Exido 243-028 User manual

Category
Toasters
Type
User manual

This manual is also suitable for

DK Elektronisk brødrister ..............................................2
SE Elektronisk brödrost ................................................5
NO Elektrisk brødrister....................................................8
FI Sähköinen leivänpaahdin ......................................11
UK Electronic toaster ..................................................14
DE Elektronischer Toaster..........................................17
PL Elektroniczny toster ..............................................20
RU Электронный тостер............................................23
243-020, 021 & 028
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 1
For at De kan få mest glæde af Deres brødrister,
bedes De venligst gennemlæse denne
brugsanvisning, før De tager apparatet i brug.
Vi anbefaler Dem endvidere at gemme
brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt
skulle få brug for at få genopfrisket brødristerens
funktioner.
VIGTIGE
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
- Læs hele brugsanvisningen.
- Brødristeren, ledning eller stik må ikke
nedsænkes i nogen form for væske.
- Vær altid opmærksom, hvis brødristeren
bruges i nærheden af børn.
- Fjern stikket fra stikkontakten ved rengøring
eller når brødristeren ikke er i brug.
Brødristeren skal afkøles før rengøring.
- Hvis apparatet eller ledning til apparatet er
blevet beskadiget, eller hvis produktet ikke
fungerer korrekt, skal apparatet indleveres til
en fagmand til reparation/gennemsyn, da der
skal anvendes specialværktøj. Hvis der
benyttes uautoriserede reservedele kan det
ødelægge brødristeren.
- Brødristeren må kun anvendes indendørs.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af
et bord eller røre varme overflader.
- Brødristeren må ikke placeres på eller tæt på
gas eller elkomfur.
- Madvarer pakket i folie og meget tykke skiver
eller halve stykker brød, må ikke varmes i
brødristeren, da det kan resultere i brandfare.
- Sørg altid for at der ikke er brandbart
materiale i nærheden af brødristeren, når den
er i brug.
- Brødristeren må aldrig være tildækket, når
den er i brug.
- Forsøg ikke at fjerne brødet, mens
brødristeren er aktiveret. For at afbryde
ristningen trykkes på Fortryd knappen.
- Brødristeren skal jævnligt tømmes for
brødkrummer, da der ellers kan opstå
brandfare.
- Benyt kun brødristeren til alm. husholdning.
- Brødristeren må ikke forlades under brug.
- Placér aldrig ledningen over skivekurven,
mens brødristeren er varm.
- Vær opmærksom på, at brødristeren under
brug, bliver meget varm.
- Anvend aldrig brødristeren uden
krummebakke.
FUNKTIONSOVERSIGT
1. Elektronisk ristnings-kontrol
2. Optøningsknap
3. Fortryd knap
4. Genopvarmningsknap
5. Håndtag til brødkurv
6. Åbning for brød
7. Krummebakke
2
DK
2.
1.
7.
5.
6.
3.
4.
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 2
VIGTIGE PUNKTER
- Fjern alt indpakning fra brødet inden det
placeres i brødristeren.
- Undgå at riste brød med sukker og/eller
glasur på og brød med fyld, såsom
sandwichtoasts med ost eller lign.
- Undgå tykke brødskiver, da de kan sætte
sig fast i skivekurven.
- Hvis en skive brød skulle sætte sig fast,
tages stikket ud af stikkontakten, og
brødristeren køles af.
- Før håndtaget op og ned et par gange for at
løsne brødet. Hvis brødet stadig sidder fast
vendes brødristeren på hovedet og rystes
forsigtigt, til brødet løsner sig.
- Brug aldrig metalgenstande til at løsne
brødet.
BRUG
- Bemærk at der ved brug de første gange
kan udvikles en lille smule røg/lugt. Dette er
dog ganske ufarligt og vil hurtigt forsvinde.
- Sæt stikket i stikkontakten og tænd for
denne.
- Placér brødet i åbningen. Indstil
ristningsgraden på den ønskede effekt.
Dette gøres ved at dreje på kontrol knappen
mod højre, mellem 1 og 7, ristningsgraden
stiger i takt med numrene.
- Nedsænk brødkurven. Vær opmærksom på
at brødkurven kun kan nedsænkes når
stikket sidder i stikkontakten og der er
tændt for kontakten. De øvrige funktioner på
brødristeren kan kun betjenes, når
brødkurven er nede.
