................................11
¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑµÔÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§................................................................................................................................................................12
¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑµÔ»ÃاÍÒËÒôéÇÂä͹éÓÍѵâ¹ÁѵÔ..................................................................................................................................13
¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡ÒÃËÁÑ¡........................................................................................................................................................................11
¡ÒõÑ駤èÒÊÓËÃѺ¡ÒÃËÁÑ¡.......................................................................................................................................................................14
¡ÒÃãªé¨Ò¹Ãͧ............................................................................................................................................................................................15
¡ÒèѴÇÒ§¨Ò¹Ãͧ...................................................................................................................................................................................15
¡ÒèѴÇÒ§¨Ò¹Ãͧ...................................................................................................................................................................................16
¡ÒûÃاÍÒËÒÃẺËÅÒ¢Ñ鹵͹.........................................................................................................................................................16
¡ÒÃÍØè¹àµÒͺÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ.....................................................................................................................................................................17
¡ÒûÃاÍÒËÒôéǤÇÒÁÃé͹...............................................................................................................................................................17
¡ÒÃÂèÒ§........................................................................................................................................................................................................18
¡ÒõÑé§àÇÅÒ .................................................................................................................................................................................................18
¡ÒÃàÅ×Í¡µÓá˹觢ͧ¢´ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹.............................................................................................................................................18
¡ÒÃàÅ×Í¡ÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁ.............................................................................................................................................................................18
¡ÒÃͺâ´Âãªé·ÕèàÊÕº..................................................................................................................................................................................19
¡ÒõÑ駤èÒÊÓËÃѺ¡ÒÃͺâ´Âãªé·ÕèàÊÕºáÅкÒÃìºÕ¤ÔÇ...........................................................................................................................19
¡ÒÃãªé·ÕèàÊÕºá¹ÇµÑé§ËÅÒÂ᡹ ..............................................................................................................................................................20
¡ÒÃãªéäÁâ¤ÃàÇ¿ÃèÇÁ¡Ñº¡ÒÃÂèÒ§............................................................................................................................................................20
¡ÒÃãªéäÁâ¤ÃàÇ¿ÃèÇÁ¡Ñº¡ÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹..................................................................................................................................21
¡ÒÃãªé¡ÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹ÃèÇÁ¡Ñº¡ÒÃÂèÒ§.....................................................................................................................................21
¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢¨Ñ´¡ÅÔè¹........................................................................................................................................................................11
¿Ñ§¡ìªÑ¹ËÂØ´¨Ò¹ËÁع´éǵ¹àͧ...........................................................................................................................................................22
¡ÒÃÅçͤàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿ ..............................................................................................................................................................................22
¡ÒûԴàÊÕ§àµ×͹ ......................................................................................................................................................................................22
¡ÒÃàÅ×Í¡áÅÐà»ÅÕè¹˹èÇÂÇÑ´¹éÓ˹ѡ...................................................................................................................................................22
¤ÙèÁ×ÍÊÓËÃѺÍØ»¡Ã³ì¡Ò÷ÓÍÒËÒÃ.......................................................................................................................................................23
¤ÙèÁ×Í¡ÒûÃاÍÒËÒÃ..................................................................................................................................................................................24
¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿ ..........................................................................................................................................................35
¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒáÅЫèÍÁàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿......................................................................................................................................................36
ÃÒÂÅÐàÍÕ´´éҹ෤¹Ô¤............................................................................................................................................................................36
CE1160_TH.fm Page 1 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
2
TH
¤ÙèÁ×ͤé¹ËÒÍÂèÒ§ “ÃÇ´àÃçÇ”
©Ñ¹µéͧ¡ÒÃͺÍÒËÒÃ
©Ñ¹µéͧ¡ÒÃà¾ÔèÁàÇÅÒͺÍÕ¡ 30 ÇÔ¹Ò·Õ
©Ñ¹µéͧ¡ÒÃÅÐÅÒÂÍÒËÒÃáªèá¢ç§
¡ÒÃãªéÃкº·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´´éÇÂä͹éÓ
Ãкº·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´´éÇÂä͹éӨоè¹ä͹éÓä»·ÑèǾ×é¹¼ÔÇ´éҹ㹢ͧªèͧàµÒͺ ËÅѧ¨Ò¡·Õèãªé¿Ñ§¡ìªÑ¹¹Õé ¤Ø³
ÊÒÁÒö·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´´éҹ㹢ͧªèͧàµÒͺä´éÍÂèÒ§§èÒ´ÒÂ
ãªé¿Ñ§¡ìªÑ¹¹ÕéËÅѧ¨Ò¡·Õè»ÅèÍÂãËéàµÒͺàÂç¹Å§áÅéÇà·èÒ¹Ñé¹ (ÍسËÀÙÁÔ»¡µÔ)
ãªé¹éÓ¸ÃÃÁ´Òà·èÒ¹Ñé¹ ËéÒÁãªé¹éÓ¡ÅÑè¹
à¾×èÍãËé¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´ÊÁºÙóìÂÔ觢Öé¹ â»Ã´ãªé¿Ñ§¡ìªÑ¹¢¨Ñ´¡ÅÔè¹ËÅѧ¨Ò¡¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´
´éÇÂä͹éÓ
ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃà»Ô´»ÃеÙàµÒͺã¹ÃÐËÇèÒ§¡Ò÷ӧҹ Ãкº¨ÐáÊ´§¢éͤÇÒÁ “E7”
éÓ·ÕèÍÂÙèã¹àµÒͺ¨ÐÃé͹ÁÒ¡ à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´´éÇÂä͹éÓÍÂÙè)
¤Óàµ×͹!
•¶éÇÂãÊè¹éÓãªéä´é੾ÒСѺâËÁ´ “·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´´éÇÂä͹éÓ” à·èÒ¹Ñé¹
•àÁ×èÍ»ÃاÍÒËÒ÷ÕèäÁèãªè¢Í§àËÅÇ ãËé¹Ó¶éÇÂãÊè¹éÓÍÍ¡ à¾×èÍäÁèãËéà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂáÅÐÍÒ¨·ÓãËéµÔ´ä¿ä´é
1. ¡´»ØèÁ Microwave () (äÁâ¤ÃàÇ¿)
2. ¡´»ØèÁ Microwave () (äÁâ¤ÃàÇ¿) ¨¹¡ÇèÒÃдѺ¾Åѧ§Ò¹·Õèµéͧ¡ÒûÃÒ¡¯¢Öé¹
3. àÅ×Í¡àÇÅÒ㹡ÒÃͺÍÒËÒà â´Â¡´»ØèÁ 10min, 1min áÅÐ 10s µÒÁµéͧ¡ÒÃ
4. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì: ¡ÒÃͺÍÒËÒèÐàÃÔèÁµé¹¢Öé¹
àÁ×èÍ¡ÒÃͺÍÒËÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§áÅÐáÊ´§ÊÑÅѡɳì
"0" ¡Ð¾ÃÔºÊÕè¤ÃÑé§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
¢³Ð·ÕèÍÒËÒÃÂѧÍÂÙèã¹àµÒ
¡´»ØèÁ +30s ˹Ö觤ÃÑ駵èÍ 30 ÇÔ¹Ò·Õ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃà¾ÔèÁ
1. ÇÒ§ÍÒËÒ÷Õèáªèá¢ç§ã¹àµÒ
¡´»ØèÁ Power Defrost ()
2. àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·ÍÒËÒÃâ´Â¡´»ØèÁ Power Defrost ()
¨¹¡ÇèÒ»ÃÐàÀ·ÍÒËÒ÷Õèµéͧ¡ÒèлÃÒ¡¯
3. àÅ×Í¡¹éÓ˹ѡâ´Â¡´»ØèÁ ( ) áÅÐ ( )
4. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì: àÃÔèÁµé¹¡ÒÃÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§
àÁ×èÍ¡ÒÃͺÍÒËÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§áÅÐáÊ´§¢éͤÇÒÁ
“ENJOY MEAL” ¡Ð¾ÃÔºÊÕè¤ÃÑé§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§
àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
1. à»Ô´»ÃеÙ
2. àµÔÁ¹éÓÀÒÂ㹶éÇÂãËé¶Ö§¢Õ´
(»ÃÔÁÒ³ 50 ÁÅ.)
3. â»Ã´ãÊè¶éǹéÓ·Õè´éÒ¹¢ÇҢͧàµÒͺ
4. »Ô´»ÃеÙ
5. ¡´»ØèÁ Steam clean () (·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´´éÇÂä͹éÓ)
(俨ÐÊÇèÒ§ÃÐËÇèÒ§¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´´éÇÂä͹éÓ)
6. à»Ô´»ÃеÙ
7. â»Ã´·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ªèͧàµÒͺ´éǼéÒáËé§ÊÓËÃѺàªç´¨Ò¹
¹Ó¨Ò¹ËÁعÍÍ¡ãËéàËÅ×Í੾ÒеÐá¡Ã§´éÒ¹ÅèÒ§áÅСÃдÒÉÍ๡»ÃÐʧ¤ì
8. ËÅѧ¨Ò¡·Õèàªç´ªèͧàµÒͺáÅéÇ ¢Íá¹Ð¹ÓãËéãªé¿Ñ§¡ìªÑ¹ÃкÒÂÍÒ¡ÒÈ à¾×èÍ·ÓãËéàµÒͺ
áËé§Ê¹Ô·
CE1160_TH.fm Page 2 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
3
TH
ἧ¤Çº¤ØÁ àµÒͺ
ÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁ
¤Ø³¨Ðä´éÃѺÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁËÅÒª¹Ô´ à¾×è͹ÓÁÒãªéÃèÇÁ¡ÑºàµÒͺ â´Â¢Öé¹ÍÂÙè¡ÑºÃØè¹·Õè¤Ø³«×éÍ
1
2
3
4
5
17
6
21
18
19
7
8
9
10
11
12
16
15
22
13
14
23
1. »ØèÁ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´´éÇÂä͹éÓ
2. »ØèÁͺ´éǤÇÒÁÃé͹
3. ¡ÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹+¡ÒÃÂèÒ§
4. äÁâ¤ÃàÇ¿+¡ÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹
5. »ØèÁäÁâ¤ÃàÇ¿
6. »ØèÁÂèÒ§
7. äÁâ¤ÃàÇ¿+¡ÒÃÂèÒ§
8. »ØèÁ»ÃاÍÒËÒôéÇÂä͹éÓ
9. ¡ÒõÑé§àÇÅÒ
10. »ØèÁ¢Öé¹/ŧ (¹éÓ˹ѡ/»ÃÔÁÒ³/àÇÅÒ)
11. »ØèÁËÂØ´àÇÅÒ
12. »ØèÁà¾ÔèÁ/Å´
13. »ØèÁËÂØ´/¡àÅÔ¡
14. »ØèÁ¡ÒõÑ駤èÒàÇÅÒ
15. »ØèÁàÅ×Í¡ÍØè¹àµÒͺ
16. »ØèÁ»ÃاÍÒËÒôéÇÂä͹éÓÍѵâ¹ÁѵÔ
17. »ØèÁ ¤Ø³ÊÁºÑµÔÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§
18. »ØèÁ¤Ø³ÊÁºÑµÔ»ÃاÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁѵÔ
19. »ØèÁ¤Ø³ÊÁºÑµÔÍØè¹ÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁѵÔ
20. »ØèÁ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡ÒÃËÁÑ¡
21. »ØèÁ»Ô´/à»Ô´¨Ò¹ËÁع
22. »ØèÁ¢¨Ñ´¡ÅÔè¹
23. »ØèÁàÃÔèÁµé¹ / +30S
20
1. à¿×ͧ à¾×èÍÇÒ§äÇéµÃ§¡Ñºá¡¹¢Í§ÁÍàµÍÃì·ÕèÊèǹ°Ò¹¢Í§àµÒͺ
Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì: à¿×ͧ¹Õé¨Ðà»ç¹µÑÇËÁع¨Ò¹ËÁع
2. ǧáËǹ à¾×èÍÇÒ§äÇéºÃÔàdzÊèǹ¡ÅÒ§¢Í§àµÒͺ
Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì: ǧáËǹ¹Õé¨ÐÃͧÃѺ¹éÓ˹ѡ¢Í§¨Ò¹ËÁع
3. ¨Ò¹ËÁع ÇÒ§à˹×ÍǧáËǹ â´ÂãËéÊèǹ¡ÅÒ§ÊÇÁ¾Í´Õ¡Ñºà¿×ͧ
Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì: ¨Ò¹ËÁع·Ó˹éÒ·Õèà»ç¹¾×é¹·ÕèËÅÑ¡ÊÓËÃѺͺÍÒËÒÃ
áÅÐÊÒÁÒö¶Í´ÍÍ¡·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ä´é§èÒÂ
ªèͧÃкÒÂÍÒ¡ÒÈ
ÊÅÑ¡¢Í§»ÃеÙ
»ÃеÙ
¨Ò¹ËÁع
à¿×ͧ¢Í§¨Ò¹ËÁع
ǧáËǹ
ªèͧÅçͤà¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
ªèͧÃкÒÂÍÒ¡ÒÈ
¢´ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹
ἧ¤Çº¤ØÁ
·Õè¨Ñº»ÃеÙ
¨ÍáÊ´§¼Å
CE1160_TH.fm Page 3 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
4
TH
ÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁ (µèÍ)
