Optoma UHD51A User guide

Brand
Optoma
Model
UHD51A
Type
User guide
www.optoma.com
1
2
3 4
a
b*
Focus
Zoom
Lens shift
or
3
V
O
L
T
S
CR2025
3
V
O
L
T
S
CR2025
Enter
Enter
Basic user manual
Note:
• Toprolongtheeffectivelifeofthelamp,makesuretokeepthelamponforatleast60secondsandavoidperformingforceshutdown.
• Lenscapisanoptionalaccessorydependingontheregionandmodel.
• Forwarrantyinformation,pleasevisitourwebsite:www.optoma.com
• TosetupandlinkyourAlexaProjector,pleasescantheQRcodeorvisittheURL:https://www.optoma.com/support/download
To setup and utilize our new and exciting “SmartProjection for Smart
Home” Skill for Alexa, please download our SmartProjection App for
Android or iOS by scanning the QR Code to the left.
To view or download an electronic version (PDF) of the UHD51A
Smart Projector setup guide or product manual, please visit: https://
www.optoma.com/support/download
www.optoma.com
5
6
MOLEX
MOLEX
5
6
MOLEX
MOLEX
www.optoma.com
Safety information Základní uživatelská příručka
• Before operating the projector it is essential to read the full safety information in the user manual.
• Do not block any ventilation openings.
• Do not place the projector on an unstable surface. The projector may fall over resulting in injury or the projector
may become damaged.
• Do not look into straight into the projector lens during operation. The bright light may harm your eyes.
• Disconnect the power plug from AC outlet if the product is not being used for a long period of time.
• Remove battery/batteries from remote control before storage. If the battery/batteries are left in the remote for
long periods, they may leak.
• *Use a power strip and or surge protector. As power outages and brown-outs can KILL devices.
Note:
• Toprolongtheeffectivelifeofthelamp,makesuretokeepthelamponforatleast60secondsandavoid
performingforceshutdown.
• Lenscapisanoptionalaccessorydependingontheregionandmodel.
• Forwarrantyinformation,pleasevisitourwebsite:www.optoma.com
• TosetupandlinkyourAlexaProjector,pleasescantheQRcodeorvisittheURL:
https://www.optoma.com/support/download
Bezpečnostní informace
• Předpoužívánímprojektorujenezbytnésipřečístveškerébezpečnostníinformacevtétouživatelsképříručce.
• Neblokujtevětracíotvory.
• Přístrojneumísťujtenanestabilnímísto.Projektorbymohlspadnoutamohlobydojítkezraněníosobnebo
kpoškozeníprojektoru.
• Běhemprovozusenedívejtepřímodoobjektivuprojektoru.Jasnésvětlomůžepoškoditzrak.
• Nebudete-lipřístrojdelšídobupoužívat,odpojtezástrčkunapájecíhokabeluzelektrickézásuvky.
• Předskladovánímvyjmětebaterii/bateriezdálkovéhoovladače.Pokudjsoubaterieponechánydelšídobuv
ovladači,můžedojítkjejichvytečení.
• *Použijteprodlužovacíkabelnebopřepěťovouochranu.Výpadkynapájeníadlouhodobépodpětímohou
zařízeníZNIČIT.
Poznámka:
• Abyseprodloužilaúčinnáživotnostlampy,nechtejirozsvícenoualespoň60sekundanucenějinevypínejte.
• Krytkaobjektivujevolitelnépříslušenstvívzávislostinaregionuamodelu.
• Informaceozárucejsoukdispozicinanašichwebovýchstránkách:www.optoma.com
• Chcete-linastavitapřipojitprojektorAlexa,oskenujtekódQRnebonavštivtewebovouadresuURL:
https://www.optoma.com/support/download
Grundlegende Bedienungsanleitung Basishandleiding
Sicherheitshinweise
• VorInbetriebnahmedesProjektorsmüssenSieunbedingtalleSicherheitshinweiseinderBedienungsanleitung
lesen.
• BlockierenSiekeineBelüftungsöffnungen.