- Når brødet er færdigt, vil brødkurven hoppe
op i sin originale position. Brødristeren
slukker automatisk.
- Efter endt brug tages stikket ud af
kontakten. Apparatet opbevares
utilgængeligt for børn.
Fortryd knappen
Ristningen kan afbrydes ved at trykke på fortryd
knappen. Brødkurven hopper op og man kan
evt. checke om brødet har opnået den ønskede
ristning/farve.
Optøning
Ved brug af denne funktion kan man tage brød
direkte fra fryseren. Brødet placeres i brødkurven
og denne trykkes ned. Herefter trykkes straks på
optøningsknappen. Knappen vil nu lyse, og
risteperioden vil nu være lidt længere end
normalt.
Genopvarmning
Hvis brødet er blevet ristet færdig og det i
mellemtiden er blevet koldt, kan man lune det
igen ved, at presse brødkurven ned og herefter
trykke på genopvarmnings-knappen straks.
Knappen vil nu lyse, og brødristeren vil varme i
en kort periode.
GODE TIPS
Mange forskellige typer af brød kan varmes i
denne brødrister. Det er dog svært at anbefale
ristningsgraden, da det ofte er en smagssag.
Man må prøve sig lidt frem.
Tykke skiver vil kræve længere ristningstid.
RENGØRING
- Tag altid stikket ud af stikkontakten og lad
brødristeren afkøle helt.
- Brødristeren skal tømmes for brødkrummer
jævnligt.
- Tør ydersiden af med en tør eller hårdt
opvreden klud. Anvend ingen former for
stærke eller slibende rengøringsmidler.
Anvend ikke stålbørste til rengøring.
- Rengør aldrig med en skurebørste. Hår kan
knække af og sætte sig på de elektriske
dele, og derved ødelægge brødristeren.
- Brødristeren må aldrig nedsænkes i nogen
former for væske.
3
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 3
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG
GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med
dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres
sammen med almindeligt husholdningsaffald, da
elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes
særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver
medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding,
håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk
affald. Private husholdninger i EU kan gratis
aflevere brugt udstyr på særlige
genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i
visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den
forhandler, du købte det af på betingelse af, at du
køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren,
distributøren eller de kommunale myndigheder for
at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal
håndtere elektrisk og elektronisk affald.
GARANTIEN GÆLDER IKKE:
- hvis ovennævnte ikke iagttages.
- hvis apparatet har været misligholdt, været
udsat for vold eller lidt anden form for
overlast.
- for fejl som måtte opstå grundet fejl på
ledningsnettet.
- hvis der har været foretaget uautoriseret
indgreb i apparatet.
Grundet konstant udvikling af vore produkter på
funktions- og designsiden forbeholder vi os ret til
ændringer af produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR:
Adexi group
www.adexi.dk
Der tages forbehold for trykfejl i brugsanvisningen
4
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 4
För att du ska få största möjliga glädje av din
brödrost, ber vi dig läsa igenom denna
bruksanvisning, innan du tar den i bruk.
Vi rekommenderar att du sparar
bruksanvisningen, om du vid ett senare tillfälle
skulle behöva repetera brödrostens funktioner.
VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER
- Läs hela bruksanvisningen.
- Brödrost, sladd eller kontakt får aldrig
sänkas ner i någon form av vätska.
- Var alltid påpasslig om brödrosten används i
närheten av barn.
- Drag ut sladden vid rengöring eller när
brödrosten inte används. Brödrosten ska
svalna före rengöring.
- Om apparaten eller sladden har skadats,
eller om produkten inte fungerar korrekt, ska
den lämnas till fackman för
reparation/undersökning, eftersom
specialverktyg ska användas. Annat än
originalreservdelar kan förstöra brödrosten.
- Brödrosten får bara användas inomhus.
- Låt inte sladden hänga ut över kanten på ett
bord eller komma i kontakt med varma ytor.
- Brödrosten får inte placeras på eller i
närheten av gas- eller elspis.
- Matvaror som är inpackade i folie eller
mycket tjocka brödskivor får inte värmas i
brödrosten, eftersom de kan utgöra
brandfara.
- Se alltid till att det inte finns brännbart
material i närheten av brödrosten när den är
i bruk.