¢éͤÇÃÃÐÇѧ!!
•ËéÒÁãªéÍØ»¡Ã³ì¹Öè§ÍÒËÒùÕé¡Ñº¼ÅÔµÀѳ±ìã¹ÃØè¹Í×è¹
à¾ÃÒÐÍÒ¨·ÓãËéà¡Ô´ä¿µÔ´ËÃ×ͤÇÒÁàÊÕÂËÒ¡ѺàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿
•ÃÔ¹¹éÓÍÂèÒ§¹éÍ 200 ÁÅ. ¡è͹¡ÒÃãªéÍØ»¡Ã³ì¹Öè§
ËÒ¡¹éÓÁÕ»ÃÔÁÒ³¹éÍ¡ÇèÒ 200 ÁÅ. ÍÒ¨·ÓãËé¡ÒûÃاÍÒËÒÃäÁèÊÁºÙóì ËÃ×ÍÍÒ¨·ÓãËéà¡Ô´ä¿µÔ´ËÃ×Í
¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂÃéÒÂáçµèͼÅÔµÀѳ±ì
•â»Ã´ãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ㹡ÒùÓÍØ»¡Ã³ì¹Öè§ÍÍ¡ÁÒËÅѧ¡Ò÷ÓÍÒËÒÃàÊÃç¨áÅéÇ à¾ÃÒÐÍÒ¨ÅÇ¡Á×Íä´é
•ÍØ»¡Ã³ì¹Ö觤ÇÃãªé¡Ñº "¡ÒùÖè§áººâ»ÃʵÕÁ´éǵ¹àͧ" áÅÐ "¡ÒùÖè§áººâ»ÃʵÕÁÍѵâ¹ÁѵÔ"
•àÁ×èÍãªéÍØ»¡Ã³ì¹Öè§ ¤Ø³µéͧÇÒ§½Ò¤ÃͺáÅШҹÊÓËÃѺ¹Öè§ã¹µÓá˹觷Õè¶Ù¡µéͧ (â»Ã´ÍèÒ¹¤Óá¹Ð¹Ó)
ËÒ¡äÁèä´éãªé½Ò¤ÃͺáÅШҹÊÓËÃѺ¹Ö觵ÒÁ·ÕèÃкØ㹤ÙèÁ×Í ä¢èËÃ×ÍÅÙ¡à¡ÒÅÑ´ÍҨᵡËÃ×ÍÃÐàºÔ´ä´é
¡ÒÃãªé¤ÙèÁ×Í©ºÑº¹Õé
¢Í¢Íº¤Ø³·ÕèàÅ×Í¡ãªéàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿ SAMSUNG ¤Óá¹Ð¹ÓÊÓËÃѺ¼Ùéãªé¹Õé»ÃСͺ´éÇ¢éÍÁÙÅ·Õè
à»ç¹»ÃÐ⪹ìÁÒ¡ÁÒ à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃͺÍÒËÒôéÇÂàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿à¤Ã×èͧãËÁè¢Í§¤Ø³ ´Ñ§¹Õé
•¢éͤÇÃÃÐÇѧà¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
•ÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁáÅÐÀÒª¹Ð
•à¤Åç´ÅѺ㹡ÒÃͺÍÒËÒÃ
·Õè´éҹ㹢ͧ»¡ ¤Ø³¨Ð¾º¡Ñº¤ÙèÁ×ͤé¹ËÒÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ «Ö觨Ð͸ԺÒ¡Ò÷ӧҹ¾×é¹°Ò¹ÊÒÁ»ÃÐàÀ· ä´éá¡è
•»ÃاÍÒËÒà (¡ÒÃãªéäÁâ¤ÃàÇ¿)
•ÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§
•¡ÒÃà¾ÔèÁàÇÅÒͺ 30 ÇÔ¹Ò·Õ ËÒ¡ÍÒËÒâͧ¤Ø³äÁèÊØ¡à¾Õ§¾Í ËÃ×͵éͧÁÕ¡ÒÃÍØè¹à¾ÔèÁàµÔÁ
·Õè·éÒ¤ÙèÁ×ÍàÅèÁ¹Õé¨ÐÁÕÀÒ¾»ÃСͺ¢Í§àµÒͺ ¾ÃéÍÁ´éǵÓá˹觢ͧ»ØèÁµèÒ§æ º¹á¼§¤Çº¤ØÁ
ÀÒ¾»ÃСͺ¢Í§¤Óá¹Ð¹Ó·ÕÅТÑ鹵͹¨Ðà»ç¹ÊÑÅѡɳìÊͧẺ
¢éͤÇÃÃÐÇѧ à¾×èÍËÅÕ¡àÅÕ觡ÒÃä´éÃѺ¾Åѧ§Ò¹äÁâ¤ÃàÇ¿ÁÒ¡à¡Ô¹ä»
â»Ã´»¯ÔºÑµÔµÒÁ¤Óá¹Ð¹Ó¹Õé ÁԩйÑé¹ÍÒ¨à¡Ô´ÍѹµÃÒ¨ҡ¡ÒÃä´éÃѺ¾Åѧ§Ò¹äÁâ¤ÃàÇ¿ÁÒ¡à¡Ô¹ä»
(a) ËéÒÁãªéàµÒͺ¢³Ð·Õè»Ãе٢ͧàµÒà»Ô´ÍÂÙè ËÃ×Í´Ñ´á»Å§á¡éä¢Åçͤà¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ (ÊÅÑ¡¢Í§»ÃеÙ) ËÃ×ÍÊÍ´
Çѵ¶Ø㹪èͧÅçͤà¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ äÁèÇèÒ㹡óÕã´æ
(b) ËéÒÁÊÍ´Çѵ¶Øã´æ ÃÐËÇèÒ§»Ãе٢ͧàµÒͺ¡Ñº´éҹ˹éÒ ËÃ×Í»ÅèÍÂãËéÁÕÍÒËÒÃËÃ×ÍÊÒ÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´¤éÒ§ÍÂÙè
·Õè¼ÔÇ˹éҢͧ«ÕÅ µÃǨÊͺÇèÒ»ÃеÙáÅЫÕŢͺ»ÃеÙÊÐÍÒ´ÍÂÙèàÊÁÍ â´Âàªç´´éǼéÒËÁÒ´áÅÐàªç´ÍÕ¡¤ÃÑ駴éÇÂ
¼éÒ¹ØèÁ·ÕèáËé§ ËÅѧ¨Ò¡¡ÒÃãªé§Ò¹
(c) ËéÒÁãªéàµÒͺ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ ¨¹¡ÇèÒ¨Ðä´éÃѺ¡ÒëèÍÁá«Áâ´ÂªèÒ§¼ÙéªÓ¹Ò¡ÒëèÍÁºÓÃاäÁâ¤ÃàÇ¿·Õè¼èÒ¹
¡Òý֡ͺÃÁâ´Â¼Ùé¼ÅÔµ
â»Ã´»Ô´»Ãе٢ͧàµÒͺãËéʹԷ áÅеÃǨÊͺÇèÒÊèǹµèÒ§æ µèÍ仹ÕéäÁèªÓÃØ´àÊÕÂËÒÂ:
(1) »Ãе٠«ÕŢͺ»Ãе٠áÅмÔÇ˹éҢͧ«ÕÅ
(2) ºÒ¹¾Ñº¢Í§»ÃеÙÑ¡ËÃ×ÍËÅÇÁ)
(3) ÊÒÂä¿
(d) ËéÒÁ»ÃѺáµè§ËÃ×Í«èÍÁá«ÁàµÒͺâ´ÂºØ¤¤ÅÍ×è¹·ÕèäÁèãªè¼ÙéªÓ¹Ò¡ÒëèÍÁºÓÃاäÁâ¤ÃàÇ¿·Õè¼èÒ¹¡Òý֡ͺÃÁâ´Â
¼Ùé¼ÅÔµ
4. µÐá¡Ã§âÅËÐ (µÐá¡Ã§ÊÙ§, µÐá¡Ã§µèÓ) à¾×èÍÇÒ§º¹¨Ò¹ËÁع
Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì: ¤Ø³ÊÒÁÒöãªéµÐá¡Ã§¹Õéà¾×èÍͺÍÒËÒÃÊͧ¨Ò¹ã¹àÇÅÒà´ÕÂǡѹ
â´ÂÇÒ§¨Ò¹àÅç¡äÇ麹¨Ò¹ËÁع áÅÐÇÒ§¨Ò¹·ÕèÊͧº¹µÐá¡Ã§
¤Ø³ ÊÒÁÒöãªéµÐá¡Ã§¹Õé㹡ÒÃͺÍÒËÒÃẺÂèÒ§ ãªé¤ÇÒÁ
Ãé͹ áÅСÒÃͺẺ¼ÊÁ
5. éǹéÓÊÓËÃѺ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ à¾×èÍÇÒ§äÇé·Õè´éÒ¹¢ÇҢͧàµÒͺ
Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì: ãªé㹡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´
6. ÍèÒ§ ¨Ò¹ µÐá¡Ã§ áÅнҤÃͺÊÓËÃѺ¹Öè§ à¾×èÍÇÒ§äÇ麹âµêÐ
Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì: ãªéÊÓËÃѺ¡ÒùÖè§ÍÒËÒÃ
7. ·ÕèàÊÕºÊÓËÃѺÂèÒ§ à¿×ͧºÒÃìºÕ¤ÔÇ áÅÐ᡹ËÁع à¾×èÍãªéÇÒ§ã¹ÍèÒ§á¡éÇ (੾ÒÐ
CE1162M/CE1163F)
Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì: ·ÕèàÊÕºÊÓËÃѺÂèÒ§¹Ñé¹àËÁÒÐÊÓËÃѺ¡ÒÃÂèÒ§ä¡è à¹×èͧ¨Ò¡¤Ø³
¨ÐäÁèµéͧ¡ÅѺ´éÒ¹¢Í§ÍÒËÒÃÍÕ¡ áÅÐÊÒÁÒöãªé¡Ñº¡ÒÃͺÍÒËÒÃ
Ẻ ÂèÒ§ áÅÐẺ¼ÊÁ
8. ÍèÒ§á¡éÇ ãªéÇÒ§º¹¨Ò¹ËÁع (੾ÒÐ CE1162M/ CE1163F)
Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì: Çҧ᡹ÊÓËÃѺÂèҧ㹪ÒÁá¡éÇ
9. ¨Ò¹Ãͧ ãªéÇÒ§º¹¨Ò¹ËÁع (੾ÒÐ CE1161T/ CE1163F)
Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì: ¨Ò¹Ãͧ¹ÕéãªéÊÓËÃѺͺÍÒËÒÃãËéà¡ÃÕÂÁà»ç¹ÊÕàËÅ×ͧ 㹡ÒÃͺ
ÍÒËÒÃẺäÁâ¤ÃàÇ¿ ÂèÒ§ áÅÐẺ¼ÊÁ áÅзÓãËéá»é§¢Í§ÍÒËÒÃ
»ÃÐàÀ·à¾Ê·ÃÕáÅоԫ«Ò¡Ãͺ
☛✉
ขอมลสาค หมายเหต
CE1160_TH.fm Page 4 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
5
TH
¢éͤÇÃÃÐÇѧà¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
¢éÍÁÙÅÊÓ¤Ñà¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
â»Ã´ÍèÒ¹ãËéÅÐàÍÕ´ áÅÐà¡çºäÇéà»ç¹¢éÍÁÙÅÍéÒ§ÍÔ§ã¹Í¹Ò¤µ
¡è͹·Õè¨ÐͺÍÒËÒÃËÃ×ͧ͢àËÅÇã¹àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿ â»Ã´µÃǨÊͺ¢éͤÇÃÃÐÇѧµèÍ仹Õé
1. ËéÒÁ ãªéÀÒª¹Ð·Õèà»ç¹âÅËÐã¹àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿:
•ÀÒª¹ÐâÅËÐ
•ÀÒª¹Ð·ÕèÁբͺà§Ô¹ËÃ×ͷͧ
•àËÅç¡àÊÕº ÊéÍÁ ÏÅÏ
ÊÒà˵Ø: ÍÒ¨à¡Ô´»ÃШØä¿¿éÒ áÅÐÍÒ¨·ÓãËéàµÒͺàÊÕÂËÒÂ
2. ËéÒÁ ãªé¤ÇÒÁÃé͹¡Ñº:
•¢Ç´ ¡Ãлء ËÃ×ÍÀÒª¹ÐÍ×è¹æ ·Õè¼¹Ö¡á¹è¹Ë¹ÒËÃ×ÍãªéÊØ−−Ò¡ÒÈ àªè¹) ¢Ç´ÍÒËÒÃÊÓËÃѺ·Òá
ÍÒËÒ÷ÕèÁÕ¡Òü¹Ö¡äÁèãËéÍÒ¡ÒÈà¢éÒ àªè¹) ä¢èÑèǪ¹Ô´µèÒ§æ ·ÕèäÁèä´é¡Ðà·ÒÐà»Å×Í¡ ÁÐà¢×Íà·È
ÊÒà˵Ø: áç´Ñ¹·Õèà¾ÔèÁ¢Ö鹨зÓãËéÍÒËÒÃàËÅèÒ¹ÕéÃÐàºÔ´áµ¡ÍÍ¡
à¤Åç´ÅѺ: à»Ô´½ÒËÃ×Íà¨ÒмÔÇ ¶Ø§ ÏÅÏ ¡è͹
3. ËéÒÁ ãªé§Ò¹äÁâ¤ÃàÇ¿àÁ×èÍäÁèÁÕÍÒËÒÃÍÂÙèÀÒÂã¹àµÒ
ÊÒà˵Ø: ¼¹Ñ§¢Í§àµÒÍÒ¨àÊÕÂËÒÂ
à¤Åç´ÅѺ: ÇÒ§á¡éÇãÊè¹éÓäÇéÀÒÂã¹àµÒͺµÅÍ´àÇÅÒ ¹éӨдٴ«Ñº¤Å×è¹äÁâ¤ÃàÇ¿
ËÒ¡¤Ø³à»Ô´ãËéàµÒ·Ó§Ò¹¢³Ð·ÕèÇèÒ§ÍÂÙè
4. ËéÒÁ »Ô´ËÃ×ͺѧªèͧÃкÒÂÍÒ¡ÒÈ´éÒ¹ËÅѧ¢Í§àµÒ´éǼéÒËÃ×Í¡ÃдÒÉ
ÊÒà˵Ø: ¼éÒËÃ×Í¡ÃдÒÉÍÒ¨µÔ´ä¿ à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ¡ÒÃÃкÒÂÍÒ¡ÒÈÃé͹ÍÍ¡¨Ò¡àµÒ
5. ·Ø¡¤ÃÑé§ ¨Ðµéͧãªé¶Ø§Á×͡ѹ¤ÇÒÁÃé͹¢³Ð¹ÓÍÒËÒÃÍÍ¡¨Ò¡àµÒ
ÊÒà˵Ø: ¨Ò¹ºÒ§ª¹Ô´´Ù´«ÑºäÁâ¤ÃàÇ¿ áÅФÇÒÁÃé͹¨Ð¶èÒÂà·¨Ò¡ÍÒËÒÃä»ÂѧÀÒª¹ÐàÊÁÍ ·ÓãËé¨Ò¹
àËÅèÒ¹Õé Ãé͹¨Ñ´
6. ËéÒÁ ÊÑÁ¼ÑÊ¢´ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹ËÃ×ͼ¹Ñ§´éҹ㹢ͧàµÒͺ
ÊÒà˵Ø: ¼¹Ñ§ÍÒ¨Ãé͹¾Í·Õè¨ÐÅÇ¡¼ÔÇ˹ѧä´é áÁéÇèÒ¨ÐͺÍÒËÒÃàÊÃç¨áÅéÇ áÅÐÁÕÅѡɳÐàËÁ×͹
äÁèÁÕ¤ÇÒÁÃé͹¡çµÒÁ â»Ã´ÍÂèÒÊÑÁ¼ÑÊÊèǹ·ÕèÃé͹ ÍÂèÒãËéÇÑÊ´Ø·ÕèµÔ´ä¿§èÒÂÊÑÁ¼ÑʡѺÊèǹ㹢ͧ
àµÒͺ ¨¹¡ÇèÒàµÒͺ¨ÐàÂç¹Å§¡è͹
7. 㹡ÒÃÅ´ÍѹµÃÒ¨ҡ俷ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ã¹ªèͧ´éҹ㹢ͧàµÒͺ
•â»Ã´ÍÂèÒà¡çºÇÑÊ´Ø·ÕèµÔ´ä¿ä´éäÇéã¹àµÒͺ
•¹ÓÅÇ´·Õèãªé»Ô´¶Ø§ÍÍ¡¨Ò¡¶Ø§¡ÃдÒÉËÃ×Ͷا¾ÅÒʵԡ¡è͹
•ËéÒÁãªéàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿à¾×èÍ·ÓãËé˹ѧÊ×;ÔÁ¾ìáËé§
•ËÒ¡ÁÕ¤ÇÑ¹ä¿ ÍÂèÒà»Ô´»ÃеÙàµÒͺ·Ñ¹·Õ áÅлԴà¤Ã×èͧËÃ×ͶʹÊÒÂä¿ÍÍ¡¨Ò¡·ÕèàÊÕº
8. ãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧà»ç¹¾ÔàÈÉàÁ×èÍÍØè¹ÍÒËÒÃàËÅÇáÅÐÍÒËÒÃÊÓËÃѺ·Òá
•¡Ó˹´àÇÅҾѡÍÒËÒÃÍÂèÒ§¹éÍ 20 ÇÔ¹Ò·ÕËÅѧ¨Ò¡·Õè»Ô´àµÒͺ·Ø¡¤ÃÑé§ à¾×èÍãËéÁÕ¡ÒûÃѺÍسËÀÙÁÔ
•¤¹ÍÒËÒÃÃÐËÇèÒ§ÍØ蹶éÒ¨Óà»ç¹ áÅФ鹷ء¤ÃÑé§ËÅѧ¨Ò¡ÍØè¹
•à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹¡ÒÃà´×Í´áÅСÃÐà´ç¹ «Öè§ÍÒ¨·ÓãËéÍÒËÒÃÅÇ¡ ¤Ø³¤Çä¹ÍÒËÒáè͹ ÃÐËÇèÒ§ áÅÐËÅѧ
¡ÒÃÍØè¹Ãé͹
•ã¹¡Ã³Õ·Õè¢Í§àËÅÇÅÇ¡ â»Ã´»¯ÔºÑµÔµÒÁ¤Óá¹Ð¹Ó㹡Òû°Á¾ÂÒºÒÅ:
* จุ มมอในนำเยนเปนเวลาอยางนอย 10 นาท
* พันดวยผาพนแผลท แหงและสะอาด
* โปรดอยาทาครีม นำม หรอโลช น
ËéÒÁ ãÊèÍÒËÒè¹àµçÁÀÒª¹Ð áÅФÇÃàÅ×Í¡ãªéÀÒª¹Ð·ÕèÁÕ´éÒ¹º¹¡ÇéÒ§¡ÇèÒ´éÒ¹ÅèÒ§ à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹
¢Í§àËÅÇà´×Í´¨¹à¡Ô¹ä» ¢Ç´·ÕèÁդ͢ǴàÅç¡ÍҨᵡÃÐàºÔ´ä´é ËÒ¡Ãé͹¨¹à¡Ô¹ä»
·Ø¡¤ÃÑé§ ¨ÐµéͧµÃǨÊͺÍسËÀÙÁԢͧÍÒËÒÃËÃ×͹ÁÊÓËÃѺ·Òá¡è͹·Õè¨Ð¹Óä»»é͹·Òá
ËéÒÁ ÍØè¹Ãé͹¢Ç´¹Áà´ç¡â´Â»Ô´¨Ø¡¹ÁäÇé à¹×èͧ¨Ò¡¢Ç´ÍÒ¨ÃÐàºÔ´àÁ×èÍä´éÃѺ¤ÇÒÁÃé͹ÊÙ§
•ÃÐËÇèÒ§¡ÒÃÍØè¹Ãé͹à¤Ã×èͧ´×èÁ´éÇÂäÁâ¤ÃàÇ¿ ¨ÐÁÕ¡ÒÃà´×Í´·ÕèÅèÒªéÒ ´Ñ§¹Ñé¹
â»Ã´ãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧàÁ×èͶ×ÍÀÒª¹Ð
9. â»Ã´ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧÍÂèÒãËéÊÒÂ俪ÓÃØ´ËÃ×ÍàÊÕÂËÒÂ
•ËéÒÁ¨ØèÁÊÒÂä¿ËÃ×Í»ÅÑê¡ã¹¹éÓ áÅÐÍÂèÒãËéÊÒÂ俶١¤ÇÒÁÃé͹
•ËéÒÁãªéàµÒͺ¹Õé ËÒ¡ÊÒÂä¿ËÃ×Í»ÅÑꡪÓÃØ´àÊÕÂËÒÂ
10. Â×¹ã¹ÃÐÂÐËèÒ§»ÃÐÁҳ˹Ö觪èǧᢹ àÁ×èÍà»Ô´»Ãе٢ͧàµÒͺ
ÊÒà˵Ø: äÍÃé͹ËÃ×ÍÍÒ¡ÒÈ·ÕèÃé͹¨Ñ´ÍÒ¨ÅÇ¡Á×Íä´é
11. ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÀÒÂã¹àµÒͺÍÂÙèàÊÁÍ
•·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÀÒÂã¹àµÒͺËÅѧ¨Ò¡ãªé§Ò¹·Ñ¹·Õ â´Âãªé¹éÓÂÒÅéÒ§Íè͹æ áµèâ»Ã´ÃÍãËéàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿
àÂç¹Å§¡è͹·Õè¨Ð·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹ÍѹµÃÒ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹
ÊÒà˵Ø: àÈÉÍÒËÒÃËÃ×͹éÓÁѹ·Õè¡ÃÐà´ç¹ä»·Õ輹ѧËÃ×;×鹢ͧàµÒͺÍÒ¨·ÓãËéÊբͧàµÒͺàÊÕÂËÒÂ
áÅÐÅ´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§àµÒͺ
12. ¢³Ð·Õèà¤Ã×èͧ·Ó§Ò¹ ÍÒ¨ÁÕàÊÕ§ "¤ÅÔ¡" à¡Ô´¢Öé¹ â´Â੾ÒÐàÁ×èÍÅÐÅÒÂÍÒËÒÃáªèá¢ç§
ÊÒà˵Ø: àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃдѺ俿éҢͧà¤Ã×èͧ ÍÒ¨ÁÕàÊÕ§´Ñ§¢Öé¹ ÍÒ¡Òû¡µÔ
CE1160_TH.fm Page 5 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
6
TH
¢éͤÇÃÃÐÇѧà¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ (µèÍ)
13. àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃãªé§Ò¹àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿â´ÂäÁèÁÕÊÔè§ã´ÍÂÙè à¤Ã×èͧ¨ÐµÑ´ä¿¿éҷѹ·Õ à¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ËÅѧ¨Ò¡·Õè¾Ñ¡¡Ò÷ӧҹ
à»ç¹àÇÅÒ 30 ¹Ò·Õ ¤Ø³¨ÐÊÒÁÒöãªéàµÒä´éÍÕ¡µÒÁ»¡µÔ
•¤Ø³äÁèµéͧµ¡ã¨ËÒ¡à¤Ã×èͧäÁâ¤ÃàÇ¿Âѧ·Ó§Ò¹ËÅѧ¨Ò¡·Õè»ÃاÍÒËÒÃàÊÃç¨áÅéÇ
ÊÒà˵Ø: ¼ÅÔµÀѳ±ì¹Õéä´éÃѺ¡ÒÃÍ͡ẺÁÒãËéÃкÒÂÍÒ¡ÒÈà»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¤ÃÙè˹Öè§ â´Â·ÕèäÁâ¤ÃàÇ¿
äÁè·Ó§Ò¹ (MWO) à¾×èÍ·Õè¨ÐÃкÒ¤ÇÒÁÃé͹¢Í§ªÔé¹ÊèǹÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì àÁ×èÍÁÕ¡Òá´»ØèÁËÂØ´
ËÃ×Íà»Ô´»ÃеÙËÅѧ¨Ò¡¡ÒûÃاÍÒËÒ÷ÕèãªéàÇÅÒ¹Ò¹ (MWO, GRILL, CONVECTION,
MWO+GRILL, MWO+ CONVECTION) àÁ×èÍ¡ÒÃͺÍÒËÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§áÅÐ
áÊ´§ÊÑÅѡɳì "0" ¡Ð¾ÃÔºÊÕè¤ÃÑé§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
¢éÍÁÙÅÊÓ¤Ñà¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
ÃÐËÇèÒ§¡ÒÃͺÍÒËÒà ¤Ø³¤ÇÃÁͧã¹àµÒà»ç¹ÃÐÂÐ àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃãËé¤ÇÒÁÃé͹á¡èÍÒËÒà ËÃ×ÍÁÕ¡ÒÃͺÍÒËÒÃ㹶ا¾ÅÒʵԡ
¡ÃдÒÉẺãªéáÅéÇ·Ôé§ËÃ×ÍÀÒª¹Ð·ÕèµÔ´ä¿ä´é
¤Óàµ×͹:
ÍÂèÒãªéàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿ËÒ¡»ÃеÙËÃ×Í«ÕŢͺ»ÃеÙàÊÕÂËÒ ¨¹¡ÇèÒ¨Ðä´éÃѺ¡ÒëèÍÁá«Á¨Ò¡ªèÒ§¼ÙéªÓ¹Ò
¤Óàµ×͹:
â»Ã´ãËéªèÒ§¼ÙéªÓ¹Òà»ç¹¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃËÃ×Í«èÍÁá«Á㹡óշÕèµéͧ¶Í´½Òà¤Ã×èͧ «Öè§à»ç¹©¹Ç¹»éͧ¡Ñ¹¾Åѧ§Ò¹äÁâ¤ÃàÇ¿
¤Óàµ×͹:
â»Ã´ÍÂèÒÍØ蹢ͧàËÅÇáÅÐÍÒËÒÃÍ×è¹ã¹ÀÒª¹Ð·Õè»Ô´Ê¹Ô· à¹×èͧ¨Ò¡ÍÒ¨ÃÐàºÔ´ä´é
¤Óàµ×͹:
äÁè¤ÇÃãËéà´ç¡ãªéà¤Ã×èͧäÁâ¤ÃàÇ¿µÒÁÅӾѧ ¡àÇ鹡óշÕèà´ç¡ä´éÃѺ¤Óá¹Ð¹Óà¾Õ§¾Í·Õè¨ÐãªéàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿ÍÂèÒ§»ÅÍ´ÀÑÂ
áÅзÃÒº¶Ö§ÍѹµÃÒ¨ҡ¡ÒÃãªé¼Ô´ÇÔ¸Õ
¤Óàµ×͹:
â¤Ã§¡ÃͺáÅлÃе٢ͧàµÒ¨ÐÃé͹àÁ×èÍͺÍÒËÒôéǤÇÒÁÃé͹ËÃ×ÍẺ¼ÊÁ
ËéÒÁ ãªéäÁâ¤ÃàÇ¿ËÒ¡äÁèÁÕà¿×ͧ ǧáËǹ ËÃ×ͨҹËÁع
¡ÒõԴµÑé§àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿
¤Ø³ÊÒÁÒöÇÒ§àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿¹Õéä´éá·º·Ø¡áËè§ (¾×é¹·Õ躹à¤ÒàµÍÃìËÃ×ͪÑé¹ã¹¤ÃÑÇ Ã¶à¢ç¹¢Í§ âµêÐ)
ËéÒÁ ºÑ§ªèͧÃкÒÂÍÒ¡ÒÈ à¹×èͧ¨Ò¡àµÒͺÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁÃé͹à¡Ô¹¢Õ´¨Ó¡Ñ´ áÅлԴµÑÇàͧŧ áÅШÐ
ãªé§Ò¹äÁèä´é¨¹¡ÇèÒ¨ÐàÂç¹Å§
à¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢ͧµÑǤس â»Ã´µèÍÊÒÂ俢ͧàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿¡ÑºàµéÒàÊÕºÊÒÁ¢Ò 220 âÇŵì
50 àÎÔõ«ì ·ÕèÁÕ¡ÒÃŧ¡ÃÒÇ´ì ¡Ã³Õ·ÕèÊÒÂ俢ͧà¤Ã×èͧãªéä¿¿éÒ¹Õéà¡Ô´àÊÕÂËÒ µéͧãËé¼Ùé¼ÅÔµ µÑÇá·¹
ãËéºÃÔ¡Òà ËÃ×ͼÙé·ÕèÁÕ¤ÇÒÁªÓ¹Òà»ç¹¼Ùéà»ÅÕè¹ÊÒÂä¿ à¾×èÍäÁèãËéà¡Ô´ÍѹµÃÒÂ
ËéÒÁ µÔ´µÑé§àµÒäÁâ¤Ãàǿ㹺ÃÔàdz·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃé͹áÅФÇÒÁª×é¹ÊÙ§ àªè¹ ¶Ñ´¨Ò¡àµÒͺ¸ÃÃÁ´Ò
ËÃ×Íà¤Ã×èͧ·Ó¤ÇÒÁÃé͹ â»Ã´»¯ÔºÑµÔµÒÁ¢éÍ¡Ó˹´¡ÒèèÒÂ俢ͧàµÒͺ áÅÐËÒ¡¨ÐãªéÊÒµèÍ
¨ÐµéͧãªéÊÒ·Õèà»ç¹Áҵðҹà´ÕÂǡѺÊÒÂ俢ͧàµÒͺ àªç´´éҹ㹢ͧ«ÕÅ»ÃеٴéǼéÒËÁÒ´
¡è͹·Õè¨ÐãªéàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿à»ç¹¤ÃÑé§áá
¡ÒÃàÅ×Í¡ÀÒÉÒ·Õè¨ÍáÊ´§¼Å
¤ÃÑé§áá·Õè¤Ø³µèÍÊÒÂä¿à¢éҡѺàµéÒàÊÕº ËÃ×͡óշÕèà¡Ô´ä¿¡Ãеء à¤Ã×èͧäÁâ¤ÃàÇ¿¨ÐáÊ´§¢éͤÇÒÁ
“HELLO SET LANGUAGE USING ( ) / ( ) KEY” ·Õè˹éÒ¨ÍáÊ´§¼Å ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ÀÒÉÒ
ÊÓËÃѺ¨ÍáÊ´§¼Å ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ½ÃÑè§àÈÊ ´Ñµªì àÂÍÃÁѹ Ê໹ ÍÔµÒàÅÕ¹ ´Ñµªì
áÅÐÃÑÊà«ÕÂ
1. àÁ×èͤسµÔ´µÑé§àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿ â»Ã´µÃǨÊͺãËéá¹èã¨ÇèÒÁÕªèͧÃкÒÂÍÒ¡ÒÈà¾Õ§¾Í
â´ÂàÇé¹ÃÐÂÐËèÒ§ 10 «Á.