• StellenSiedenProjektornichtaufeineninstabilenUntergrund.DerProjektorkönnteumkippenund
Verletzungenverursachenoderbeschädigtwerden.
• BlickenSieimBetriebnichtdirektindasProjektorobjektiv.DashelleLichtkannIhrenAugenschaden.
• ZiehenSiedenNetzsteckerausderSteckdose,wennSiedasProduktvoraussichtlichlängereZeitnicht
benutzen.
• EntfernenSievorderLagerungdieBatterie(n)ausderFernbedienung.FallsdieBatterie(n)langeZeitinder
Fernbedienungverbleibt/verbleiben,kann/könnensieauslaufen.
• *VerwendenSieeineSteckdosenleisteodereinenÜberspannungsschutz,daSpannungsspitzenund
StromausfälleGerätezerstörenkönnen.
Hinweis:
• ZurVerlängerungderEinsatzdauerderLampesolltenSiesicherstellen,dassdieLampemindestens60
Sekundeneingeschaltetist.ErzwingenSiemöglichstkeineAbschaltung.
• DieObjektivkappeistjenachRegionundModelleinoptionalesZubehör.
• GarantieinformationenndenSieaufunsererWebseite:www.optoma.com
• ZurEinrichtungundVerknüpfungIhresAlexa-ProjektorsscannenSiebittedenQR-Codeoderbesuchen
dieURL:https://www.optoma.com/support/download
Veiligheidsinformatie
• Voordatudeprojectorbedient,ishetbelangrijkdatudevolledigeveiligheidsinformatieindehandleidingleest.
• De ventilatiegaten niet blokkeren.
• Plaats de projector niet op een onstabiel oppervlak. De projector kan kantelen en lichamelijke letsels of schade
aandeprojectorveroorzaken.
• Kijk tijdens het gebruik niet direct in de projectorlens. Het heldere licht kan uw ogen beschadigen.
• Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.
• Verwijderdebatterij(en)uitdeafstandsbedieningvoordatudezeopbergt.Alsubatterij(en)gedurendelangere
tijdindeafstandsbedieninglaatzitten,kunnenzelekken.
• *Gebruikeenstekkerdoosen/ofoverspanningsbeveiligingomdatstroomuitvalenverdonkeringkanapparaten
BESCHADIGEN.
Opmerking:
• Voorhetverlengenvandeeffectievelevensduurvandelamp,moetuervoorzorgendatdelamptenmin-
ste60secondenaanblijftenmoetuhetuitvoerenvangeforceerdeuitschakelingvermijden.
• Delensdopiseenoptioneelaccessoireafhankelijkvanregioenmodel.
• Gavoorgarantiegegevensnaaronzewebsite:www.optoma.com
• OmuwAlexa-projectorteinstallerenenkoppelen,scantudeQR-codeofgaatunaardeURL:https://
www.optoma.com/support/download.
Grundlæggende vejledning Manual del usuario básico
Sikkerhedsoplysninger
• Førdubrugerprojektoren,skaldulæseallesikkerhedsinformationerneidennebrugervejledning.
• Bloker ikke ventilationsåbningerne.
• Anbringikkeprojektorenpåusikreoverader.Projektorenkanvælte,hvilketkanmedførepersonskadereller
beskadigelse af projektoren.
• Seikkedirekteindiobjektivet,nårprojektorenertændt.Detskarpelyskanskadedineøjne.
• Tagstikketudafstikkontakten,hvisproduktetikkeskalbrugesilængeretid.
• Tagbatterierneudaffjernbetjeningen,hvisdenikkeskalbrugesilængeretid.Hvisbatterierneefterladesi
fjernbetjeningenilængeretid,kandelække.
• *Brugenstrømskinneellerenoverspændingsbeskyttelse.StrømsvigtogstrømvariationerkanØDELÆGGE
apparater.
Bemærk:
• Foratforlængelampenseffektivelevetid,skaldusørgeforatholdelampentændtimindst60sekunder
ogundgåattvingeennedlukning.
• Linsehættenerettilbehør,somafhængerafområdeogmodel.