- Brödrosten får aldrig vara övertäckt när den
används.
- Försök inte att ta ur brödet medan
brödrosten är aktiv. Tryck på
Avbrytarknappen för att avbryta rostningen.
- Avlägsna regelbundet smulor från
brödrosten, eftersom de annars kan
förorsaka brand.
- Brödrosten får endast användas för vanligt
hushållsändamål.
- Lämna inte brödrosten utan uppsikt.
- Rulla aldrig upp sladden omkring
brödrosten medan den är varm.
- Var uppmärksam på att brödrosten blir
mycket varm.
- Använd aldrig brödrosten utan smulback.
ÖVERSIKT
1. Elektronisk rostningskontroll
2. Upptiningsknapp
3. Ångerknapp
4. Återuppvärmningsknapp
5. Handtag till brödkorg
6. Brödöppning
7. Smulback
5
SE
2.
1.
7.
5.
6.
3.
4.
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 5
VIKTIGA PUNKTER
- Avlägsna all inpackning från brödet innan det
placeras i brödrosten.
- Undvik att rosta bröd med socker och/eller
glasyr och bröd med fyllning, som t.ex.
toasts med ostfyllning.
- Undvik tjocka brödskivor, eftersom de kan
fastna i skivkorgen.
- Om en brödskiva fastnar, dra ut sladden och
låt brödrosten svalna.
- För handtaget upp och ner ett par gånger för
att få ut brödet. Om brödet fortfarande sitter
fast, vänd brödrosten upp och ner och skaka
försiktigt tills brödet lossnar.
- Använd aldrig metallredskap för att peta ur
brödet.
ANVÄNDNING
- Det kan uppstå en aning rök/lukt de första
gångerna den används. Detta är dock ofarligt
och kommer att försvinna.
- Sätt i kontakten i vägguttaget.
- Placera brödet i öppningen. Ställ in
rostningsgrad på önskad effekt. Detta gör du
genom att vrida på kontrollknappen mot
höger, mellan 1 och 7. Ju högre nummer,
desto hårdare rostning.
- Sänk ner brödkorgen. Var uppmärksam på
att brödkorgen bara kan sänkas ner när
kontakten är i. Brödrostens övriga funktioner
kan bara utnyttjas när brödkorgen är nere.
- När brödet är färdigt hoppar brödkorgen upp
till utgångsposition. Brödrosten stängs av
automatiskt.
- När du har använt den färdigt dras kontakten
ur. Apparaten bör förvaras otillgängligt för
barn.
Ångerknappen
Rostningen kan avbrytas med ett tryck på
ångerknappen. Brödkorgen hoppar upp och man
kan ev. kontrollera om brödet har fått önskad
rostning/färg.
Upptining
När denna funktion används, kan man ta bröd
direkt från frysen. Brödet placeras i brödkorgen
och denna trycks ner. Tryck därefter på
upptiningsknappen. Knappen lyser nu och
rostningstiden kommer att vara något längre än
normalt.
Återuppvärmning
Om brödet rostat färdigt tidigare och det blivit
kallt, kan man värma upp det igen genom att
trycka ner brödkorgen och därefter genast trycka
på återuppvärmningsknappen. Knappen lyser nu
och brödrosten värmer en kort stund.
GODA TIPS
Många olika typer av bröd kan värmas i denna
brödrost. Det är emellertid svårt att
rekommendera rostningsgrad, eftersom det ofta
är en smaksak. Pröva dig fram.
Tjocka skivor kräver längre rostningstid.
RENGÖRING
- Drag alltid ur sladden och låt brödrosten
svalna helt.
- Brödrosten ska regelbundet tömmas på
brödsmulor.
- Torka av yttersidan med torr eller hårt
urvriden trasa. Använd inga former av starka
eller slipande rengöringsmedel. Använd inte
stålborste till rengöring.
- Rengör aldrig med skurborste. Hår kan
brytas av och sätta sig på de elektriska
delarna. Därvid förstörs brödrosten.
- Brödrosten får aldrig sänkas ner i någon form
av vätska.
6
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 6
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA APPARAT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt
med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras
ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall
som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter kräver att
varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt
insamling, återvinning, hantering och
materialåtervinning av sådant avfall. Privata
hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin
använda utrustning till angivna insamlingsplatser.