(4 ¹ÔéÇ) ¨Ò¡´éÒ¹ËÅѧáÅдéÒ¹¢éÒ§¢Í§µÑÇà¤Ã×èͧ áÅÐàÇé¹ÃÐÂÐ 20 «Á. (8 ¹ÔéÇ) ·Õè´éÒ¹
º¹ áÅÐ 85 «Á. (33 ¹ÔéÇ) ¨Ò¡¾×é¹
2. ¹ÓÇÑʴغÃèØÀѳ±ìÍÍ¡¨Ò¡ÀÒÂã¹àµÒͺ
µÔ´µÑé§Ç§áËǹáÅШҹËÁع
áÅз´ÅͧÇèÒ¨Ò¹ÊÒÁÒöËÁعä´éÍÂèÒ§ÍÔÊÃÐ
3. àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿¹Õé¨ÐµéͧÍÂÙèã¹µÓá˹觷Õè¤Ø³ÊÒÁÒöàÍ×éÍÁ¶Ö§»ÅÑê¡â´Â§èÒÂ
1. ¡´»ØèÁ
()
áÅÐ
()
·Ñ¹·ÕËÅѧ¨Ò¡·ÕèµèÍÊÒÂ俢ͧà¤Ã×èͧäÁâ¤ÃàÇ¿ ËÃ×ͷѹ·Õ
ËÅѧ¨Ò¡ä¿¿éҴѺ
¼ÅÅѾ¸ì: àÁ×èͤس¡´»ØèÁ ( ) áÅÐ ( ) à¤Ã×èͧ¨ÐáÊ´§¡ÒõÑ駤èÒ
µèÍ仹ÕéµÒÁÅӴѺ ENGLISH, FRENCH, DUTCH GERMAN,
SPANISH, ITALIAN, RUSSIAN
2. àÁ×èͤسàÅ×Í¡ÀÒÉÒ·Õèµéͧ¡ÒÃáÅéÇ ãËé¡´»ØèÁ Start à¾×èͨº¢Ñ鹵͹¹Õé
20 «Á.
´éÒ¹º¹
85 «Á.
¨Ò¡¾×é¹
10 «Á.
´éÒ¹ËÅѧ
10 «Á.
´éÒ¹¢éÒ§
CE1160_TH.fm Page 6 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
7
TH
¡ÒõÑé§àÇÅÒ
àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿¢Í§¤Ø³ÁÕ¹ÒÌÔ¡ÒÍÂÙèÀÒÂã¹ «Öè§ÊÒÁÒöáÊ´§àÇÅÒã¹Ãкº 12 ËÃ×Í 24 ªÑèÇâÁ§ ¤Ø³¨Ðµéͧ
µÑé§àÇÅҢͧ¹ÒÌÔ¡Ò:
•àÁ×è͵ԴµÑé§àµÒͺà»ç¹¤ÃÑé§áá
•ËÅѧ¨Ò¡ä¿¿éҴѺ
ÍÂèÒÅ×Á»ÃѺàÇÅÒ ¶éҤسµéͧÊÅѺÃÐËÇèÒ§àÇÅҢͧĴÙÃé͹áÅÐÄ´Ù˹ÒÇ
¡ÒõÃǨÊͺÇèÒàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿¢Í§¤Ø³·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§¶Ù¡µéͧ
¡Ãкǹ¡ÒçèÒÂæ µèÍ仹ÕéªèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒöµÃǨÊͺÇèÒàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿¢Í§¤Ø³·Ó§Ò¹¶Ù¡µéͧÍÂÙèàÊÁÍ
ËÒ¡¤Ø³ÁÕ¢éÍʧÊÑ â»Ã´ÍèÒ¹¢éÍÁÙÅã¹ËÑÇ¢éÍ "¤Ç÷ÓÍÂèÒ§äÃàÁ×èÍà¡Ô´¢éÍʧÊÑÂËÃ×ÍÁÕ»ÑËÒ" ·Õè˹éҶѴä»
àµÒͺ¨ÐµéͧµèÍà¢éҡѺ»ÅÑê¡ä¿·Õ輹ѧÍÂèÒ§¶Ù¡µéͧ ¨Ò¹ËÁع¨ÐµéͧÍÂÙèã¹µÓá˹觷Õè¶Ù¡µéͧã¹àµÒ
¶éÒÁÕ¡ÒÃãªé¾Åѧ§Ò¹¹Í¡à˹×ͨҡÃдѺÊÙ§ÊØ´ (100% - 900 Çѵµì) ¹éÓ¨ÐãªéàÇÅÒà´×Í´¹Ò¹¢Öé¹
à»Ô´»ÃеÙàµÒͺâ´Â´Ö§·Õè¨Ñº·Õè´éÒ¹¢ÇҢͧ»Ãе٠ÇÒ§á¡éÇãÊè¹éÓäÇ麹¨Ò¹ËÁع »Ô´»ÃеÙ
àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§äÃ
äÁâ¤ÃàÇ¿à»ç¹¤Å×è¹áÁèàËÅç¡ä¿¿éÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¶ÕèÊÙ§ ¾Åѧ§Ò¹·Õè»ÅèÍÂÍÍ¡ÁÒ·ÓãËéÍÒËÒÃÊØ¡ËÃ×ÍÃé͹¢Öé¹ â´Â
äÁèÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃÙ»ÃèÒ§ËÃ×ÍÊÕ
¤Ø³ÊÒÁÒöãªéàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿à¾×èÍ:
•ÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§
•ÍØè¹ÍÒËÒÃ
•ÍºÍÒËÒÃ
ËÅÑ¡¡ÒÃͺÍÒËÒÃ
à¹×èͧ¨Ò¡Êèǹ¡ÅÒ§¢Í§ÍÒËÒÃÊØ¡à¹×èͧ¨Ò¡¡ÒöèÒÂà·¤ÇÒÁÃé͹ ¡ÒÃͺÍÒËÒè֧à¡Ô´¢Öé¹ áÁéÇèÒ
¤Ø³¨Ð¹ÓÍÒËÒÃÍÍ¡¨Ò¡àµÒáÅéÇ¡çµÒÁ ´Ñ§¹Ñé¹ â»Ã´»¯ÔºÑµÔµÒÁàÇÅҾѡ·Õèá¹Ð¹Óã¹µÓÃÒÍÒËÒÃ
áÅÐ㹤ÙèÁ×͹Õéà¾×èÍãËé:
•ÍÒËÒÃÊØ¡·ÑèǶ֧¡Ñ¹¨¹¶Ö§´éÒ¹ã¹
•ÍÒËÒÃÁÕÍسËÀÙÁÔà·èҡѹ·Ñé§ËÁ´
1. 㹡ÒÃáÊ´§àÇÅÒà»ç¹¡´»ØèÁ Clock
Ẻ... ¨Ó¹Ç¹...
12 ªÑèÇâÁ§ ˹Ö觤ÃÑé§
24 ªÑèÇâÁ§ Êͧ¤ÃÑé§
2. ¡´»ØèÁ ( ) áÅÐ ( )
3. ¡´»ØèÁ Clock
4. ¡´»ØèÁ ( ) áÅÐ ( )
5. ¡´»ØèÁ Clock (¹ÒÌÔ¡Ò)
¼ÅÅѾ¸ì: àÇÅÒ¹Õé¨Ð»ÃÒ¡¯àÁ×èÍã´¡çµÒÁ·Õè¤Ø³äÁèä´éãªéàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿
¡´»ØèÁ start áÅСÓ˹´àÇÅÒà»ç¹ 4 ËÃ×Í 5 ¹Ò·Õ â´Â¡´»ØèÁ start µÒÁ¨Ó¹Ç¹¹Ò·Õ
·Õèµéͧ¡ÒÃ
¼ÅÅѾ¸ì: àµÒ¨ÐãËé¤ÇÒÁÃé͹¡Ñº¹éÓà»ç¹àÇÅÒ 4 ËÃ×Í 5 ¹Ò·Õ ¹éÓ¤ÇèÐà´×Í´
1. äÁâ¤ÃàÇ¿·Õèà¡Ô´¨Ò¡áÁç¡à¹µÃ͹¨ÐÊзé͹ÍÂÙè㹪èͧàµÒͺ áÅСÃШÒÂÍÂèÒ§
à»ç¹ÃÐàºÕº ã¹¢³Ð·ÕèÍÒËÒÃËÁعÍÂÙ躹¨Ò¹ËÁع ·ÓãËéÍÒËÒÃÊØ¡·ÑèǶ֧¡Ñ¹
2. ÍÒËÒèдٴ«ÑºäÁâ¤ÃàÇ¿ÅÖ¡»ÃÐÁÒ³ 1 ¹ÔéÇ (2.5 «Á.) ¨Ò¡¹Ñ鹡ÒÃͺ
ÍÒËÒèÐà¡Ô´¢Öé¹µèÍä» àÁ×èÍÁÕ¡ÒöèÒÂà·¤ÇÒÁÃé͹ÀÒÂã¹ÍÒËÒÃ
3. àÇÅÒ㹡ÒÃͺÍÒËÒèТÖé¹ÍÂÙè¡ÑºÀÒª¹ÐãÊèÍÒËÒà áÅФسÊÁºÑµÔ¢Í§
ÍÒËÒùÑé¹æ:
•»ÃÔÁÒ³áÅФÇÒÁ˹Òá¹è¹
•»ÃÔÁÒ³¹éÓÀÒÂã¹ÍÒËÒÃ
•ÍسËÀÙÁÔàÃÔèÁµé¹ (ÁÕ¡ÒÃáªèàÂç¹äÇéËÃ×ÍäÁè)
CE1160_TH.fm Page 7 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
8
TH
¤Ç÷ÓÍÂèÒ§äÃàÁ×èÍà¡Ô´¢éÍʧÊÑÂËÃ×ÍÁÕ»ÑËÒ
¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁ¤Øé¹à¤Â¡Ñºà¤Ã×èͧãªéª¹Ô´ãËÁè㹺éÒ¹ÁÑ¡¨ÐµéͧãªéàÇÅÒ ËÒ¡¤Ø³ÁÕ»ÑËÒàªè¹à´ÕÂǡѺ
·Õè¡ÅèÒǶ֧ã¹ËÑÇ¢é͹Õé â»Ã´Åͧãªé¢Ñ鹵͹¡ÒÃá¡é䢷ÕèÃÐºØ «Öè§ÍÒ¨ªèÇ»ÃÐËÂÑ´àÇÅÒ áÅЪèÇÂãËé¤Ø³äÁèµéͧ
µÔ´µèÍÈÙ¹ÂìºÃÔ¡ÒÃâ´ÂäÁè¨Óà»ç¹
µèÍ仹Õéà»ç¹ÊÀÒ¾¡Ò÷ӧҹ»¡µÔ
•à¡Ô´ä͹éÓà¡ÒеÑÇã¹àµÒͺ
•ÁÕÍÒ¡ÒÈËÁعàÇÕ¹ã¡Åé»ÃеÙáÅдéÒ¹¹Í¡¢Í§àµÒͺ
•ÁÕáʧÊзé͹ã¡Åé»ÃеÙáÅдéÒ¹¹Í¡¢Í§àµÒͺ
•ÁÕä͹éÓÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡¢éÒ§»ÃеÙËÃ×ͪèͧÃкÒÂÍÒ¡ÒÈ
ÍÒËÒÃäÁèÊØ¡àÅÂ
•¤Ø³¡Ó˹´àÇÅÒ¶Ù¡µéͧ áÅС´»ØèÁ Start áÅéÇËÃ×ÍäÁè
•»ÃеٻԴàÃÕºÃéÍÂËÃ×ÍäÁè
•ÁÕ¡ÒÃãªéä¿à¡Ô¹ã¹Ç§¨Ãä¿¿éҢͧºéÒ¹ áÅзÓãËé¿ÔÇÊì¢Ò´ËÃ×Í·ÓãËéà¤Ã×èͧµÑ´ä¿·Ó§Ò¹ËÃ×ÍäÁè
ÍÒËÒÃÊØ¡à¡Ô¹ä»ËÃ×ÍäÁèÊØ¡¾Í
•¤Ø³ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ㹡ÒÃͺÍÒËÒÃàËÁÒÐÊÁ¡Ñºª¹Ô´¢Í§ÍÒËÒÃËÃ×ÍäÁè
•ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹·ÕèàÅ×Í¡¶Ù¡µéͧËÃ×ÍäÁè
ÁÕ»ÃСÒÂä¿ËÃ×ÍàÊÕ§ᵡà¡Ô´¢Öé¹ÀÒÂã¹àµÒͺ
•¤Ø³ãªé¨Ò¹·ÕèÁբͺâÅËÐËÃ×ÍäÁè
•¤Ø³Å×ÁÊéÍÁËÃ×Íà¤Ã×èͧãªé㹤ÃÑÇ·Õèà»ç¹âÅËÐäÇéã¹àµÒͺËÃ×ÍäÁè
•á¼è¹¿ÍÂÅìÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁã¡Åé¡Ñº¼¹Ñ§´éҹ㹢ͧàµÒͺËÃ×ÍäÁè
àµÒͺ·ÓãËéà¡Ô´ÊÑ−−ҳú¡Ç¹ÇÔ·ÂØËÃ×Íâ·Ã·Ñȹì
•¤Ø³ÍÒ¨¾ºÊÑ−−ҳú¡Ç¹â·Ã·ÑȹìËÃ×ÍÇÔ·ÂغéÒ§àÅ硹éÍ àÁ×èÍàµÒͺ·Ó§Ò¹ ÍÒ¡Òû¡µÔ
* วิธีแกปญหา: จัดวางเตาอบใหหางจากโทรทศน วิทย และเสาอากาศ
•¶éÒäÁâ¤Ãâ»Ãà«Êà«ÍÃì¢Í§àµÒͺ¾ºÊÑ−−ҳú¡Ç¹ ÍÒ¨¨ÐÁÕ¡ÒÃÃÕà«çµ¨ÍáÊ´§¼Å
* วิธีแกปญหา: ถอดสายไฟของเตาอบออก ตั งเวลาใหม
ÁÕ¢éͤÇÒÁ “E3” ËÁÒ¶֧
•¢éͤÇÒÁ “E3” ¨Ð»ÃÒ¡¯Íѵâ¹ÁÑµÔ ¡è͹˹éÒ·ÕèäÁâ¤ÃàÇ¿¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÃé͹ÊÙ§à¡Ô¹ä» ËÒ¡¢éͤÇÒÁ "E3" »ÃÒ¡¯
ãËé¡´»ØèÁ "Stop/Cancel" à¾×èÍà¢éÒÊÙèâËÁ´àÃÔèÁµé¹¡Ò÷ӧҹ
¶éÒ¤Óá¹Ð¹Ó¢éÒ§µé¹äÁèÊÒÁÒöá¡é䢻ÑËÒä´é â»Ã´µÔ´µèÍÈÙ¹ÂìºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ SAMSUNG ã¡ÅéºéÒ¹¤Ø³
â»Ã´àµÃÕÂÁ¢éÍÁÙŵèÍ仹Õé
•ËÁÒÂàÅ¢ÃØè¹áÅÐËÁÒÂàÅ¢¼ÅÔµÀѳ±ì «Öè§ÁÑ¡¨Ð¾ÔÁ¾ìäÇé·Õè´éÒ¹ËÅѧ¢Í§àµÒͺ
•ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§¡ÒÃÃѺ»ÃСѹ
•¤Ó͸ԺÒ»ÑËÒÍÂèÒ§ªÑ´à¨¹
¨Ò¡¹Ñé¹µÔ´µèͼÙéá·¹¨Ó˹èÒ ËÃ×ͽèÒºÃÔ¡ÒÃËÅѧ¡ÒâÒ¢ͧ SAMSUNG
¡ÒÃͺ/ÍØè¹ÍÒËÒÃ
¢Ñ鹵͹µèÍ仹Õé¡ÅèÒǶ֧¡ÒÃͺáÅСÒÃÍØè¹ÍÒËÒÃ
â»Ã´µÃǨÊͺ¡ÒõÑ駤èÒ¡ÒÃͺÍÒËÒ÷ء¤ÃÑé§ ¡è͹·Õè¨Ð»ÅèÍÂãËéàµÒͺ·Ó§Ò¹µÒÁÅӾѧ
à»Ô´»Ãе٠ÇÒ§ÍÒËÒ÷ÕèÊèǹ¡ÅÒ§¢Í§¨Ò¹ËÁع »Ô´»Ãе٠ËéÒÁà»Ô´à¤Ã×èͧ ËÒ¡àµÒͺÇèÒ§à»ÅèÒ
¡ÒÃàÃÔèÁµé¹ÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ:
ËÒ¡¤Ø³µéͧ¡ÒÃÍØè¹ÍÒËÒÃà»ç¹àÇÅÒÊÑé¹æ â´Âãªé¾Åѧ§Ò¹ÊÙ§ÊØ´ (900 Çѵµì) ¤Ø³ÊÒÁÒö¡´»ØèÁ
+30s ˹Ö觤ÃÑ駵èÍ¡ÒÃͺ 30 ÇÔ¹Ò·Õ àµÒͺ¨Ð·Ó§Ò¹·Ñ¹·Õ
1. ¡´»ØèÁ Microwave () (äÁâ¤ÃàÇ¿)
¼ÅÅѾ¸ì: ˹éҨͨÐáÊ´§¼Å´Ñ§¹Õé:
(¡ÒÃͺÍÒËÒÃẺ¢Ñ鹵͹à´ÕÂÇ)
(¡ÒÃãªéäÁâ¤ÃàÇ¿)
2. àÅ×Í¡ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ â´Â¡´»ØèÁ Microwave () (äÁâ¤ÃàÇ¿) «éÓ ¨¹¡ÇèÒ
¨Í¨ÐáÊ´§¡ÓÅѧ俷Õèµéͧ¡Òà â»Ã´´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´㹵ÒÃÒ§áÊ´§ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹´éÒ¹ÅèÒ§
3. àÅ×Í¡àÇÅÒ㹡ÒÃͺÍÒËÒà â´Â¡´»ØèÁ 10min,1min áÅÐ 10s
¼ÅÅѾ¸ì: à¤Ã×èͧ¨ÐáÊ´§àÇÅÒͺÍÒËÒÃ
4. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì: 俢ͧàµÒͺ¨ÐÊÇèÒ§¢Öé¹ áÅШҹËÁع¨ÐàÃÔèÁËÁع ¡ÒÃͺÍÒËÒÃ
¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹ áÅÐàÁ×èÍàÊÃç¨áÅéÇ:
àµÒͺ¨ÐÊè§ÊÑ−−Ò³àµ×͹ áÅÐáÊ´§¢éͤÇÒÁ “0” ¡Ð¾ÃÔº
4 ¤ÃÑé§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
ËÒ¡¤Ø³µéͧ¡Ò÷ÃÒºÃдѺ¾Åѧ§Ò¹¢Í§àµÒͺ ãËé¡´»ØèÁ Microwave
()
˹Ö觤ÃÑé§ ËÒ¡¤Ø³µéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹ÃÐËÇèÒ§¡ÒÃͺ
ÍÒËÒà ãËé¡´»ØèÁ Microwave
()
Êͧ¤ÃÑ駢Öé¹ä» à¾×èÍàÅ×Í¡ÃдѺ
¾Åѧ§Ò¹·Õèµéͧ¡ÒÃ
CE1160_TH.fm Page 8 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
9
TH
ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹áÅСÒûÃѺàÇÅÒ
¿Ñ§¡ìªÑ¹ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹ªèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒö»ÃѺ»ÃÔÁÒ³¾Åѧ§Ò¹·Õè¨Ðãªé ¾ÃéÍÁ·Ñé§àÇÅÒ·Õèãªé㹡ÒÃͺ
ËÃ×ÍÍØè¹ÍÒËÒà µÒÁª¹Ô´áÅлÃÔÁÒ³¢Í§ÍÒËÒùÑé¹ ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹ä´é¶Ö§Ë¡ÃдѺ
àÇÅÒͺÍÒËÒ÷ÕèÃкØã¹µÓÃÒÍÒËÒÃáÅÐ㹤ÙèÁ×͹Õé¨ÐÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºÃдѺ¾Åѧ§Ò¹·ÕèÃкØäÇé
¡ÒÃËÂØ´¡ÒÃͺÍÒËÒÃ
¤Ø³ÊÒÁÒöËÂØ´¡ÒÃͺÍÒËÒÃä´éµÅÍ´àÇÅÒ à¾×èÍ:
•µÃǨ´ÙÍÒËÒÃ
•¾ÅÔ¡´éÒ¹ËÃ×ͤ¹ÍÒËÒÃ
•¾Ñ¡ÍÒËÒÃ
¡ÒûÃѺàÇÅÒͺÍÒËÒÃ
¤Ø³¨Ð¾ºÇèÒ ã¹¡ÒÃãªéàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿ ¤Ø³¨Ðµéͧ»ÃѺàÇÅÒͺÍÒËÒÃàÅ硹éÍ µÒÁÅѡɳТͧÍÒËÒÃ
áÅÐÃʹÔÂÁ¢Í§¤Ø³ àªè¹à´ÕÂǡѺ¡ÒÃͺẺ¸ÃÃÁ´Ò ¤Ø³ÊÒÁÒö:
•´Ù¤ÇÒÁ¤×ºË¹éҢͧ¡ÒÃͺàÁ×èÍã´¡çä´é â´Âà»Ô´»Ãе٢ͧàµÒͺ
•à¾ÔèÁàÇÅÒ·ÕèàËÅ×Í㹡ÒûÃاÍÒËÒÃ
¡ÒÃãªé˹èǤÇÒÁ¨Ó¡ÒùÖè§ÍÒËÒÃ
¢Ñ鹵͹µèÍ仹Õé¡ÅèÒǶ֧¡ÒÃͺÍÒËÒÃ
â»Ã´µÃǨÊͺ¡ÒõÑ駤èÒ¡ÒÃͺÍÒËÒ÷ء¤ÃÑé§ ¡è͹·Õè¨Ð»ÅèÍÂãËéàµÒͺ·Ó§Ò¹µÒÁÅӾѧ
¢éͤÇÃÃÐÇѧ!!