• Forgarantioplysningerhenvisestilvoreswebsted:www.optoma.com
• ForatkongurereoglinkeAlexaProjektoren,skalduscanneQR-kodenellerbesøgewebadressen:
https://www.optoma.com/support/download
Información de seguridad
• Antes de operar el proyector, es esencial leer toda la información de seguridad del manual del usuario.
• No bloquee ninguna abertura de ventilación.
• Nocoloqueelproyectorsobreunasupercieinestable.Elproyectorpuedecaerse,provocandodañosa
personas o al proyector.
• Nomiredirectamentelalentedelproyectordurantesufuncionamiento.Laluzbrillantepodríadañarlelosojos.
• DesconecteelenchufedealimentacióndelatomadeparedCAsinosevaautilizarelproductoduranteun
periodo prolongado de tiempo.
• Extraigalabatería(s)delmandoadistanciaantesdealmacenarlo.Sila(s)batería(s)permanecenenelmando
adistanciaduranteperiodosprolongadosdetiempo,sepodríanproducirfugas.
• *Utiliceunaregletay/ounprotectordesobrevoltaje.LosapagonesycaídasdetensiónpuedenDAÑARlos
dispositivos.
Nota:
• Paraprolongarlavidaútildelalámpara,asegúresedemantenerlalámparaencendidadurantealmenos
60segundosyevitarrealizarunapagadoforzado.
• Latapadelalenteesunaccesorioopcionalquedependedelaregiónyelmodelo.
• Paraobtenerinformaciónsobrelagarantía,visitenuestrositioweb:www.optoma.com
• ParaconguraryvincularsuproyectorAlexa,digitaliceelcódigoQRovisiteladirecciónURL:
https://www.optoma.com/support/download
Manuale dell'utente di base Manuel d'utilisation de base
Informazioni sulla sicurezza
• Primadiutilizzareilproiettore,èfondamentaleleggeretutteleistruzionidisicurezzacontenutenelmanuale
dell'utente.
• Nonostruirelefessurediventilazione.
• Noncollocareilproiettoresuunasupercienonstabile.Ilproiettorepotrebbecadere,causandolesioniodanni
al proiettore stesso.
• Non guardare direttamente nell'obiettivo del proiettore durante l'uso. La luce abbagliante potrebbe danneggiare
la vista.
• ScollegarelaspinadallapresadicorrenteCAseilprodottononèusatoperperiodiprolungati.
• Rimuoverelebatteriedaltelecomandoprimadiconservarlo.Sesilascianolebatterieneltelecomandoper
lunghi periodo, potrebbero presentare perdite.
• *Utilizzareunapresae/oundispositivodiprotezionecontrolesovratensioniinquantoleinterruzionieglisbalzi
dicorrentepossonoDANNEGGIAREidispositivi.
Nota:
• Peraumentareladurataeffettivadellalampada,assicurarsiditenereaccesalalampadaperalmeno60
secondiedevitaredidovereseguireunospegnimentoforzato.
• Ilcopriobiettivoèunaccessorioopzionaleasecondadellaregioneedelmodello.
• Perinformazionisullagaranzia,visitareilnostrositoweb:www.optoma.com
• PercongurareecollegareilproiettoreAlexa,eseguirelascansionedelcodiceQRovisitarel’URL:
https://www.optoma.com/support/download
Informations de sécurité
• Avantd'utiliserleprojecteur,ilestessentieldelirelatotalitédesinformationsrelativesàlasécuritédansle
manuel d'utilisation.
• Nebloquezaucunedesouverturesdestinéesàlaventilation.
• Neplacezpasleprojecteursurunesurfaceinstable.Leprojecteurpeuttomber,provoquantdesblessuresou
desdégâtsmatériels.
• Nexezpasduregardl'objectifduprojecteurenfonctionnement.L'intensitélumineuseestnuisibleàvosyeux.
• Débranchezlached'alimentationdelaprisedecourantsivousn'utilisezpasleproduitpendantunedurée
prolongée.
• Retirezla/lespile(s)delatélécommandeavantstockage.Sidespilesrestentdanslatélécommandependant
uneduréeprolongée,ellepeuventfuir.