I en del medlemsländer kan man i vissa fall
returnera den använda utrustningen till
återförsäljaren när man köper ny utrustning.
Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala
myndighet för ytterligare information om
hantering av avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter.
GARANTIN GÄLLER INTE:
- Om ovanstående inte följs.
- Om apparaten har misskötts, varit utsatt för
våld eller tagit annan form för skada.
-Vid fel som uppstått på grund av fel på
elnätet.
- Om det företagits oauktoriserade ingrepp i
apparaten.
På grund av konstant utveckling av våra
produkter vad gäller funktion och design,
förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan
föregående avisering.
IMPORTÖR:
Adexi group
www.adexi.se
Förbehåll för tryckfel i bruksanvisningen.
7
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 7
For at du skal få mest mulig glede av din nye
brødrister, ber vi deg vennligst lese gjennom
denne bruksanvisningen før apparatet tas i bruk.
Dessuten anbefaler vi at du oppbevarer
bruksanvisningen til senere bruk.
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
- Les hele bruksanvisningen.
- Brødristeren, ledningen eller støpselet må
ikke dyppes i noen form for væske.
- Vær alltid påpasselig når du bruker
brødristeren i nærheten av barn.
- Ta støpselet ut av stikkontakten ved
rengjøring eller når brødristeren ikke brukes.
Avkjøl brødristeren før den gjøres ren.
- Dersom apparatet eller ledningen til
apparatet er ødelagt, eller produktet ikke
fungerer korrekt, skal apparatet innleveres til
en fagmann for reparasjon/inspeksjon, da
det er nødvendig å bruke spesialverktøy. Ved
bruk av uautoriserte reservedeler kan
brødristeren ødelegges.
- Brødristeren må kun brukes innendørs.
- Ikke la ledningen henge ut over bordkanten,
eller komme i kontakt med varme overflater.
- Brødristeren må ikke settes på en gassovn
eller elektrisk komfyr.
- Matvarer pakket i folie og meget tykke
brødskiver eller halve skiver må ikke varmes i
brødristeren, da dette kan medføre
brannfare.
- Sørg alltid for at det ikke finnes brennbart
materiale i nærheten av brødristeren mens
den er i bruk.
- Brødristeren må aldri være tildekket når den
er i bruk.
- Ikke forsøk å fjerne brødet mens brødristeren
er i bruk. For å avbryte ristingen trykker du
på avbryterknappen
- Brødristeren skal tømmes regelmessig for
brødsmuler, da det ellers kan oppstå
brannfare.
- Bruk brødristeren kun til alminnelig
husholdning.
- Gå ikke fra brødristeren mens den er i bruk.
- Legg aldri ledningen over brødskivekurven
mens brødristeren er varm.
- Vær oppmerksom på at brødristeren blir
meget varm under bruk.
- Bruk aldri brødristeren uten smulebrett.
FUNKSJONSOVERSIKT
1. Elektronisk ristingskontroll
2. Opptiningsknapp
3. Avbryterknapp
4. Gjenoppvarmingsknapp
5. Håndtak til brødkurv
6. Åpning for brød
7. Smulbrett
8
NO
2.
1.
7.
5.
6.
3.
4.
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 8
VIKTIGE PUNKTER
- Fjern alt innpakningsmateriale fra brødet før
det settes i brødristeren.
- Ikke rist brød med sukker- og/eller glasurlag
eller brød med fyll, som for eksempel
sandwichtoast med ost eller lignende.
- Unngå å riste tykke brødskiver, da de kan
sette seg fast i brødskivekurven.
- Hvis en brødskive setter seg fast, ta
støpselet ut av stikkontakten og la
brødristeren kjøle seg ned.
- Beveg håndtaket noen ganger opp og ned
for å få løs brødet. Hvis brødet fortsatt sitter
fast, snu brødristeren på hodet og rist
forsiktig til brødet løsner.
- Bruk aldri metallgjenstander for å få løs
brødet.
BRUK
- Legg merke til at det kan utvikle seg litt
røyk/lukt ved førstegangsbruk. Dette er
imidlertid helt ufarlig og forsvinner raskt
igjen.
- Sett støpselet i stikkontakten, og slå på
denne.