•ËéÒÁãªéÍØ»¡Ã³ì¹Öè§ÍÒËÒùÕé¡Ñº¼ÅÔµÀѳ±ìã¹ÃØè¹Í×è¹
à¾ÃÒÐÍÒ¨·ÓãËéà¡Ô´ä¿µÔ´ËÃ×ͤÇÒÁàÊÕÂËÒ¡ѺàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿
•ÃÔ¹¹éÓÍÂèÒ§¹éÍ 200 ÁÅ. ¡è͹¡ÒÃãªéÍØ»¡Ã³ì¹Öè§
ËÒ¡¹éÓÁÕ»ÃÔÁÒ³¹éÍ¡ÇèÒ 200 ÁÅ. ÍÒ¨·ÓãËé¡ÒûÃاÍÒËÒÃäÁèÊÁºÙóì ËÃ×ÍÍÒ¨·ÓãËéà¡Ô´ä¿µÔ´
ËÃ×ͤÇÒÁàÊÕÂËÒÂÃéÒÂáçµèͼÅÔµÀѳ±ì
•â»Ã´ãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ㹡ÒùÓÍØ»¡Ã³ì¹Öè§ÍÍ¡ÁÒËÅѧ¡Ò÷ÓÍÒËÒÃàÊÃç¨áÅéÇ à¾ÃÒÐÍÒ¨ÅÇ¡Á×Íä´é
•ÍØ»¡Ã³ì¹Ö觤ÇÃãªé¡Ñº "¡ÒùÖ觴éǵ¹àͧ" áÅÐ "¡ÒùÖè§Íѵâ¹ÁѵÔ"
•àÁ×èÍãªéÍØ»¡Ã³ì¹Öè§ ¤Ø³µéͧÇÒ§½Ò¤ÃͺáÅШҹÊÓËÃѺ¹Öè§ã¹µÓá˹觷Õè¶Ù¡µéͧ (â»Ã´ÍèÒ¹¤Óá¹Ð¹Ó)
ËÒ¡äÁèä´éãªé½Ò¤ÃͺáÅШҹÊÓËÃѺ¹Ö觵ÒÁ·ÕèÃкØ㹤ÙèÁ×Í ä¢èËÃ×ÍÅÙ¡à¡ÒÅÑ´ÍҨᵡËÃ×ÍÃÐàºÔ´ä´é
ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹
เปอรเซนต กําลงไฟฟา
ÊÙ§
ÊÙ§»Ò¹¡ÅÒ§
»Ò¹¡ÅÒ§
µèÓ»Ò¹¡ÅÒ§
ÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§
µèÓ
100 %
67 %
50 %
33 %
20 %
11 %
900 Çѵµì
600 Çѵµì
450 Çѵµì
300 Çѵµì
180 Çѵµì
100 Çѵµì
¶éҤسàÅ×Í¡... àÇÅÒ¡ÒÃͺÍÒËÒèÐà»ç¹...
ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹ÊÙ§
ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹µèÓ
Ŵŧ
à¾ÔèÁ¢Öé¹
㹡ÒÃËÂØ´¡ÒÃͺÍÒËÒÃ... ãËé·Ó´Ñ§¹Õé...
ªÑèǤÃÒÇ
à»Ô´»ÃеÙ
¼ÅÅѾ¸ì: ¡ÒÃͺ¨ÐËÂشŧ
ËÒ¡µéͧ¡ÒÃͺÍÒËÒõèÍ ãËé»Ô´»ÃеÙáÅС´»ØèÁ Start
â´ÂÊÔé¹àªÔ§
¡´»ØèÁ Stop
¼ÅÅѾ¸ì: ¡ÒÃͺ¨ÐËÂشŧ
ËÒ¡¤Ø³µéͧ¡ÒáàÅÔ¡¡ÒõÑ駤èÒ¡ÒÃͺ ãËé¡´»ØèÁ Stop ÍÕ¡¤ÃÑé§
㹡ÒÃà¾ÔèÁàÇÅÒͺÍÒËÒà ãËé¡´»ØèÁ +30s ˹Ö觤ÃÑ駵èÍ 30 ÇÔ¹Ò·Õ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃà¾ÔèÁ
•µÑÇÍÂèÒ§: ËÒ¡µéͧ¡ÒÃà¾ÔèÁàÇÅÒͺÍÕ¡ÊÒÁ¹Ò·Õ ãËé¡´»ØèÁ +30s Ë¡¤ÃÑé§
1. à·¹éÓ 500 ÁÅ. ŧã¹ÍèÒ§ÊÓËÃѺ¹Öè§
2. ÇÒ§¨Ò¹¹Öè§äÇ麹ÍèÒ§¹éÓ ¨Ò¡¹Ñé¹ÇÒ§ÍÒËÒÃäÇ麹¨Ò¹¹Öè§
3. »Ô´´éǽҤÃͺÊÓËÃѺ¹Öè§ áÅÐà»Ô´»ÃеÙàµÒͺ
4. ÇÒ§ÍØ»¡Ã³ì¹Ö觷ÕèÊèǹ¡ÅÒ§¢Í§¨Ò¹ËÁع
»Ô´»ÃеÙ
5. ¡´»ØèÁ Steam Cook
6. àÅ×Í¡àÇÅÒ㹡ÒÃͺÍÒËÒà â´Â¡´»ØèÁ 10min,1min áÅÐ 10s
àÇÅÒ·Ó§Ò¹ÊÙ§ÊØ´¤×Í 60 ¹Ò·Õ
7. ¡´»ØèÁ Start
CE1160_TH.fm Page 9 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
10
TH
¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑµÔ»ÃاÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁѵÔ
â»Ãá¡ÃÁ¡ÒûÃاÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁÑµÔ () ËéÒẺÁÕàÇÅÒ㹡ÒûÃاÍÒËÒ÷Õè¡Ó˹´äÇéÅèǧ˹éÒ â´Â¤Ø³
äÁè¨Óà»ç¹µéͧµÑé§àÇÅÒͺËÃ×ÍÃдѺ¾Åѧ§Ò¹ÍÕ¡
¤Ø³ÊÒÁÒö»ÃѺ»ÃÔÁÒ³¢Í§ÍÒËÒà â´Â¡´»ØèÁ ( ) áÅÐ ( )
â»Ã´ãªé¡Ñº¼ÅÔµÀѳ±ì·ÕèÃкØÇèÒãªé¡ÑºäÁâ¤ÃàÇ¿ä´éà·èÒ¹Ñé¹
à»Ô´»Ãе٠ÇÒ§ÍÒËÒ÷ÕèÊèǹ¡ÅÒ§¢Í§¨Ò¹ËÁع »Ô´»ÃеÙ
µÒÃÒ§µèÍ仹Õéà»ç¹¡ÒõÑé§â»Ãá¡ÃÁ»ÃاÍÒËÒõèÒ§æ ÃÇÁ·Ñ駻ÃÔÁÒ³ àÇÅҾѡÍÒËÒÃ
áÅФÓá¹Ð¹ÓµèÒ§æ â»Ãá¡ÃÁËÁÒÂàÅ¢ 1 áÅÐ 2 ¨Ðãªé¾Åѧ§Ò¹äÁâ¤ÃàÇ¿à·èÒ¹Ñé¹
â»Ãá¡ÃÁ 3 áÅÐ 4 ¨ÐãªéäÁâ¤ÃàÇ¿áÅСÒÃÂèÒ§ÃèÇÁ¡Ñ¹ â»Ãá¡ÃÁËÁÒÂàÅ¢ 5
¨ÐãªéäÁâ¤ÃàÇ¿áÅСÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹ÃèÇÁ¡Ñ¹
1. ¡´»ØèÁ Auto Cook ()
2. àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·ÍÒËÒà â´Â¡´»ØèÁ Auto Cook () â»Ã´´ÙµÒÃÒ§ã¹Ë¹éҶѴä»
à¾×èÍ´Ù¤Ó͸ԺÒ¡ÒõÑ駤èÒµèÒ§æ
3. àÅ×Í¡»ÃÔÁÒ³ÍÒËÒÃâ´Â¡´»ØèÁ ( ) áÅÐ ( )
4. à¾ÔèÁËÃ×ÍÅ´àÇÅÒ㹡ÒÃͺéÒ¨Óà»ç¹ â´Â¡´»ØèÁ à¾ÔèÁ/Å´ µÒÁµéͧ¡ÒÃ
5. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì: àµÒͺ¨ÐͺÍÒËÒõÒÁ¡ÒõÑ駤èÒÅèǧ˹éÒ·ÕèàÅ×Í¡äÇé
àÁ×èÍ¡ÒÃͺÍÒËÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§áÅÐáÊ´§¢éͤÇÒÁ
“ENJOY MEAL” ¡Ð¾ÃÔºÊÕè¤ÃÑé§
ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
ÃËÑÊ ÍÒËÒà »ÃÔÁÒ³ÍÒËÒà àÇÅҾѡ
ÍÒËÒÃ
¤Óá¹Ð¹Ó
1
¼Ñ¡Ê´
200 - 250 ¡ÃÑÁ
300 - 350 ¡ÃÑÁ
400 - 450 ¡ÃÑÁ
500 - 550 ¡ÃÑÁ
600 - 650 ¡ÃÑÁ
700 - 750 ¡ÃÑÁ
2 -3 ¹Ò·Õ
ªÑ觼ѡËÅѧ¨Ò¡ÅéÒ§¹éÓ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ áÅеѴà»ç¹ªÔé¹æ
áÅéÇ ãÊèã¹ÍèÒ§á¡éÇ·ÕèÁÕ½Ò»Ô´ àµÔÁ¹éÓ 30 ÁÅ. (2 ªé͹âµêÐ)
àÁ×èÍͺ 200-250 ¡ÃÑÁ àµÔÁ¹éÓ 45 ÁÅ. (3 ªé͹âµêÐ)
ÊÓËÃѺ¼Ñ¡ 300-450 ¡ÃÑÁ áÅÐàµÔÁ¹éÓ 60-75 ÁÅ.
(4-5 ªé͹âµêÐ) ÊÓËÃѺ¼Ñ¡ 500-750 ¡ÃÑÁ
¤¹ÍÒËÒÃËÅѧ¡ÒÃͺ ËҡͺÁÒ¡¡ÇèÒ·ÕèÃкØäÇé ãË餹
ÃÐËÇèÒ§¡ÒÃͺ´éÇÂ
2
Áѹ½ÃÑè§
»Í¡à»Å×Í¡
300 - 350 ¡ÃÑÁ
400 - 450 ¡ÃÑÁ
500 - 550 ¡ÃÑÁ
600 - 650 ¡ÃÑÁ
700 - 750 ¡ÃÑÁ
2 -3 ¹Ò·Õ
ªÑè§Áѹ½ÃÑè§ËÅѧ¨Ò¡ÅéÒ§¹éÓ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ áÅеѴà»ç¹
ªÔé¹æ áÅéÇ ãÊèã¹ÍèÒ§á¡éÇ·ÕèÁÕ½Ò»Ô´
àµÔÁ¹éÓ 45 ÁÅ. (3 ªé͹âµêÐ) àÁ×èÍͺÁѹ½ÃÑè§
300-450 ¡ÃÑÁ àµÔÁ¹éÓ 60 ÁÅ. (4 ªé͹âµêÐ) ÊÓËÃѺ
Áѹ½ÃÑè§ 500-750 ¡ÃÑÁ
3
»ÅÒÂèÒ§
200 – 300 ¡ÃÑÁ
(1 ªÔé¹)
400 - 500 ¡ÃÑÁ
(1 - 2 ªÔé¹)
600 - 700 ¡ÃÑÁ
(2 ªÔé¹)
800 - 900 ¡ÃÑÁ
(2 - 3 ªÔé¹)
3 ¹Ò·Õ
·Ò¹éÓÁѹãËé·ÑèǵÑÇ»ÅÒ ¨Ò¡¹Ñé¹ãÊèÊÁعä¾ÃáÅÐà¤Ã×èͧà·È
ÇÒ§»ÅÒµÒÁá¹Ç¹Í¹º¹µÐá¡Ã§ ¾ÅÔ¡¡ÅѺ´éÒ¹
àÁ×èÍä´éÂÔ¹àÊÕ§àµ×͹
4
ä¡èà»ç¹ªÔé¹
200 - 300 ¡ÃÑÁ
(1 ªÔé¹)
400 - 500 ¡ÃÑÁ
(2 ªÔé¹)
600 - 700 ¡ÃÑÁ
(3 ªÔé¹)
800 - 900 ¡ÃÑÁ
(3 – 4 ªÔé¹)
2 - 3 ¹Ò·Õ
ãªéá»Ã§·Ò¹éÓÁѹãËé·ÑèǪÔé¹ä¡è áÅлÃاÃÊ´éǾÃÔ¡ä·Â
à¡Å×Í áÅоÃÔ¡»è¹ ÇÒ§º¹µÐá¡Ã§à»ç¹Ç§¡ÅÁ â´ÂãËé
´éҹ˹ѧä¡èÍÂÙè¢éÒ§ÅèÒ§
¾ÅÔ¡¡ÅѺ´éÒ¹àÁ×èÍä´éÂÔ¹àÊÕ§àµ×͹
5
à¹×éÍÂèÒ§
/á¡ÐÂèÒ§
900 - 1000
¡ÃÑÁ
1200 - 1300
¡ÃÑÁ
1400 – 1500
¡ÃÑÁ
10 – 15 ¹Ò·Õ
ãªéá»Ã§·Ò¹éÓÁѹãËé·ÑèǪÔé¹à¹×éÍ/à¹×éÍá¡Ð áÅÐãÊèà¤Ã×èͧ»Ãا
(ãÊè੾ÒоÃÔ¡ä·Â áÅÐàµÔÁà¡Å×ÍàÁ×èÍÂèÒ§àÊÃç¨áÅéÇ) ÇÒ§
º¹µÐá¡Ã§áººµèÓ â´ÂãËé´éÒ¹ÁѹÍÂÙè¢éÒ§ÅèÒ§ ¾ÅÔ¡¡ÅѺ
´éÒ¹àÁ×èÍä´éÂÔ¹àÊÕ§àµ×͹¨Ò¡àµÒͺ ËÅѧ¨Ò¡ÂèÒ§ áÅÐ
ÃÐËÇèÒ§àÇÅҾѡÍÒËÒà ¤ÇÃËèÍà¹×éÍÂèÒ§´éÇ¿ÍÂÅì
ÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CE1160_TH.fm Page 10 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
11
TH
¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑµÔÍØè¹ÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁѵÔ
â»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃÍØè¹ÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁÑµÔ () ËéÒẺÁÕàÇÅÒ㹡ÒûÃاÍÒËÒ÷Õè¡Ó˹´äÇéÅèǧ˹éÒ â´Â¤Ø³
äÁè¨Óà»ç¹µéͧµÑé§àÇÅÒͺËÃ×ÍÃдѺ¾Åѧ§Ò¹ÍÕ¡
¤Ø³ÊÒÁÒö»ÃѺ»ÃÔÁÒ³¢Í§ÍÒËÒà â´Â¡´»ØèÁ ( ) áÅÐ ( )
â»Ã´ãªé¡Ñº¼ÅÔµÀѳ±ì·ÕèÃкØÇèÒãªé¡ÑºäÁâ¤ÃàÇ¿ä´éà·èÒ¹Ñé¹
à»Ô´»Ãе٠ÇÒ§ÍÒËÒ÷ÕèÊèǹ¡ÅÒ§¢Í§¨Ò¹ËÁع »Ô´»ÃеÙ
µÒÃÒ§µèÍ仹Õéà»ç¹¡ÒõÑé§â»Ãá¡ÃÁÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§µèÒ§æ ÃÇÁ·Ñ駻ÃÔÁÒ³ àÇÅҾѡÍÒËÒÃ
áÅФÓá¹Ð¹ÓµèÒ§æ â»Ãá¡ÃÁËÁÒÂàÅ¢ 1, 2 áÅÐ 3 ¨Ðãªé¾Åѧ§Ò¹äÁâ¤ÃàÇ¿à·èÒ¹Ñé¹
â»Ãá¡ÃÁËÁÒÂàÅ¢ 4 áÅÐ 5 ¨ÐãªéäÁâ¤ÃàÇ¿áÅСÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹ÃèÇÁ¡Ñ¹
1. ¡´»ØèÁ Auto Reheat () Øè¹ÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁѵÔ)
2. àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·ÍÒËÒà â´Â¡´»ØèÁ Auto Reheat () Øè¹ÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁѵÔ) â»Ã´
´ÙµÒÃÒ§ã¹Ë¹éÒ¶Ñ´ä» à¾×èÍ´Ù¤Ó͸ԺÒ¡ÒõÑ駤èÒµèÒ§æ
3. àÅ×Í¡»ÃÔÁÒ³ÍÒËÒÃâ´Â¡´»ØèÁ ( ) áÅÐ ( )
4. à¾ÔèÁËÃ×ÍÅ´àÇÅÒ㹡ÒÃͺéÒ¨Óà»ç¹ â´Â¡´»ØèÁ à¾ÔèÁ/Å´ µÒÁµéͧ¡ÒÃ
5. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì: àµÒͺ¨ÐͺÍÒËÒõÒÁ¡ÒõÑ駤èÒÅèǧ˹éÒ·ÕèàÅ×Í¡äÇé
àÁ×èÍ¡ÒÃͺÍÒËÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§áÅÐáÊ´§¢éͤÇÒÁ
“ENJOY MEAL” ¡Ð¾ÃÔºÊÕè¤ÃÑé§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§
àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
ÃËÑÊ
อาหาร ปรมาณอาหาร
àÇÅҾѡ
ÍÒËÒÃ
¤Óá¹Ð¹Ó
1
à¤Ã×èͧ´×èÁ
سËÀÙÁÔ
»¡µÔ)
150 ÁÅ.