• *Utilisezunblocmultipriseet/ouunparasurtenseur,carlescoupuresdecourantetlesbaissesdetension
peuvent DÉTRUIRE les appareils.
Remarque :
• Pourprolongerladuréedevieeffectivedelalampe,assurez-vousdelaisserlalampealluméependant
aumoins60secondesetd’éviterl’arrêtforcé.
• Leprotège-objectifestunaccessoireoptionnelenfonctiondelarégionetdumodèle.
• Pourdesinformationssurlagarantie,veuillezvousrendresurnotresiteWeb:www.optoma.com
• PourcongureretconnectervotreprojecteurAlexa,veuilleznumériserlecodeQRouvousrendreà
l’adresse:https://www.optoma.com/support/download
Peruskäyttöopas Alapszintű használati utasítás
Turvallisuustiedot
• Onhyvintärkeäälukeatämänkäyttöoppaantäydellisetturvallisuustiedotennenprojektorinkäyttöä.
• Älätukituuletusaukkoja.
• Äläsijoitaprojektoriaepävakaallealustalle.Projektorivoikaatuajaaiheuttaavammantaiprojektorivoi
vahingoittua.
• Äläkatsosuoraanprojektorinlinssiinkäytönaikana.Kirkasvalosaattaavahingoittaasilmiäsi.
• Irrotavirtajohtovirtalähteestä,joslaitettaeikäytetäpitkäänaikaan.
• Poistaparisto(t)kaukosäätimestäennenvarastointia.Josparisto(t)jäävätkaukosäätimeenpitkiksi
ajoiksi, ne voivat vuotaa.
• *Käytäjatkojohtoaja/taiylijännitesuojaa.VirtakatkoksetjajännitteenlaskutvoivatRIKKOAlaitteita.
Huomautus:
• Pidentääksesilampunkäyttöikää,varmista,ettäpidätlamppuapäällävähintään60sekuntiajavältät
pakotetunsammutuksensuorittamista.
• Linssinsuojusonvalinnainenlisävarustealueenjamallinmukaan.
• Katsotakuutiedotweb-sivustoltamme:www.optoma.com
• AsettaaksesijalinkittääksesiAlexa-projektorin,skannaaQR-kooditaisiirryURL-osoitteeseen:
https://www.optoma.com/support/download
Biztonsági információ
• Akivetítőműködtetéseelőttelengedhetetlen,hogyelovassaahasználatiútmutatóteljesbiztonsági
információit.
• Nezárjaelaszellőzőnyílásokat.
• Sohanetegyeakivetítőtlabilisfelületre!Akivetítőleeshet,amiszemélyisérüléstvagyakivetítő
károsodásátokozhatja.
• Akivetítőműködéseközbennenézzenközvetlenülalencsébe.Azerősfényszemsérüléstokozhat.
• Amennyibenaterméketelőreláthatólaghosszabbideignemfogjahasználni,húzzakiaváltóáramú(AC)
csatlakozóaljzatból.
• Vegyekiatávvezérlőbőlazeleme(ke)t,mielőtteltárolnáakészüléket.Haazeleme(ke)tsokáiga
távvezérlőbenhagyják,szivároghat(nak).
• *Használjonhosszabbítótés/vagytúlfeszültség-védelmet.Mivelazáramkimaradásokés
feszültségesésekTÖNKRETEHETIKazeszközöket.
Megjegyzés:
• Haaztszeretné,hogyalámpaminéltovábbműködőképesmaradjon,hagyjabekapcsolvalegalább60
másodpercig,éslehetőlegnekényszerítsekikapcsolásra.
• Alencsevédősapkaegyopcionálistartozékazadottrégiótóléskészüléktípustólfüggően.
• Agaranciávalkapcsolatostudnivalókértlátogassonelakövetkezőwebhelyre:www.optoma.com
• AzAlexakivetítőbeállításáhozéscsatlakoztatásáhozolvassaleaQR-kódot,vagylátogassonela
következőweboldalra:https://www.optoma.com/support/download
5
6
MOLEX
MOLEX
/

This manual is also suitable for