- Legg brødet i åpningen. Still inn risteren på
ønsket effekt. Dette gjøres ved å dreie
kontrollknappen mot høyre, til mellom 1 og
7. Ristegraden stiger i takt med numrene.
- Senk brødkurven. Vær oppmerksom på at
brødkurven kun kan settes ned når
støpselet sitter i stikkontakten og kontakten
er slått på. Brødristerens andre funksjoner
kan kun betjenes når brødkurven er nede.
- Når brødet er ferdig, spretter brødkurven
tilbake til sin opprinnelige posisjon.
Brødristeren slår seg automatisk av.
- Ta støpselet ut av kontakten etter bruk.
Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.
Avbryterknapp
Ristingen kan avbrytes ved å trykke på
avbryterknappen. Brødkurven hopper opp og
man kan sjekke om brødet har fått ønsket
risting/farge.
Opptining
Med denne funksjonen kan man tine brød som
nettopp er tatt ut av fryseren. Sett brødet i
brødkurven og trykk den ned. Deretter trykker du
på opptiningsknappen med en gang. Knappen
vil nå lyse, og risteperioden vil være litt lenger
enn normalt.
Gjenopparming
Hvis brødet er ristet ferdig, og det i mellomtiden
er blitt kaldt, kan man varme det igjen ved å
trykke ned brødkurven og deretter straks trykke
på gjenoppvarmingsknappen. Knappen vil nå
lyse, og brødristeren vil varme i en kort periode.
GODE TIPS
Du kan varme mange forskjellige typer brød med
denne brødristeren. Det er imidlertid vanskelig å
anbefale ristegraden, ettersom dette ofte er en
smakssak. Man må prøve seg litt frem.
Tykke skiver krever lenger ristetid.
RENGJØRING
- Ta alltid støpselet ut av stikkontakten, og la
brødristeren avkjøle helt.
- Tøm brødristeren regelmessig for
brødsmuler.
- Tørk brødristeren utvendig med en tørr eller
hardt vridd klut. Ikke bruk noen former for
sterke eller slipende rengjøringsmidler. Ikke
bruk stålbørste til rengjøringen.
- Bruk aldri skurebørste til rengjøringen. Hår
fra børsten kan brekke av og sette seg fast i
de elektriske delene, og dermed ødelegge
brødristeren.
- Brødristeren må aldri settes ned i noen form
for væske.
9
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 9
INFORMASJON OM AVHENDING OG
RESIRKULERING AV DETTE PRODUKTET
Legg merke til at dette Adexi-produktet er merket
med følgende symbol:
Det betyr at dette produktet ikke må avhendes
sammen med vanlig husholdningsavfall, da
elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes
separat.
I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte
medlemslandet sørge for riktig innsamling,
gjenvinning, håndtering og resirkulering av
elektrisk og elektronisk avfall. Private
husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til
spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I
noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr
være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren
som solgte det. Ta kontakt med forhandleren,
distributøren eller offentlige myndigheter for
ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med
elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIEN GJELDER IKKE
- dersom ovennevnte punkter ikke overholdes,
- dersom apparatet ikke er riktig vedlikeholdt,
har vært utsatt for maktbruk eller er skadet
på annen måte,
- dersom det er oppstått skader på grunn av
feil på strømnettet eller
- dersom det er foretatt uautoriserte inngrep
på apparatet.
Som følge av en konstant uvikling av våre
produkter på funksjons- og designsiden
forbeholder vi oss rett til produktforandringer uten
forutgående varsel.
IIMPORTØR:
Adexi group
www.adexi.eu
Vi tar forbehold om trykkfeil.
10
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 10
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa, niin hyödyt enemmän uudesta
leivänpaahtimestasi.
Suosittelemme lisäksi käyttöohjeen säilyttämistä,
jos leivänpaahtimen toimintoja pitää myöhemmin
tarkistaa.
TÄRKEÄT TURVATOIMET
- Lue koko käyttöohje huolella.
- Leivänpaahdinta, johtoa tai pistoketta ei saa
upottaa mihinkään nesteisiin.
- Valvonta on välttämätöntä, jos
leivänpaahdinta käytetään lasten
lähettyvillä.
- Ota pistoke pistorasiasta, kun
leivänpaahdinta ei käytetä tai sitä
puhdistetaan. Leivänpaahtimen tulee olla
jäähtynyt ennen sen puhdistamista.