(1 ¶éÇÂ)
300 ÁÅ.
(2 ¶éÇÂ)
450 ÁÅ.
(3 ¶éÇÂ)
600 ÁÅ.
(4 ¶éÇÂ)
1 -2 ¹Ò·Õ
ÃÔ¹à¤Ã×èͧ´×èÁ㹶éÇ¡ÃÐàº×éͧ áÅÐÍØè¹â´ÂäÁèµéͧ
»Ô´½Ò ¡Ã³Õ·ÕèÍØè¹à¾Õ§¶éÇÂà´ÕÂÇãËéÇÒ§µÃ§¡ÅÒ§
¡Ã³Õ·ÕèÁÕ 2 ¶éÇ ãËéÇÒ§µÃ§¢éÒÁ¡Ñ¹ Êèǹ¡Ã³Õ·ÕèÁÕ
3 ËÃ×Í 4 ¶éÇ ãËéÇÒ§à»ç¹Ç§¡ÅÁ ¾Ñ¡¶éÇÂäÇéã¹àµÒ
äÁâ¤ÃàÇ¿ ¤¹à¤Ã×èͧ´×èÁ¡è͹ͺáÅÐËÅѧ¨Ò¡
àÇÅҾѡÍÒËÒÃ
â»Ã´ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ¢³Ð·Õè¹Ó¶éÇÂÍÍ¡¨Ò¡àµÒ
äÁâ¤ÃàÇ¿ (â»Ã´´Ù¤Óá¹Ð¹Óà¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
ÊÓËÃѺ¡ÒÃÍØè¹à¤Ã×èͧ´×èÁ)
2
ÍÒËÒûÃا
ÊÓàÃç¨
(áªèàÂç¹)
300 - 350 ¡ÃÑÁ
400 - 450 ¡ÃÑÁ
500 - 550 ¡ÃÑÁ
3 ¹Ò·Õ
Çҧ㹨ҹ¡ÃÐàº×éͧ áÅлԴ´éÇ¿ÔÅìÁÊÓËÃѺ
äÁâ¤ÃàÇ¿ â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéàËÁÒСѺÍÒËÒ÷ÕèÁÕ
Êèǹ»ÃСͺÊÒÁÍÂèÒ§
(àªè¹ à¹×éÍÃÒ´«éÍÊ ¼Ñ¡ áÅÐà¤Ã×èͧà¤Õ§à»ç¹
Áѹ½ÃÑè§ ¢éÒÇ ËÃ×;ÒʵéÒ)
3
«Ø»/«ÍÊ
(áªèàÂç¹)
200 - 250 ÁÅ.
300 - 350 ÁÅ.
400 - 450 ÁÅ.
500 - 550 ÁÅ.
600 - 650 ÁÅ.
700 - 750 ÁÅ.
2 - 3 ¹Ò·Õ
à·ÍÒËÒÃ㹶éÇ«ػ¡é¹ÅÖ¡ ËÃ×ͪÒÁ áÅлԴ
ÃÐËÇèÒ§¡ÒÃͺáÅСÒþѡÍÒËÒà ¤¹«Ø»àÁ×èÍ
àµÒͺÊè§ÊÑ−−Ò³àµ×͹ (àµÒͺ¨Ð·Ó§Ò¹µèÍä»
áÅÐËÂØ´àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃà»Ô´»ÃеÙ) ¤èÍÂæ ¤¹¡è͹ͺ
áÅÐËÅѧ¨Ò¡àÇÅҾѡÍÒËÒÃ
4
¾Ô««èÒáªèá¢ç§
300 - 400 ¡ÃÑÁ
450 - 550 ¡ÃÑÁ
600 - 700 ¡ÃÑÁ
-
ÇÒ§¾Ô««èÒáªèá¢ç§Ë¹Öè§á¼è¹ (-18°C) º¹µÐá¡Ã§
ẺµèÓ ÇÒ§¾Ô««èÒÊͧá¼è¹ º¹µÐá¡Ã§áººµèÓ
áÅÐẺÊÙ§ÍÂèÒ§ÅÐá¼è¹
5
¢¹Á»Ñ§¡é͹
áªèá¢ç§
100-150 ¡ÃÑÁ (2 ªÔé¹)
200-250 ¡ÃÑÁ (4 ªÔé¹)
300-350 ¡ÃÑÁ (6 ªÔé¹)
400-450 ¡ÃÑÁ (8 ªÔé¹)
3 - 5 ¹Ò·Õ
ÇÒ§¢¹Á»Ñ§áªèá¢ç§ 2 ¶Ö§ 6 ¡é͹ (-18°C) à»ç¹
ǧº¹µÐá¡Ã§áººµèÓ áºè§¢¹Á»Ñ§áªèá¢ç§
8 ¡é͹áÅÐÇÒ§º¹µÐá¡Ã§áººÊÙ§áÅеèÓà·èÒæ
¡Ñ¹ â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃѺ¢¹Áͺàªè¹ ¢¹Á
»Ñ§¡é͹ àªÕºҵµéÒ áÅкÒࡵì
CE1160_TH.fm Page 11 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
12
TH
¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑµÔÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§
¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡ÒÃÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§ ( ) ªèÇÂãËé¤Ø³ÅÐÅÒÂà¹×éÍ ä¡è »ÅÒ ¢¹Á»Ñ§ à¤é¡ ËÃ×ͼÅäÁé·Õèáªèá¢ç§äÇéä´é
àÇÅÒáÅÐÃдѺ¾Åѧ§Ò¹¨Ð¶Ù¡¡Ó˹´â´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ¤Ø³à¾Õ§áµèàÅ×Í¡â»Ãá¡ÃÁáÅйéÓ˹ѡà·èÒ¹Ñé¹
â»Ã´ãªéÀÒª¹Ð·ÕèÃкØÇèÒãªé¡ÑºäÁâ¤ÃàÇ¿ä´éà·èÒ¹Ñé¹
à»Ô´»Ãе٠ÇÒ§ÍÒËÒÃáªèá¢ç§º¹ÀÒª¹Ðà«ÃÒÁÔ¡äÇ麹Êèǹ¡ÅÒ§¢Í§¨Ò¹ËÁع »Ô´»ÃеÙ
¤Ø³ÊÒÁÒöÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§â´Â¡Ó˹´¤èÒàͧä´éàªè¹¡Ñ¹ â´ÂàÅ×Í¡¡Ò÷ӧҹẺäÁâ¤ÃàÇ¿ áÅÐãªéÃдѺ
¾Åѧ§Ò¹ 180 Çѵµì â»Ã´´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁã¹ËÑÇ¢éÍ "¡ÒÃÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§" ·Õè˹éÒ 27
µÒÃÒ§µèÍ仹Õéà»ç¹¡ÒõÑé§â»Ãá¡ÃÁÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§µèÒ§æ ÃÇÁ·Ñ駻ÃÔÁÒ³ àÇÅҾѡÍÒËÒÃ
áÅФÓá¹Ð¹Ó â»Ã´¹ÓºÃèØÀѳ±ìÍÍ¡¨Ò¡ÍÒËÒáè͹·Õè¨ÐÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§ ÇÒ§à¹×éÍ ä¡è
áÅлÅÒ㹨ҹ¡ÃÐàº×éͧ
1. ¡´»ØèÁ Power Defrost () (ÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§)
2. àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·ÍÒËÒà â´Â¡´»ØèÁ Power Defrost () (ÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§) â»Ã´´ÙµÒÃÒ§
ã¹Ë¹éÒ¶Ñ´ä» à¾×èÍ´Ù¤Ó͸ԺÒ¡ÒõÑ駤èÒµèÒ§æ
3. àÅ×Í¡»ÃÔÁÒ³ÍÒËÒÃâ´Â¡´»ØèÁ ( ) áÅÐ ( )
4. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì:
¡ÒÃÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹
㹡ÒÃÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§
àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹ãËé·ÃÒºÇèҤسµéͧ¡ÅѺÍÒËÒÃ
5. ¡´»ØèÁ Start ÍÕ¡¤ÃÑé§ à¾×èÍÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§µèͨ¹àÊÃç¨
¼ÅÅѾ¸ì: àÁ×èÍ¡ÒÃͺÍÒËÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ àµÒͺ¨ÐÊè§ÊÑ−−Ò³àµ×͹ áÅÐáÊ´§
¢éͤÇÒÁ “
ENJOY MEAL
” ¡Ð¾ÃÔºÊÕè¤ÃÑé§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àµÒͺ
¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
ÃËÑÊÍÒËÒÃ
»ÃÔÁÒ³
ÍÒËÒÃ
àÇÅҾѡ
ÍÒËÒÃ
¤Óá¹Ð¹Ó
1
à¹×éÍ
200 -
2000 ¡ÃÑÁ
20 -90 ¹Ò·Õ
ËØéÁÊèǹ¢Íº´éÇ¿ÍÂÅìÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁ ¡ÅѺà¹×éÍàÁ×èÍä´éÂÔ¹
àÊÕ§¨Ò¡àµÒͺ â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃѺà¹×éÍ á¡Ð ËÁÙ
Êàµç¤ à¹×éÍà»ç¹ªÔé¹áÅÐà¹×éÍÊѺ
2
à»ç´ËÃ×Í
ä¡è
200 -
2000 ¡ÃÑÁ
20 -90 ¹Ò·Õ
ËØéÁ¢ÒáÅлÅÒ»ա´éÇ¿ÍÂÅìÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁ ¡ÅѺàÁ×èÍä´éÂÔ¹
àÊÕ§¨Ò¡àµÒͺ â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃѺä¡è·Ñ駵ÑÇ
ËÃ×Íä¡è·ÕèËÑè¹à»ç¹ªÔé¹
3
»ÅÒ
200 -
2000 ¡ÃÑÁ
20 -60 ¹Ò·Õ
ËØéÁÊèǹËÒ§¢Í§»ÅÒ·ÕèÂѧäÁèËÑè¹´éÇ¿ÍÂÅìÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁ ¡ÅѺ
àÁ×èÍä´éÂÔ¹àÊÕ§¨Ò¡àµÒͺ â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃѺ»ÅÒ
·Ñ駵ÑÇ ËÃ×Í»ÅÒªÔé¹
4
¢¹Á»Ñ§/
à¤é¡
125 -
1000 ¡ÃÑÁ
10 -60 ¹Ò·Õ
ÇÒ§¢¹Á»Ñ§ËÃ×Íà¤é¡º¹¡ÃдÒÉàªç´»Ò¡ áÅСÅѺ´éÒ¹àÁ×èÍ
àµÒͺÊè§àÊÕ§àµ×͹ (àµÒͺ¨ÐÂѧ¤§·Ó§Ò¹ áÅШÐËÂØ´àÁ×èÍ
¤Ø³à»Ô´»ÃеÙ)
â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃѺ¢¹Á»Ñ§·Ø¡»ÃÐàÀ· äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹áºº
µÑ´ËÃ×Í·Ñ駡é͹ àªè¹à´ÕÂǡѺ¢¹Á»Ñ§¡é͹áÅÐá·è§áºº
½ÃÑè§àÈÊ ÇÒ§¡é͹¢¹Á»Ñ§à»ç¹Ç§¡ÅÁ â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéàËÁÒÐ
¡ÑºÂÕʵìà¤é¡ ºÔÊ¡Ôµ ªÕÊà¤é¡ áÅоѿ·Ø¡»ÃÐàÀ· áµèäÁèàËÁÒÐ
ÊÓËÃѺ¢¹Áà¾Ê·ÃÕẺªÍµËÃ×ͤÃÑʵì à¤é¡¼ÅäÁéËÃ×ͤÃÕÁ
ÃÇÁ·Ñé§à¤é¡ÃÒ´ªçͤâ¡áÅçµ
5
¼ÅäÁé
100 -
600 ¡ÃÑÁ
5 -20 ¹Ò·Õ
ÇÒ§¼ÅäÁéãËé¡ÃШÒ·Ñèǡѹ㹨ҹá¡éÇẺẹ ËÃ×Íãªé¨Ò¹
¡ÃÐàº×éͧ¡é¹áº¹ â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéàËÁÒСѺ¼ÅäÁé·Ø¡»ÃÐàÀ·
CE1160_TH.fm Page 12 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
13
TH
¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑµÔ»ÃاÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁѵԴéÇ¡ÒùÖè§
â»Ãá¡ÃÁ¡ÒûÃاÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁѵԴéÇ¡ÒùÖè§ ( ) ËéÒẺ ÁÕàÇÅÒ㹡ÒûÃاÍÒËÒ÷Õè¡Ó˹´äÇéÅèǧ˹éÒ
â´Â¤Ø³äÁè¨Óà»ç¹µéͧµÑé§àÇÅÒͺËÃ×ÍÃдѺ¾Åѧ§Ò¹ÍÕ¡ ¤Ø³ÊÒÁÒö»ÃѺ»ÃÔÁÒ³ÍÒËÒÃä´éâ´Â¡´»ØèÁàÅ×Í¡
¢Ñé¹áá ÇÒ§ÍÒËÒ÷ÕèÊèǹ¡ÅÒ§¢Í§¨Ò¹ËÁع áÅлԴ»ÃеÙ
µÒÃÒ§µèÍ仹Õéà»ç¹¡ÒõÑé§â»Ãá¡ÃÁ»ÃاÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁѵԴéÇ¡ÒùÖè§ ÃÇÁ·Ñ駻ÃÔÁÒ³
àÇÅҾѡÍÒËÒà áÅФÓá¹Ð¹Ó â»Ãá¡ÃÁàËÅèÒ¹ÕéÊÒÁÒöãªé¾ÃéÍÁ¡ÑºÍØ»¡Ã³ì¡ÒÃ
¹Öè§ÍÒËÒà àÇÅÒ㹡Ò÷ÓÍÒËÒâÖé¹ÍÂÙè¡Ñº¢¹Ò´ ¤ÇÒÁË¹Ò áÅлÃÐàÀ·¢Í§ÍÒËÒÃ
àÁ×è͹Öè§ÍÒËÒ÷Õèà»ç¹ªÔé¹ËÃ×Íá¼è¹¢¹Ò´àÅç¡ ãËé¡´»ØèÁÅ´àÇÅÒ ¡Ã³Õ·Õè¹Öè§ÍÒËÒ÷Õèà»ç¹
ªÔé¹¢¹Ò´ãËè ¤Ø³ÊÒÁÒöà¾ÔèÁàÇÅÒâ´Â¡´»ØèÁà¾ÔèÁä´é
â»Ãá¡ÃÁàËÅèÒ¹Õé·Ó§Ò¹â´Âãªé¾Åѧ§Ò¹äÁâ¤ÃàÇ¿à·èÒ¹Ñé¹
1. ¡´»ØèÁ Steam Auto Cook () (»ÃاÍѵâ¹ÁѵԴéÇ¡ÒùÖè§)
2. àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·ÍÒËÒ÷Õèµéͧ¡ÒûÃا â´Â¡´»ØèÁ Steam Auto Cook ()
(»ÃاÍѵâ¹ÁѵԴéÇ¡ÒùÖè§) â»Ã´´ÙµÒÃÒ§ã¹Ë¹éҶѴä»à¾×èÍ´Ù¤Ó͸ԺÒ¡ÒõÑ駤èÒ
3. à¾ÔèÁËÃ×ÍÅ´àÇÅÒ㹡ÒÃͺéÒ¨Óà»ç¹ â´Â¡´»ØèÁ à¾ÔèÁ/Å´ µÒÁµéͧ¡ÒÃ
4. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì: àµÒͺ¨ÐͺÍÒËÒõÒÁ¡ÒõÑ駤èÒÅèǧ˹éÒ·ÕèàÅ×Í¡äÇé
àÁ×èÍ¡ÒÃͺÍÒËÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§áÅÐáÊ´§¢éͤÇÒÁ
“ENJOY MEAL” ¡Ð¾ÃÔºÊÕè¤ÃÑé§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§
àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
ÃËÑÊÍÒËÒà »ÃÔÁÒ³
ÍÒËÒÃ
»ÃÔÁÒ³¹éÓàÂ繤Óá¹Ð¹Ó
1
¼Ñ¡Ê´
Ôé¹àÅç¡)
200 –
800 ¡ÃÑÁ
500 ÁÅ.
ÅéÒ§áÅзӤÇÒÁÊÐÍÒ´¼Ñ¡ ¨Ò¡¹Ñé¹½Ò¹ËÃ×ÍËÑè¹à»ç¹
ªÔé¹à·èÒæ ¡Ñ¹ à·¹éÓ¤ÃÖè§ÅÔµÃã¹ÍèÒ§¹Öè§ÊÕèàËÅÕèÂÁ ÇÒ§¶Ò´
Êáµ¹àÅÊã¹ÍèÒ§ ãÊè¼Ñ¡áÅлԴ´éǽÒÊáµ¹àÅÊ ÇÒ§
¨Ò¹¹Ö觺¹¨Ò¹ËÁع â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃѺ¼Ñ¡ªÔé¹àÅç¡
ÍÂèÒ§àªè¹ ºÃçͤâ¤ÅÕè ´Í¡¡ÐËÅèÓ á¤Ã͵ËÑè¹à»ç¹ªÔé¹
¾ÃÔ¡ËÂÇ¡
2
¼Ñ¡Ê´
Ôé¹ãËè)
200 -
800 ¡ÃÑÁ
500 ÁÅ.
ÅéÒ§¼Ñ¡ãËéÊÐÍÒ´ ÃÔ¹¹éÓ ½ ÅÔµÃã¹ÍèÒ§¹Öè§ÊÕèàËÅÕèÂÁ ÇÒ§
¶Ò´Ê൹àÅÊã¹ÍèÒ§ ãÊè¼Ñ¡áÅлԴ´éǽһԴâÅËÐ ÇÒ§
¨Ò¹ÊÓËÃѺ¹Ö觺¹¨Ò¹ËÁع â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃѺ
¼Ñ¡ªÔé¹ãËè àªè¹¢éÒÇâ¾´·Ñ駽ѡ ÍÒÃì·Ô⪤ ´Í¡¡ÐËÅèÓ
·Ñé§ËÑÇ Áѹ½ÃÑè§ áÅСÐËÅèÓ»ÅÕËÑè¹ÊÕè
3
à¹×éÍ»ÅÒ (¿Ôàŵì)
100 -
600 ¡ÃÑÁ
500 ¡ÃÑÁ
ÅéÒ§·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´à¹×éÍ»ÅÒ (¿Ôàŵì) àµÔÁ¹éÓ ½ ÅÔµÃ
ã¹ÍèÒ§¹Öè§ÊÕèàËÅÕèÂÁ ÇÒ§¶Ò´Ê൹àÅÊã¹ÍèÒ§ áÅÐÇÒ§
»ÅÒäÇé¤Ùè¡Ñ¹ ¤Ø³ÊÒÁÒöàµÔÁà¡Å×Í à¤Ã×èͧà·È áÅÐ
¹éÓÁйÒÇ 1-2 ªé͹âµêÐä´éµÒÁªÍº »Ô´½ÒÊ൹àÅÊ
ÇÒ§¨Ò¹¹Ö觺¹¨Ò¹ËÁع â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃѺ
¿Ôàŵìà¹×éÍ»ÅÒàªè¹ à¹×éÍ»ÅÒá«ÅÁ͹ ¾çÍÅáÅç¤ ·Ù¹èÒ
áÅлÅÒ¤éÍ´
CE1160_TH.fm Page 13 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
14
TH
¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑµÔ»ÃاÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁѵԴéÇ¡ÒùÖè§ (µèÍ)
¡ÒÃãªé¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡ÒÃËÁÑ¡
àÁ×èÍãªé¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡ÒÃËÁÑ¡ à¤Ã×èͧ¨Ð¡Ó˹´àÇÅÒ㹡ÒûÃاÍÒËÒÃâ´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ¤Ø³ÊÒÁÒö»ÃѺ
»ÃÔÁÒ³ÍÒËÒÃä´éâ´Â ¡´»ØèÁàÅ×Í¡ ¢Ñé¹áá ÇÒ§ÍÒËÒ÷ÕèÊèǹ¡ÅÒ§¢Í§¨Ò¹ËÁع áÅлԴ»ÃеÙ
¡ÒõÑ駤èÒ¡ÒÃËÁÑ¡
µÒÃÒ§µèÍ仹Õé¨ÐáÊ´§¢éÍÁÙŢͧ¿Ñ§¡ìªÑ¹¾ÔàÈɵèÒ§æ ÊÓËÃѺ¡Ò÷ÓâÂà¡ÔÃìµ áÅзÔé§ãËéá»é§ÂÕʵì¢Öé¹ â´Â¨Ð
áÊ´§»ÃÔÁÒ³ àÇÅҾѡÍÒËÒà áÅФÓá¹Ð¹Ó·Õè¤Ç÷ÃÒº â»Ãá¡ÃÁËÁÒÂàÅ¢ 1 ¨ÐãªéäÁâ¤ÃàÇ¿áÅСÒÃ
ͺ´éǤÇÒÁÃé͹ÃèÇÁ¡Ñ¹ ¨Ò¹ËÁع¨Ð·Ó§Ò¹ã¹ªèǧµé¹ áÅÐËÂØ´ËÁعËÅѧ¨Ò¡·ÕèàÇÅÒ¼èÒ¹ä» 1 ã¹ 3
â»Ãá¡ÃÁ 2 ¨Ð·Ó§Ò¹â´Âãªé¡ÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹à·èÒ¹Ñé¹ (¨Ò¹ËÁع¨ÐäÁè·Ó§Ò¹)
µÓÃѺÍÒËÒÃàº×éͧµé¹
à¤é¡:
¼ÊÁá»é§¢ÒÇ 500 ¡ÃÑÁ, ÂÕʵìáËé§ 1 ËèÍ (7 ¡ÃÑÁ), ¹éÓµÒÅ 50 ¡ÃÑÁ áÅÐà¡Å×Í ¼ ªé͹ªÒ ãÊè¹ÁÍØè¹ 250 ÁÅ.
(㹡ÒÃÍØè¹¹Á·ÕèàÂç¹ ãËéãªé¤ÇÒÁÃé͹ 900 Çѵµì àÇÅÒ 30 – 40 ÇÔ¹Ò·Õ) áÅмÊÁãËéà¢éҡѹ ãÊèà¹ÂÍè͹ 100 ¡ÃÑÁ
(㹡Ò÷ÓãËéà¹ÂÍè͹ ãËéãªé¤ÇÒÁÃé͹ 900 Çѵµì áÅÐàÇÅÒ 30 - 40 ÇÔ¹Ò·Õ), ä¢è 1 ¿Í§ (ÍسËÀÙÁÔ»¡µÔ) áÅÐàµÃÕÂÁ
á»é§â´Âãªéà¤Ã×èͧÁ×͹Ǵá»é§à»ç¹àÇÅÒ 5 ¹Ò·Õ
¾Ô««èÒ:
¼ÊÁá»é§¢ÒÇ 300 ¡ÃÑÁ, ÂÕʵìáËé§ 1 ËèÍ (7 ¡ÃÑÁ), ¹éÓµÒÅ 1 ªé͹ªÒ áÅÐà¡Å×Í 1 ªé͹ªÒ ¨Ò¡¹Ñé¹ãÊè¹éÓÍØè¹ 200 ÁÅ.,
¹éÓÁѹÁС͡ 1 ªé͹âµêÐ áÅÐàµÃÕÂÁá»é§â´Âãªé¿Ñ§¡ìªÑ¹¹Ç´á»é§¢Í§à¤Ã×èͧ¤ÃÑÇà»ç¹àÇÅÒ 5 ¹Ò·Õ
ÃËÑÊ ÍÒËÒà »ÃÔÁÒ³
ÍÒËÒÃ
»ÃÔÁÒ³¹éÓàÂç¹ ¤Óá¹Ð¹Ó
4
ä¢è
4 - 6 ¿Í§ 500 ¡ÃÑÁ
àµÔÁ¹éÓ ½ ÅÔµÃã¹ÍèÒ§¹Öè§ÊÕèàËÅÕèÂÁ ÇÒ§¶Ò´Ê൹àÅÊã¹ÍèÒ§ à¨ÒÐ
ä¢èÊ´ 4 – 6 ¿Í§ (¢¹Ò´¡ÅÒ§) áÅÐÇҧ㹪èͧàÅç¡æ 㹶Ҵ
»Ô´½ÒÊ൹àÅÊ áÅÐÇÒ§¨Ò¹¹Öè§Å§º¹¨Ò¹ËÁع àÁ×è͵éͧ¡ÒÃ
·Óä¢è 1-3 ¿Í§ ãËé¡´»ØèÁŴŧ ËÒ¡µéͧ¡ÒûÃاä¢è 7-9 ¿Í§
ãËé¡´»ØèÁà¾ÔèÁ¢Öé¹
5
Í¡ä¡è
100 -
600 ¡ÃÑÁ
500 ÁÅ.
ÅéÒ§·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´à¹×éÍÍ¡ä¡è ÃÔ¹¹éÓã¹ÍèÒ§ÊÕèàËÅÕèÂÁ áÅÐÍÒ¨
àµÔÁà¤Ã×èͧà·ÈËÃ×ÍÊÁعä¾Ãä´éµÒÁµéͧ¡Òà ÇÒ§¶Ò´Ê൹àÅÊ
ã¹ÍèÒ§ Çҧ͡ä¡è¤Ùè¡Ñ¹ áÅлԴ½ÒÊ൹àÅÊ ÇÒ§¨Ò¹ÊÓËÃѺ
¹Ö觺¹¨Ò¹ËÁع â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃѺ¡ÒùÖè§Í¡ä¡èáÅÐ
ä¡è§Ç§ ËÒ¡µéͧ¡ÒùÖ觹èͧä¡è ãËé¡´»ØèÁà¾ÔèÁ¢Öé¹
1. ¡´»ØèÁ Fermentation (¡ÒÃËÁÑ¡)
2. àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·ÍÒËÒ÷Õèµéͧ¡Òà â´Â¡´»ØèÁ Fermentation (¡ÒÃËÁÑ¡) â»Ã´´ÙµÒÃÒ§ã¹
˹éÒ¶Ñ´ä» à¾×èÍ´Ù¤Ó͸ԺÒ¡ÒõÑ駤èÒµèÒ§æ
3. à¾ÔèÁËÃ×ÍÅ´àÇÅÒ㹡ÒÃͺéÒ¨Óà»ç¹ â´Â¡´»ØèÁ à¾ÔèÁ/Å´ µÒÁµéͧ¡ÒÃ
4. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì: àµÒͺ¨ÐͺÍÒËÒõÒÁ¡ÒõÑ駤èÒÍѵâ¹ÁѵԷÕèàÅ×Í¡äÇé
àÁ×èÍ¡ÒÃͺÍÒËÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§áÅÐáÊ´§
¢éͤÇÒÁ “ENJOY MEAL” ¡Ð¾ÃÔºÊÕè¤ÃÑé§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹
àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
ÃËÑÊ ÍÒËÒà »ÃÔÁÒ³ÍÒËÒà àÇÅҾѡÍÒËÒà ¤Óá¹Ð¹Ó
1
¡Ò÷Óá»é§
ÂÕʵìãËé¢Öé¹
500 - 1000 ¡ÃÑÁ 5-10
¹Ò·Õ㹶Ҵͺ
â»Ã´ÍèÒ¹µÓÃѺÍÒËÒÃàº×éͧµé¹·Õè´éÒ¹ÅèÒ§ ÇÒ§á»é§
äÇé㹪ÒÁá¡éÇãºãËè (Ø 18 «Á.) áÅФÅØÁ´éÇÂ
¿ÔÅìÁÊÓËÃѺäÁâ¤ÃàÇ¿ ÇÒ§ªÒÁäÇ麹µÐá¡Ã§
ẺµèÓ ¡Ãкǹ¡Ò÷ÓãËéá»é§¢Ö鹨ÐËÂشŧ
àÁ×èÍá»é§ËÁÑ¡ÁÕ»ÃÔÁÒµÃà¾ÔèÁ¢Öé¹à»ç¹Êͧà·èÒ
¤Ø³ÊÒÁÒöà¾ÔèÁàÇÅÒâ´Â¡´»ØèÁà¾ÔèÁ áµèÊÓËÃѺ
á»é§¾Ô««èÒ ¢Íá¹Ð¹ÓãËé¡´»ØèÁÅ´àÇÅÒ
2
âÂà¡ÔÃìµ
1000 ÁÅ. 12 ªÁ. ã¹µÙéàÂç¹
ãªéªÒÁá¡éÇËÃ×ͪÒÁà«ÃÒÁÔ¡ãºãËè (Ø 20 «Á.)
¼ÊÁâÂà¡ÔÃ쵸ÃÃÁªÒµÔ 100 ¡ÃÑÁ¡Ñº¹Áà»ÃÕéÂÇ 1
ÅԵà (ÍسËÀÙÁÔ»¡µÔ; ä¢Áѹ 3.5%) ãªé¿ÔÅìÁ
ÊÓËÃѺ»Ô´ÍÒËÒäÅØÁªÒÁáÅÐÇÒ§äÇé·ÕèµÐá¡Ã§
ẺµèÓ ÊÓËÃѺ¡Ò÷ÓâÂà¡ÔÃ쵤ÃÑé§áá ¢Í
á¹Ð¹ÓãËéãªé¼§ËÁÑ¡·ÕèÁÕẤ·ÕàÃÕÂ㹡ôáŤµÔ¡
ª¹Ô´áËé§ áÅС´»ØèÁà¾ÔèÁàÇÅÒ (9 ªÁ.) ¡ÒÃà¾ÒÐ
àª×éÍÊÒÁÒö·ÓµÒÁàÇÅÒ»¡µÔ¤×Í 8 ªÁ. ËÃ×͹éÍÂ
¡ÇèÒ¹Ñé¹ àÁ×èÍãªé¶éÇÂà«ÃÒÁÔ¡ËÃ×ͪÒÁá¡éÇ¢¹Ò´
àÅç¡ 6 – 7 ¶éÇ ¤Ø³ÊÒÁÒö¡´»ØèÁÅ´àÇÅÒŧä´é
CE1160_TH.fm Page 14 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
15
TH
¡ÒÃãªé¨Ò¹Ãͧ
CE1161T / CE1163F à·èÒ¹Ñé¹
â´Â·ÑèÇä»áÅéÇ¡Ò÷ÓÍÒËÒÃã¹àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿ â´Âãªé¡ÒÃÂèÒ§ËÃ×;Åѧ§Ò¹äÁâ¤ÃàÇ¿ã¹âËÁ´¡ÒÃÂèÒ§/ͺ
´éǤÇÒÁÃé͹ ´éÒ¹ÅèÒ§¢Í§ÍÒËÒûÃÐàÀ·à¾Ê·ÃÕáÅоԫ«èÒÁÑ¡¨Ð¹ÔèÁà¡Ô¹ä» ¡ÒÃãªé¨Ò¹Ãͧ¢Í§ Samsung
¨ÐªèÇ·ÓãËéÍÒËÒûÃÐàÀ·¹Õé¡Ãͺàªè¹à´ÔÁ
¨Ò¹Ãͧ¹ÕéÂѧãªéä´é¡Ñºàº¤Í¹ ä¢è äÊé¡ÃÍ¡ ÍÕ¡´éÇÂ
¡è͹·Õè¨Ðãªé¨Ò¹Ãͧ â»Ã´ÍØ蹨ҹãËéÃé͹â´ÂàÅ×Í¡¡Ò÷ӧҹẺ¼ÊÁà»ç¹àÇÅÒ 3 ¶Ö§ 5 ¹Ò·Õ
¡Ò÷ӧҹẺ¼ÊÁâ´Âãªé¡ÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹ (250°C) ÃèÇÁ¡Ñº¾Åѧ§Ò¹äÁâ¤ÃàÇ¿
(ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹ 600 Çѵµì)
¡Ò÷ӧҹẺ¼ÊÁâ´Âãªé¡ÒÃÂèÒ§ÃèÇÁ¡Ñº¾Åѧ§Ò¹äÁâ¤ÃàÇ¿ (ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹ 600 Çѵµì)
•â»Ã´´ÙËÑÇ¢éÍ Ë¹éÒ 20 áÅР˹éÒ 21
ÇÔ¸Õ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¨Ò¹Ãͧ
à¹×èͧ¨Ò¡¨Ò¹ÃͧÁÕ¼ÔÇ˹éÒªÑ鹺¹à»ç¹ Teflon ËÒ¡¤Ø³ãªé§Ò¹äÁè¶Ù¡µéͧ ÍÒ¨à¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¢Öé¹ä´é
•ËéÒÁËÑè¹ËÃ×͵ѴÍÒËÒú¹¨Ò¹Ãͧ ãËé¹ÓÍÒËÒÃÍÍ¡¨Ò¡¨Ò¹Ãͧ¡è͹·Õè¨ÐµÑ´ËÃ×ÍËÑè¹àÊÁÍ
•¡ÅѺÍÒËÒôéǵÐËÅÔÇËÃ×Í·Õ褹·Õè·Ó¨Ò¡¾ÅÒʵԡËÃ×ÍäÁé
¡ÒèѴÇÒ§¨Ò¹Ãͧ
¢Íá¹Ð¹ÓãËéÍØ蹨ҹÃͧº¹¨Ò¹ËÁعâ´ÂµÃ§
ÍØ蹨ҹÃͧâ´Âãªé¤ÇÒÁÃé͹ 600 Çѵµì + ¿Ñ§¡ìªÑ¹¡ÒÃÂèÒ§ áÅÐãªéàÇÅÒµÒÁ·Õèá¹Ð¹Óã¹µÒÃÒ§
1. ÍØ蹨ҹÃͧãËéÃé͹ µÒÁ·Õè͸ԺÒ¢éÒ§µé¹
•ãªé¶Ø§Á×͡ѹ¤ÇÒÁÃé͹µÅÍ´àÇÅÒ à¹×èͧ¨Ò¡¨Ò¹Ãͧ¹Õé¨ÐÃé͹ÁÒ¡
2. ·Ò¹éÓÁѹº¹¨Ò¹Ãͧ ¶éҤسµéͧ¡Ò÷ÓÍÒËÒÃàªè¹àº¤Í¹áÅÐä¢è´ÒÇ à¾×èÍãËéÍÒËÒÃÊØ¡
à¡ÃÕÂÁ¹èÒÃѺ»Ãзҹ
3. ÇÒ§ÍÒËÒú¹¨Ò¹Ãͧ
•â»Ã´ÍÂèÒÇÒ§ÀÒª¹Ð·ÕèäÁè·¹¤ÇÒÁÃé͹º¹¨Ò¹Ãͧ (àªè¹ ªÒÁ¾ÅÒʵԡ à»ç¹µé¹)
4. ÇÒ§¨Ò¹Ãͧº¹¨Ò¹ËÁع¢Í§àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿
•ËéÒÁÇÒ§¨Ò¹Ãͧâ´ÂäÁèãªé¨Ò¹ËÁعà´ç´¢Ò´
5. ¡´»ØèÁ Microwave +Grill () (äÁâ¤ÃàÇ¿ + ÂèÒ§)
6. àÅ×Í¡ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ â´Â¡´»ØèÁ Microwave +Grill () (äÁâ¤ÃàÇ¿ +
ÂèÒ§)
7. ¡Ó˹´àÇÅÒ»ÃاÍÒËÒÃâ´Â¡´ 10min, 1min, áÅÐ 10s
¨¹¡ÇèÒàÇÅÒ·Õèµéͧ¡ÒèлÃÒ¡¯
8. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì: ¡ÒÃͺ¨ÐàÃÔèÁµé¹
àÁ×èÍ¡ÒÃͺÍÒËÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§áÅÐáÊ´§ÊÑÅѡɳì
"0" ¡Ð¾ÃÔºÊÕè¤ÃÑé§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
ÇÔ¸Õ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¨Ò¹Ãͧ·Õè´Õ·ÕèÊØ´¤×Í ¡ÒÃÅéÒ§´éǹéÓÃé͹áÅйéÓÂÒÅéÒ§¨Ò¹
¨Ò¡¹Ñé¹ÅéÒ§ÍÍ¡´éǹéÓÊÐÍÒ´ ËéÒÁãªéá»Ã§¢Ñ´ËÃ×Ϳͧ¹éÓ·Õèá¢ç§ËÂÒºà¡Ô¹ä»
à¹×èͧ¨Ò¡¨Ð·ÓãËé¼ÔÇ˹éҢͧ¨Ò¹ÃͧàÊÕÂËÒÂ
ÍÒËÒà »ÃÔÁÒ³ àÇÅÒÍØè¹ (¹Ò·Õ) âËÁ´·Ó§Ò¹ àÇÅÒ㹡ÒÃ
ͺ (¹Ò·Õ)
¤Óá¹Ð¹Ó
຤͹
4 - 6 á¼è¹
(80 ¡ÃÑÁ)
3 600W + ÂèÒ§ 3
½
- 4
½
ÍØ蹨ҹÃͧ ÇÒ§á¼è¹àº¤Í¹
àÃÕ§º¹¨Ò¹Ãͧ ¹Ó¨Ò¹Ãͧä»
ÇÒ§º¹µÐá¡Ã§áººÊÙ§
ÁÐà¢×Íà·ÈÂèÒ§
400 ¡ÃÑÁ
(4 ªÔé¹)
3 300W + ÂèÒ§ 6-7
ÍØ蹨ҹÃͧ
ËÑ蹤ÃÖè§ÁÐà¢×Íà·È
ãÊèªÕÊ·Õè´éÒ¹º¹ ÇÒ§à»ç¹Ç§¡ÅÁº¹
¨Ò¹Ãͧ áÅйÓä»ÇÒ§äÇ麹µÐá¡Ã§
ẺÊÙ§
ä¢èà¨ÕÂÇ
300 ¡ÃÑÁ 3-4 450W + ÂèÒ§ 4-5
µÍ¡ä¢è 3 ¿Í§ áÅÐãÊè¹Á 2 ªé͹ªÒ
¾ÃéÍÁ¡Ñºà¤Ã×èͧà·ÈµèÒ§æ
ËÑè¹ÁÐà¢×Íà·Èà»ç¹ÅÙ¡àµëÒ
ÍØ蹨ҹÃͧ
ÇÒ§ÁÐà¢×Íà·Èº¹¨Ò¹Ãͧ ãÊèä¢è
·ÕèµÍ¡áÅéÇÅ§ä» ¾ÃéÍÁ¡ÑºâêÕÊ
»è¹ 50 ¡ÃÑÁãËé·ÑèÇ
¹Ó¨Ò¹Ãͧä»ÇÒ§º¹µÐá¡Ã§
ẺÊÙ§
¼Ñ¡ÂèÒ§
250 ¡ÃÑÁ 3-4 450W + ÂèÒ§ 8-9
ÍØ蹨ҹÃͧáÅзҹéÓÁѹ 1 ªé͹âµêÐ
ÇÒ§¼Ñ¡Ê´·ÕèËÑè¹à»ç¹á¼è¹º¹¨Ò¹ àªè¹
¾ÃÔ¡ËÂÇ¡ ËÑÇËÍÁ áÅÐàËç´
¨Ò¡¹Ñé¹¹Ó¨Ò¹Ãͧä»ÇÒ§º¹
µÐá¡Ã§áººÊÙ§
Áéǹá»é§ª¹Ô´
ÊÍ´äÊéáªèá¢ç§
150 ¡ÃÑÁ 2-3 600W + ÂèÒ§ 2-3
ÍØ蹨ҹÃͧ
ÇÒ§Áéǹá»é§áªèá¢ç§äÇ麹¨Ò¹Ãͧ
ÇÒ§¨Ò¹ÃͧäÇ麹¨Ò¹ËÁع ËÅѧ
¨Ò¡·ÕèͺàÊÃç¨áÅéÇ ãËéÁéǹá»é§
¾Ô««èÒáªèá¢ç§
300 -
400 ¡ÃÑÁ
4-5 600W + ÂèÒ§ 6-8
ÍØ蹨ҹÃͧ
ÇÒ§¾Ô««èÒáªèá¢ç§º¹¨Ò¹Ãͧ
¹Ó¨Ò¹Ãͧä»ÇÒ§º¹µÐá¡Ã§
ẺÊÙ§
CE1160_TH.fm Page 15 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
16
TH
¡ÒõÑ駤èÒ¨Ò¹Ãͧ ¡ÒÃͺÍÒËÒÃẺËÅÒ¢Ñ鹵͹
¤Ø³ÊÒÁÒöµÑé§â»Ãá¡ÃÁàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿à¾×èÍãËéáºè§¡ÒÃͺÍÒËÒÃä´é¶Ö§ÊÕè¢Ñ鹵͹ (¤Ø³äÁèÊÒÁÒöãªé¡ÒÃͺ
´éǤÇÒÁÃé͹ äÁâ¤ÃàÇ¿¼ÊÁ¡ÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹ áÅСÒÃÍØè¹Ãé͹ÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ àÁ×è͵éͧ¡ÒÃͺÍÒËÒÃ
ẺËÅÒ¢Ñ鹵͹) µÑÇÍÂèÒ§: ¤Ø³µéͧ¡ÒÃÅÐÅÒÂÍÒËÒÃáªèá¢ç§ áÅÐͺâ´ÂäÁèµéͧµÑé§àµÒͺãËÁèã¹
áµèÅТÑ鹵͹ ¤Ø³¨Ö§ÊÒÁÒöÅÐÅÒÂáÅÐͺä¡è¢¹Ò´ 1.8 ¡¡. ã¹ÊÕè¢Ñ鹵͹:
•ÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§
•ÍºäÁâ¤ÃàÇ¿ 30 ¹Ò·Õ
•ÂèÒ§ 15 ¹Ò·Õ
¡ÒÃÅÐÅÒ¹éÓá¢ç§áÅСÒþѡÍÒËÒèеéͧà»ç¹Êͧ¢Ñ鹵͹áá ¡ÒÃͺẺ¼ÊÁáÅСÒÃÂèÒ§
¨Ðãªéä´éà¾Õ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇã¹Êͧ¢Ñ鹵͹·ÕèàËÅ×Í áµè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒöãªéäÁâ¤ÃàÇ¿ä´éÊͧ¢Ñ鹵͹
(â´ÂãªéÃдѺ¾Åѧ§Ò¹µèÒ§¡Ñ¹)
ÍÒËÒà »ÃÔÁÒ³ àÇÅÒÍØè¹ (¹Ò·Õ) âËÁ´·Ó§Ò¹ àÇÅÒã¹
¡ÒÃͺ (¹Ò·Õ)
¤Óá¹Ð¹Ó
¾Ô««èÒªÔé¹àÅç¡
(áªèá¢ç§)
9 x 30 ¡ÃÑÁ
(270 ¡ÃÑÁ)
3-4 450W + ÂèÒ§ 6-7
ÍØ蹨ҹÃͧ ÇÒ§à¾Ê·ÃÕáªèá¢ç§
ªÔé¹àÅç¡ àªè¹ ¾Ô««èÒËÃ×ͤժ º¹¨Ò¹
Ãͧ ¹Ó¨Ò¹Ãͧä»ÇÒ§º¹µÐá¡Ã§
ẺÊÙ§
ªÔ»ÊÓËÃѺàµÒ
äÁâ¤ÃàÇ¿
(áªèá¢ç§)
300 ¡ÃÑÁ 3-4 450W + ÂèÒ§ 12-14
ÍØ蹨ҹÃͧ ÇÒ§ªÔ»ãËé¡ÃШÒ·ÑèÇ
¨Ò¹Ãͧ ¹Ó¨Ò¹Ãͧä»ÇÒ§º¹
µÐá¡Ã§áººÊÙ§ ¡ÅѺ´éÒ¹àÁ×èͶ֧
¤ÃÖ觢ͧàÇÅÒ»ÃاÍÒËÒÃ
¹Ñ¡à¡çµà¹×éÍä¡è
(áªèá¢ç§)
250 ¡ÃÑÁ 4 600W + ÂèÒ§ 6-7
ÍØ蹨ҹÃͧ ·Ò¨Ò¹Ãͧ´éǹéÓÁѹ
˹Ö觪é͹âµêÐ ¨Ò¡¹Ñé¹ÇÒ§¹Ñ¡à¡çµä¡è
º¹¨Ò¹Ãͧ ¹Ó¨Ò¹Ãͧä»ÇÒ§º¹
µÐá¡Ã§áººÊÙ§ ¡ÅѺ´éÒ¹ËÅѧ¨Ò¡
¼èÒ¹ä» 4 – 5 ¹Ò·Õ
·ÒÃìµáÍ»à»ÔÅ
(Ê´)
500 ¡ÃÑÁ 3 300W + ÂèÒ§ 12-14
àµÃÕÂÁªÍÃìµà¾Ê·ÃÕ 250 ¡ÃÑÁ áÅÐ
½Ò¹áÍ»à»ÔÅÊͧÅÙ¡ãËéà»ç¹á¼è¹ºÒ§
ÍØ蹨ҹÃͧ ÇÒ§ªÍÃìµà¾Ê·ÃÕẺ
ºÒ§º¹¨Ò¹Ãͧ ¹ÓáÍ»à»ÔÅ·Õè½Ò¹
áÅéÇÇÒ§º¹Ë¹éÒ âùéÓµÒÅ
1 – 2 ªé͹ªÒ ¨Ò¡¹Ñé¹¹Ó¨Ò¹Ãͧ
ä»ÇÒ§º¹µÐá¡Ã§áººÊÙ§
1. ¡´»ØèÁ Power Defrost ()
2. àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·ÍÒËÒà â´Â¡´»ØèÁ Power Defrost ()
3. àÅ×Í¡¹éÓ˹ѡâ´Â ¡´»ØèÁ ( ) áÅÐ ( ) µÒÁµéͧ¡Òà (1800 ¡ÃÑÁ ´Ñ§µÑÇÍÂèÒ§)
4. ¡´»ØèÁ Microwave () (äÁâ¤ÃàÇ¿)
5. ¡Ó˹´ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹¢Í§äÁâ¤ÃàÇ¿â´Â¡´»ØèÁ Microwave () (äÁâ¤ÃàÇ¿)
à¾×èÍàÅ×Í¡ÃдѺ ¾Åѧ§Ò¹µÒÁµéͧ¡Òà (àªè¹ 450 Çѵµì)
6. àÅ×Í¡àÇÅÒ㹡ÒÃͺÍÒËÒà â´Â¡´»ØèÁ 10min, 1min and 10s (àªè¹ 30 ¹Ò·Õ)
7. ¡´»ØèÁ Grill ()
8. àÅ×Í¡àÇÅÒ㹡ÒÃͺÍÒËÒà â´Â¡´»ØèÁ 10min,1min and 10s µÒÁ·Õèµéͧ¡Òà (àªè¹
15 ¹Ò·Õ)
9. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì: ¡ÒÃͺÍÒËÒèÐàÃÔèÁµé¹¢Öé¹:
àÁ×èÍ¡ÒÃͺÍÒËÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§áÅÐáÊ´§ÊÑÅѡɳì
"0" ¡Ð¾ÃÔºÊÕè¤ÃÑé§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
CE1160_TH.fm Page 16 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
17
TH
¡ÒÃÍØè¹àµÒͺÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ
ÊÓËÃѺ¡ÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹ ¢Íá¹Ð¹ÓãËé¤Ø³ÍØè¹àµÒͺÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ ãËéÃé͹à¾Õ§¾Í
¡è͹·Õè¨ÐÇÒ§ÍÒËÒÃã¹àµÒͺ
àÁ×èÍàµÒͺÃé͹ä´é·ÕèáÅéÇ ¨ÐÃÑ¡ÉÒÃдѺ¤ÇÒÁÃé͹äÇé»ÃÐÁÒ³ 10 ¹Ò·Õ ¨Ò¡¹Ñ鹨лԴ
â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
â»Ã´µÃǨÊͺÇèÒ¢´ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹¹Ñé¹ÍÂÙèã¹µÓá˹觷ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº»ÃÐàÀ·¡ÒÃͺ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃ
àÁ×èÍÍسËÀÙÁÔÀÒÂ㹶֧¢Õ´·Õè¡Ó˹´äÇé àµÒͺ¨ÐÊè§ÊÑ−−Ò³àµ×͹ 6 ¤ÃÑé§ ¢³Ð·ÕèàµÒͺ
¨ÐÃÑ¡ÉÒÍسËÀÙÁÔ·Õè¡Ó˹´äÇéÅèǧ˹éÒà»ç¹àÇÅÒ 10 ¹Ò·Õ
ËÒ¡¤Ø³µéͧ¡Ò÷ÃÒºÍسËÀÙÁԢͧàµÒͺ ãËé¡´»ØèÁ Fast PreheatØè¹àµÒͺÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ)
¡ÒÃͺÍÒËÒôéǤÇÒÁÃé͹
¡ÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹ªèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒöͺÍÒËÒÃã¹ÅѡɳÐà´ÕÂǡѺã¹àµÒͺ¸ÃÃÁ´Ò â´ÂäÁèÁÕ¡ÒÃãªé
¾ÅѧäÁâ¤ÃàÇ¿ ¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´ÍسËÀÙÁÔä´éµÒÁµéͧ¡Òà µÑé§áµè 40
°
C ¶Ö§ 250
°
C
ã¹ÃдѺ·ÕèµÑ駤èÒäÇéáÅéÇ 8 ÃдѺ àÇÅÒͺÊÙ§ÊØ´¤×Í 60 ¹Ò·Õ
ËÒ¡¤Ø³µéͧ¡ÒÃÍØè¹àµÒͺãËéÃé͹ÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ
•â»Ã´ãªé¶Ø§Á×͡ѹ¤ÇÒÁÃé͹·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèÊÑÁ¼ÑÊÀÒª¹Ðã¹àµÒ à¹×èͧ¨Ò¡ÀÒª¹ÐàËÅèÒ¹Õé¨ÐÃé͹¨Ñ´
•¤Ø³ÊÒÁÒöãªéµÐá¡Ã§áººµèÓà¾×èÍãËéÍÒËÒÃÊØ¡ÂÔ觢Öé¹ áÅÐàËÅ×ͧ¹èÒÃѺ»Ãзҹ
µÃǨÊͺÇèÒ¢´ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹ÍÂÙèã¹µÓá˹è§á¹Ç¹Í¹ áÅШҹËÁعÍÂÙèã¹µÓá˹觷Õè¶Ù¡µéͧ à»Ô´»ÃеÙ
àµÒͺáÅÐÇÒ§ÀÒª¹Ðº¹µÐá¡Ã§áººµèÓ áÅйÓä»ÇÒ§º¹¨Ò¹ËÁع
¤Ø³ÊÒÁÒöµÃǨÊͺÍسËÀÙÁÔä´é·Ø¡àÁ×èÍ â´Â¡´»ØèÁ Fast Preheat Øè¹àµÒͺÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ)
1. ¡´»ØèÁ Fast Preheat Øè¹àµÒͺÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ)
¼ÅÅѾ¸ì: ˹éҨͨÐáÊ´§¼Å´Ñ§¹Õé:
250°C(ÍسËÀÙÁÔ)
2. ¡´»ØèÁ Fast Preheat Øè¹àµÒͺÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ) µÒÁ¨Ó¹Ç¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ
à¾×èÍ¡Ó˹´ÍسËÀÙÁÔ
3. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì: àµÒͺ¨Ð¶Ù¡ÍØè¹Ãé͹µÒÁÍسËÀÙÁÔ·Õè¡Ó˹´
àÁ×èÍÃé͹ä´é·ÕèáÅéÇ àµÒͺ¨ÐÊè§ÊÑ−−Ò³àµ×͹ 6 ¤ÃÑé§ áÅШÐ
ÃÑ¡ÉÒÍسËÀÙÁÔäÇé 10 ¹Ò·Õ
ËÅѧ¨Ò¡ 10 àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹ 4 ¤ÃÑé§ áÅÐËÂØ´¡Ò÷ӧҹ
1. ¡´»ØèÁ Convection () (¡ÒÃͺ)
¼ÅÅѾ¸ì: ˹éҨͨÐáÊ´§¼Å´Ñ§¹Õé:
(ͺ´éǤÇÒÁÃé͹)
250
°C(ÍسËÀÙÁÔ)
2. ¡´»ØèÁ Convection () (¡ÒÃͺ) µÒÁ¨Ó¹Ç¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ à¾×èÍ¡Ó˹´ÍسËÀÙÁÔ
3. àÅ×Í¡àÇÅÒ㹡ÒÃͺÍÒËÒà â´Â¡´»ØèÁ 10min,1min áÅÐ 10s
4. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì: ¡ÒÃͺÍÒËÒèÐàÃÔèÁµé¹¢Öé¹:
àÁ×èÍ¡ÒÃͺÍÒËÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§áÅÐáÊ´§ÊÑÅѡɳì
"0" ¡Ð¾ÃÔºÊÕè¤ÃÑé§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
CE1160_TH.fm Page 17 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
18
TH
¡ÒÃÂèÒ§
¡ÒÃÂèÒ§ªèÇÂãËé¤Ø³ÍØè¹áÅзÓãËéÍÒËÒÃà¡ÃÕÂÁä´éÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ â´ÂäÁèµéͧãªéäÁâ¤ÃàÇ¿
•â»Ã´ãªé¶Ø§Á×͡ѹ¤ÇÒÁÃé͹·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèÊÑÁ¼ÑÊÀÒª¹Ðã¹àµÒ à¹×èͧ¨Ò¡ÀÒª¹ÐàËÅèÒ¹Õé¨ÐÃé͹¨Ñ´
•¤Ø³ÊÒÁÒöãªéµÐá¡Ã§áººÊÙ§à¾×èÍãËéÍÒËÒÃÊØ¡ÂÔ觢Öé¹ áÅÐàËÅ×ͧ¹èÒÃѺ»Ãзҹ
µÃǨÊͺÇèÒ¢´ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹ÍÂÙèã¹µÓá˹è§á¹Ç¹Í¹ áÅеÐá¡Ã§ÍÂÙèã¹µÓá˹觷Õè¶Ù¡µéͧ
¡ÒõÑé§àÇÅҾѡ
¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´àÇÅÒËÂØ´¾Ñ¡à¾×è;ѡÍÒËÒÃâ´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ (¢³Ð·ÕèäÁâ¤ÃàÇ¿äÁè·Ó§Ò¹)
¡ÒÃàÅ×Í¡µÓá˹觢ͧ¢´ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹
¢´ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹¨Ð·Ó§Ò¹àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÂèÒ§
¢´ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹¨Ð·Ó§Ò¹àÁ×èÍͺÍÒËÒôéǤÇÒÁÃé͹ ÂèÒ§ ËÃ×Íͺâ´Âãªé·ÕèàÊÕº áÅÐÊÒÁÒöãªé§Ò¹
ä´éÊͧµÓá˹è§:
•µÓá˹è§á¹Ç¹Í¹ÊÓËÃѺ¡ÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹áÅСÒÃÂèÒ§
•µÓá˹è§á¹ÇµÑé§ÊÓËÃѺ¡ÒÃͺâ´Âãªé·ÕèàÊÕºà·èÒ¹Ñé¹ (CE1162M/CE1163F)
â»Ã´à»ÅÕè¹µÓá˹觢ͧ¢´ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹¢³Ð·ÕèàÂç¹ áÅÐÍÂèÒãªéáçÁÒ¡à¡Ô¹ä»
àÁ×èÍ»ÃѺ¢´ÅÇ´à»ç¹á¹ÇµÑé§
¡ÒÃàÅ×Í¡ÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁ
â»Ã´´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁà¡ÕèÂǡѺÀÒª¹ÐËÃ×Íà¤Ã×èͧãªé·ÕèàËÁÒÐÊÁ㹤ÙèÁ×ÍÊÓËÃѺÍØ»¡Ã³ì¡ÒÃ
·ÓÍÒËÒà ·Õè˹éÒ 23
1. à»Ô´»ÃеÙàµÒͺáÅÐÇÒ§ÀÒª¹Ðº¹µÐá¡Ã§
2. ¡´»ØèÁ Grill ()
¼ÅÅѾ¸ì: ˹éҨͨÐáÊ´§¼Å´Ñ§¹Õé:
(¡ÒÃͺÍÒËÒÃẺ¢Ñ鹵͹à´ÕÂÇ)
(¡ÒÃÂèÒ§)
•¤Ø³äÁèÊÒÁÒö¡Ó˹´ÍسËÀÙÁÔÊÓËÃѺ¡ÒÃÂèÒ§
3. àÅ×Í¡àÇÅÒ㹡ÒÃÂèÒ§ â´Â¡´»ØèÁ 10min,1min and 10s
•àÇÅÒÂèÒ§ÊÙ§ÊØ´¤×Í 60 ¹Ò·Õ
4. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì: ¡ÒÃÂèÒ§¨ÐàÃÔèÁµé¹:
àÁ×èÍ¡ÒÃͺÍÒËÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§áÅÐáÊ´§ÊÑÅѡɳì
"0" ¡Ð¾ÃÔºÊÕè¤ÃÑé§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
1. ¡´»ØèÁ
¼ÅÅѾ¸ì: ¨Í¨ÐáÊ´§¼Å´Ñ§¹Õé:
Ñ¡/ÃÍ)
2.
¡Ó˹´àÇÅÒ㹡ÒÃÂèÒ§â´Â¡´»ØèÁ
10min,1min
and
10s
3. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì: àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹àÁ×èͤúàÇÅҾѡÍÒËÒÃ
¡ÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹Ẻà´ÔÁ¨Óà»ç¹µéͧãªéÀÒª¹Ð·ÕèàËÁÒÐÊÁ ¤Ø³¤ÇÃãªé੾ÒÐ
ÀÒª¹Ð·Õèãªéã¹àµÒͺ¸ÃÃÁ´Òà·èÒ¹Ñé¹
ÀÒª¹Ð·ÕèàËÁÒÐÊÓËÃѺäÁâ¤ÃàÇ¿ÁÑ¡¨ÐäÁèàËÁÒСѺ¡ÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹ â»Ã´
ÍÂèÒãªéÀÒª¹ÐËÃ×ͨҹ¾ÅÒʵԡ ¶éÇ¡ÃдÒÉ ¡ÃдÒÉàªç´»Ò¡ à»ç¹µé¹
ËÒ¡¤Ø³µéͧ¡ÒÃàÅ×Í¡¡ÒÃͺẺ¼ÊÁ (äÁâ¤ÃàÇ¿áÅÐÂèÒ§ËÃ×Íͺ´éǤÇÒÁ
Ãé͹) â»Ã´ãªéÀÒª¹Ð·ÕèàËÁÒÐÊÓËÃѺàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿áÅÐàµÒͺà·èÒ¹Ñé¹ ÀÒª¹Ð
ËÃ×Íà¤Ã×èͧãªé·Õèà»ç¹âÅËШзÓãËéàµÒͺàÊÕÂËÒÂ
㹡ÒûÃѺ¢´ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹à»ç¹... ãËé·Ó´Ñ§¹Õé...
á¹ÇµÑé§
(੾ÒСÒÃͺâ´Âãªé·ÕèàÊÕº:
CE1162M/CE1163F)
´Ö§¢´ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹ŧ
´Ñ¹ä»·Ò§´éÒ¹ËÅѧ¢Í§àµÒͺ ¨¹
¢¹Ò¹¡Ñº¼¹Ñ§´éÒ¹ËÅѧ
µÓá˹è§á¹Ç¹Í¹ (¡ÒÃͺ´éÇÂ
¤ÇÒÁÃé͹áÅСÒÃÂèÒ§)
´Ö§¢´ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹à¢éÒËÒµÑÇ
´Ñ¹¢Öé¹´éÒ¹º¹¨¹¢¹Ò¹¡Ñº ¼¹Ñ§
éÒ¹º¹) ¢Í§àµÒͺ
CE1160_TH.fm Page 18 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
19
TH
¡ÒÃͺâ´Âãªé·ÕèàÊÕº
CE1162M / CE1163F à·èÒ¹Ñé¹
·ÕèàÊÕºÊÓËÃѺºÒÃìºÕ¤ÔÇÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺ¡ÒÃÂèÒ§ à¾ÃÒФسäÁèµéͧ¡ÅѺ´éÒ¹¢Í§ªÔé¹à¹×éÍàͧ áÅÐÊÒÁÒö
ãªéͺẺ¼ÊÁÃèÇÁ¡ÑºäÁâ¤ÃàÇ¿áÅСÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹
â»Ã´ÇÒ§à¹×éÍãËéÊÁèÓàÊÁÍáÅÐÊÁ´Øšѹ à¾×èÍãËé᡹àÊÕºÊÒÁÒöËÁعä´éÍÂèÒ§·ÑèǶ֧
â»Ã´ãªé¶Ø§Á×͡ѹ¤ÇÒÁÃé͹·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèÊÑÁ¼ÑÊÀÒª¹Ðã¹àµÒ à¹×èͧ¨Ò¡ÀÒª¹ÐàËÅèÒ¹Õé¨ÐÃé͹¨Ñ´
¡ÒõÑ駤èÒÊÓËÃѺ¡ÒÃͺâ´Âãªé·ÕèàÊÕºáÅкÒÃìºÕ¤ÔÇ
¡è͹·Õè¨Ðãªé·ÕèàÊÕºÊÓËÃѺͺËÃ×ÍÊÓËÃѺ·ÓºÒÃìºÕ¤ÔÇ ãËé´Ö§¢´ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹ãËéÍÂÙèã¹á¹ÇµÑé§
´Ñ¹ä»·Ò§´éÒ¹ËÅѧ¢Í§àµÒͺ ¨¹¢¹Ò¹¡Ñº¼¹Ñ§´éÒ¹ËÅѧ
ÍØè¹àµÒâ´Âãªé¿Ñ§¡ìªÑ¹ÍØè¹Ãé͹Íѵâ¹ÁÑµÔ áÅÐãªéàÇÅÒµÒÁ·Õèá¹Ð¹Óã¹µÒÃÒ§
1. ´Ñ¹·ÕèàÊÕºà¢éÒÊÙèÊèǹ¡ÅÒ§¢Í§à¹×éÍ
µÑÇÍÂèÒ§: àÊÕº·ÕèàÊÕºÃÐËÇèÒ§¡Ãд١ÊѹËÅѧáÅÐ˹éÒÍ¡ä¡è
ÇÒ§·ÕèàÊÕºµÑ駵ç㹪ÒÁá¡éÇ áÅйÓä»ÇÒ§º¹¨Ò¹ËÁع ãªé¹éÓÁѹà¤Ã×èͧà·È·Òà¹×éÍãËé·ÑèÇ
à¾×èÍãËéà¹×éÍàËÅ×ͧà¡ÃÕÂÁ
2. ¡´»ØèÁ Microwave+Convection () (äÁâ¤ÃàÇ¿ + ¡ÒÃͺ)
3. àÅ×Í¡ÍسËÀÙÁÔâ´Â¡´»ØèÁ Microwave+Convection () (äÁâ¤ÃàÇ¿ + ¡ÒÃͺ)
4. àÅ×Í¡àÇÅÒ㹡ÒÃͺÍÒËÒà â´Â¡´»ØèÁ 10min,1min áÅÐ 10s
•àÇÅÒͺÊÙ§ÊØ´¤×Í 60 ¹Ò·Õ
5. àÅ×Í¡ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ â´Â¡´»ØèÁ Microwave+Convection ()
(äÁâ¤ÃàÇ¿ + ¡ÒÃͺ)
6. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì: ¡ÒÃͺ¨ÐàÃÔèÁµé¹áÅзÕèàÊÕº¨ÐËÁع
àÁ×èÍ¡ÒÃͺÍÒËÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§áÅÐáÊ´§ÊÑÅѡɳì
"0" ¡Ð¾ÃÔºÊÕè¤ÃÑé§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
7. àÁ×èÍà¹×éÍÊØ¡´ÕáÅéÇ ¤èÍÂæ ¶Í´·ÕèàÊÕºÍÍ¡ÍÂèÒ§ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ â´Âãªé¶Ø§Á×͡ѹ¤ÇÒÁÃé͹
ÍÒËÒà »ÃÔÁÒ³ âËÁ´
·Ó§Ò¹
àÇÅÒ㹡ÒÃͺ
(¹Ò·Õ)
àÇÅҾѡ
ÍÒËÒÃ (¹Ò·Õ)
¤Óá¹Ð¹Ó
ä¡èͺ
1000 –
1100 ¡ÃÑÁ
450W + ÂèÒ§ 28-32 3-5
ãªéá»Ã§·Ò¹éÓÁѹáÅÐà¤Ã×èͧà·ÈãËé·ÑèÇà¹×éÍä¡è
¨Ò¡¹Ñé¹àÊÕºäÁé ÇÒ§ªÒÁá¡éǾÃéÍÁ¡Ñº·ÕèàÊÕº
µÃ§¡ÅÒ§¢Í§¨Ò¹ËÁع
ËÁÙͺ
¡Ð·ÐÃé͹
400 ¡ÃÑÁ
(4 ªÔé¹)
ÂèÒ§ +
ͺ´éÇÂ
¤ÇÒÁÃé͹
70-90 5-10
ãªéá»Ã§·Ò¹éÓÁѹáÅÐà¤Ã×èͧà·È·Õèà¹×éÍËÁÙ ¨Ò¡
¹Ñé¹àÊÕºäÁé ÇÒ§ªÒÁá¡éÇãÊèàËÅç¡àÊÕº¡ÅÒ§
¨Ò¹ËÁع ËÅѧ¨Ò¡ÍºáÅÐÃÐËÇèÒ§¡Òþѡ
ÍÒËÒà ãËéËèÍ´éÇ¿ÍÂÅìÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
¢éÍä¡è§Ç§
300 ¡ÃÑÁ 450W + ÂèÒ§ 29-33 5-10
ãªéá»Ã§·Ò¹éÓÁѹáÅÐà¤Ã×èͧà·È·Õèä¡è§Ç§
¨Ò¡¹Ñé¹àÊÕºäÁé ÇÒ§ªÒÁá¡éÇãÊèàËÅç¡àÊÕº
¡ÅÒ§¨Ò¹ËÁع ËÅѧ¨Ò¡ÍºáÅÐÃÐËÇèÒ§¡ÒÃ
¾Ñ¡ÍÒËÒà ãËéËèÍ´éÇ¿ÍÂÅìÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
âÃʵìºÕ¿/
âÃʵìáÅÁºì
250 ¡ÃÑÁ 600W +
160
°
C
29-34 5-15
ãªéá»Ã§·Ò¹éÓÁѹáÅÐà¤Ã×èͧà·È·Õèà¹×éÍÇÑÇ/à¹×éÍ
á¡Ð ¨Ò¡¹Ñé¹àÊÕºäÁé ÇÒ§ªÒÁá¡éǾÃéÍÁ¡Ñº
·ÕèàÊÕºµÃ§¡ÅÒ§¢Í§¨Ò¹ËÁع ¤Ø³ÊÒÁÒöãªé
â»Ãá¡ÃÁ»ÃاÍÒËÒÃÍѵâ¹ÁѵԡѺâÃʵìºÕ¿/
âÃʵìáÅÁºì ËÅѧ¨Ò¡ÂèÒ§ áÅÐÃÐËÇèÒ§àÇÅҾѡ
ÍÒËÒà ¤ÇÃËèÍà¹×éÍÂèÒ§´éÇ¿ÍÂÅìÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
ºÒÃìºÕ¤ÔÇËÁÙ
150 ¡ÃÑÁ ÂèÒ§ +
ͺ´éǤÇÒÁ
Ãé͹
23-28 2
àµÃÕÂÁ·ÕèàÊÕº¾ÃéÍÁà¹×éÍËÑè¹à»ç¹¡é͹áÅмѡ
ãªéá»Ã§·Ò¹éÓÁѹáÅÐà¤Ã×èͧà·ÈãËé·ÑèÇ ÇÒ§
·ÕèàÊÕºº¹à¿×ͧ ÇÒ§ªÒÁá¡éǾÃéÍÁ¡Ñº·Õè
àÊÕºµÃ§¡ÅÒ§¢Í§¨Ò¹ËÁع
¼Ñ¡ÃÇÁ
300 -
400 ¡ÃÑÁ
600W + ÂèÒ§ 12-14 -
àµÃÕÂÁ·ÕèàÊÕº¾ÃéÍÁ´éÇÂËÑÇËÍÁãËè ¾ÃÔ¡
ËÇÒ¹ ËÃ×Í¢éÒÇâ¾´ËÑè¹à»ç¹·è͹ ÇÒ§·ÕèàÊÕº
º¹à¿×ͧ ÇÒ§ªÒÁá¡éǾÃéÍÁ¡Ñº·ÕèàÊÕºµÃ§
¡ÅÒ§¢Í§¨Ò¹ËÁع
CE1160_TH.fm Page 19 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
20
TH
¡ÒÃãªé·ÕèàÊÕºá¹ÇµÑé§ËÅÒÂ᡹
CE1162M / CE1163F à·èÒ¹Ñé¹
¡ÒÃãªé·ÕèàÊÕºËÅÒÂ᡹ÊÓËÃѺºÒÃìºÕ¤ÔÇ (¤ÒºÍº)
ãªé¡ÒÃͺ´éÇ·ÕèàÊÕºËÅÒÂ᡹ «Öè§ÁÕ᡹ËÁع 6 ᡹ à¾×èÍ·ÓºÒÃìºÕ¤ÔÇà¹×éÍ à»ç´ä¡è »ÅÒ ¼Ñ¡ (àªè¹ËÑÇËÍÁ
¾ÃÔ¡ËÂÇ¡) áÅмÅäÁé«Öè§ËÑè¹à»ç¹ªÔé¹æ
¤Ø³ÊÒÁÒö·ÓÍÒËÒâéÒ§µé¹´éÇÂ᡹ËÁعºÒÃìºÕ¤ÔÇ â´Âãªé¡ÒÃͺ´éǤÇÒÁÃé͹ËÃ×Í¡ÒÃͺẺ¼ÊÁ
¡ÒÃãªé·ÕèàÊÕºẺËÅÒÂ᡹¡Ñºá¡¹ËÁع
1. ÊÓËÃѺ¡ÒÃàµÃÕÂÁºÒÃìºÕ¤ÔÇâ´Âãªé·ÕèàÊÕºẺ 6 ᡹
2. àÊÕºÍÒËÒÃã¹·ÕèàÊÕºáµèÅÐ᡹â´ÂãËéÁÕ»ÃÔÁÒ³à·èҡѹ
3. ÇÒ§·ÕèàÊÕºÊÓËÃѺͺ㹪ÒÁá¡éÇ áÅÐãÊè·ÕèàÊÕºẺËÅÒÂ᡹ à¢éÒ´éÇ¡ѹ
4. ÇÒ§ªÒÁá¡éǾÃéÍÁ¡Ñº·ÕèàÊÕºµÃ§¡ÅÒ§¢Í§¨Ò¹ËÁع
ãË颴ÅÇ´¤ÇÒÁÃé͹ÍÂÙèã¹µÓá˹觷Õè¶Ù¡µéͧ ·Õ輹ѧ´éÒ¹ËÅѧ¢Í§àµÒͺ äÁèãªè·Õè´éÒ¹º¹¢Í§àµÒ
¡è͹·Õè¨ÐàÃÔèÁµé¹¡ÒÃÂèÒ§
¡Òöʹ·ÕèàÊÕºẺËÅÒÂ᡹ÍÍ¡¨Ò¡àµÒͺËÅѧ¡ÒÃÂèÒ§
1. ãªé¶Ø§Á×͡ѹ¤ÇÒÁÃé͹à¾×è͹ӪÒÁá¡éÇÍÍ¡¨Ò¡àµÒͺ à¹×èͧ¨Ò¡ªÒÁ¹Õé¨ÐÃé͹¨Ñ´
2. ¹Ó·ÕèàÊÕºẺËÅÒÂ᡹ÍÍ¡¨Ò¡¢ÒµÑé§ â´Âãªé¶Ø§Á×͡ѹ¤ÇÒÁÃé͹àªè¹¡Ñ¹
3. ¤èÍÂæ ¶Í´á¡¹ËÁعÍÍ¡ áÅÐãªéÊéÍÁ¹ÓÍÒËÒÃÍÍ¡¨Ò¡á¡¹ËÁع
·ÕèàÊÕºẺËÅÒÂ᡹¹ÕéäÁèàËÁÒзÕè¨ÐÅéÒ§´éÇÂà¤Ã×èͧÅéÒ§¨Ò¹ â»Ã´ÅéÒ§´éǹéÓÍØè¹áÅйéÓÂÒÅéÒ§¨Ò¹
¹Ó·ÕèàÊÕºẺËÅÒÂ᡹ÍÍ¡¨Ò¡àµÒͺËÅѧ¨Ò¡ãªé§Ò¹
¡ÒÃãªéäÁâ¤ÃàÇ¿ÃèÇÁ¡Ñº¡ÒÃÂèÒ§
¤Ø³ÊÒÁÒöãªéäÁâ¤ÃàÇ¿ÃèÇÁ¡Ñº¡ÒÃÂèÒ§ à¾×èÍãËéÍÒËÒÃÊØ¡àÃçÇ áÅÐàËÅ×ͧà¡ÃÕÂÁã¹¢³Ðà´ÕÂǡѹ
â»Ã´ãªéÀÒª¹ÐáÅÐà¤Ã×èͧ¤ÃÑÇ·Õèãªé¡ÑºäÁâ¤ÃàÇ¿áÅÐàµÒͺ·Ø¡¤ÃÑé§ ¨Ò¹á¡éÇËÃ×Í¡ÃÐàº×éͧ¨ÐàËÁÒÐÊÁ·ÕèÊØ´
à¹×èͧ¨Ò¡¨ÐªèÇÂãËéäÁâ¤ÃàÇ¿à¢éÒÊÙèÍÒËÒ÷ÑèǶ֧¡Ñ¹
â»Ã´ãªé¶Ø§Á×͡ѹ¤ÇÒÁÃé͹·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèÊÑÁ¼ÑÊÀÒª¹Ðã¹àµÒ à¹×èͧ¨Ò¡ÀÒª¹ÐàËÅèÒ¹Õé¨ÐÃé͹¨Ñ´
¤Ø³ÊÒÁÒöãªéµÐá¡Ã§áººÊÙ§à¾×èÍãËéÍÒËÒÃÊØ¡ÂÔ觢Öé¹ áÅÐàËÅ×ͧ¹èÒÃѺ»Ãзҹ
à»Ô´»Ãе٠ÇÒ§ÍÒËÒú¹µÐá¡Ã§·ÕèàËÁÒСѺÍÒËÒ÷Õè¨Ð»Ãا ÇÒ§µÐá¡Ã§º¹¨Ò¹ËÁع »Ô´»ÃеÙ
เฟองหมุน
แกนเสยบ
ที เสยบ
ที เสยบแบบ
หลายแกน
ที เสยบบารบีคิ ชามแกว
+
1. ¡´»ØèÁ Microwave +Grill () (äÁâ¤ÃàÇ¿ + ÂèÒ§)
¼ÅÅѾ¸ì: ˹éҨͨÐáÊ´§¼Å´Ñ§¹Õé:
(¡ÒÃͺÍÒËÒÃẺ¢Ñ鹵͹à´ÕÂÇ)
(¡ÒÃãªéäÁâ¤ÃàÇ¿¼ÊÁ¡ÒÃÂèÒ§)
2. àÅ×Í¡ÃдѺ¾Åѧ§Ò¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ â´Â¡´»ØèÁ Microwave +Grill () (äÁâ¤ÃàÇ¿ +
ÂèÒ§) ¨¹¡ÇèҨͨÐáÊ´§¡ÓÅѧ俷Õèµéͧ¡Òà (300 - 600 Çѵµì)
•¤Ø³äÁèÊÒÁÒö¡Ó˹´ÍسËÀÙÁÔÊÓËÃѺ¡ÒÃÂèÒ§
3. àÅ×Í¡àÇÅÒ㹡ÒÃͺÍÒËÒà â´Â¡´»ØèÁ 10min, 1min áÅÐ 10s
•àÇÅÒͺÊÙ§ÊØ´¤×Í 60 ¹Ò·Õ
4. ¡´»ØèÁ Start
¼ÅÅѾ¸ì:
¡ÒÃͺẺ¼ÊÁ¨ÐàÃÔèÁµé¹
àÁ×èÍ¡ÒÃͺÍÒËÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§áÅÐáÊ´§ÊÑÅѡɳì
"0" ¡Ð¾ÃÔºÊÕè¤ÃÑé§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àµÒͺ¨ÐÊè§àÊÕ§àµ×͹¹Ò·ÕÅФÃÑé§
CE1160_TH.fm Page 20 Friday, July 30, 2004 5:09 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

Samsung CE1160 Owner's manual

Type
Owner's manual

Ask a question and I''ll find the answer in the document

Finding information in a document is now easier with AI