- Laite tulee toimittaa ammattilaisen
tarkistettavaksi/korjattavaksi, jos laite tai
sen johto on vaurioitunut tai jos laitteen
toiminnassa on häiriöitä, sillä korjaus vaatii
erikoistyökaluja. Luvattomien lisäosien
käyttö saattaa vaurioittaa leivänpaahdinta.
- Leivänpaahdinta ei saa käyttää ulkona.
- Johto ei saa roikkua pöydänreunalta tai
vastaavalta, eikä se saa koskettaa kuumia
pintoja.
- Leivänpaahdinta ei saa laittaa kaasu- tai
sähköhellan päälle tai läheisyyteen.
- Folioon pakattuja ruokia, erittäin paksuja
leipäviipaleita tai halkaistuja leipiä ei saa
lämmittää leivänpaahtimessa, sillä ne
saattavat aiheuttaa palovaaran.
- Varmista aina, ettei leivänpaahtimen
lähettyvillä ole palavia materiaaleja sen
ollessa käytössä.
- Leivänpaahdinta ei saa koskaan peittää sen
ollessa käytössä.
- Leipää ei saa ottaa leivänpaahtimesta
paahtimen ollessa päällä. Keskeytä paahto
painamalla keskeytyspainikkeesta.
- Leivänpaahtimesta tulee säännöllisesti
tyhjentää leivänmurut, jottei se aiheuttaisi
palovaaraa.
- Leivänpaahdin on tarkoitettu vain
kotitalouskäyttöön.
- Leivänpaahdinta ei saa jättää ilman
valvontaa sen ollessa päällä.
- Johtoa ei saa laskea leivänpaahtimen päälle
paahtimen ollessa vielä lämmin.
- Huomioi, että leivänpaahdin on käytössä
ollessaan erittäin kuuma.
- Leivänpaahdinta ei saa käyttää ilman
murutarjotinta.
TUOTEKUVAUS
1. Elektroninen paahtoasteen säädin
2. Sulatuspainike merkkivalolla
3. Keskeytyspainike
4. Uudelleenlämmityspainike merkkivalolla
5. Leipäkorin kädensija
6. Paahtoaukko
7. Murutarjotin
11
FI
2.
1.
7.
5.
6.
3.
4.
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 11
TÄRKEITÄ HUOMIOITA
- Poista leivän päältä kaikki pakkausmateriaali
ennen sen laittamista leivänpaahtimeen.
- Sokerilla ja/tai kuorrutteella päällystettyjä
leipiä ei saa paahtaa, eikä myöskään
täytettyjä toast-tyyppisiä leipiä tai vastaavia.
- Leivänpaahtimeen ei saa laittaa paksuja
leipäviipaleita, sillä ne saattavat juuttua
leipäkoriin.
- Jos leipäviipale juuttuu paahtimen sisään,
irrota pistoke pistorasiasta ja odota, että
leivänpaahdin jäähtyy.
- Heiluta käynnistyskytkintä muutaman kerran
edestakaisin saadaksesi leivän irti. Jos leipä
on edelleen jumissa, käännä leivänpaahdin
ylösalaisin ja ravistele varovasti, kunnes leipä
irtoaa paahtimesta.
- Metallisia välineitä ei saa koskaan käyttää
leivän irrottamiseen, koska ne voivat
vahingoittaa laitetta.
KÄYTTÖ
- Huomioi, että ensimmäisillä käyttökerroilla
saattaa leivänpaahtimesta tulla savua/hajua.
Se on täysin vaaratonta ja häviää nopeasti.
- Laita pistoke pistorasiaan.
- Aseta leipä paahtoaukkoon. Säädä
paahtoaste halutulle tasolle kääntämällä
säädintä oikealle. Paahtoasteita on 7. Mitä
suurempi luku sitä tehokkaampi paahto.
- Laske leipäkori alas painamalla
käynnistyskytkimestä. Huomaa, että
käynnistyskytkin pysyy alhaalla ainoastaan,
jos leivänpaahdin on kytketty pistorasiaan.
Leivänpaahtimen muita toimintoja voidaan
käyttää ainoastaan, kun leipäkori on alhaalla.
- Kun leipä on paahtunut, leipäkori ponnahtaa
ylös alkuasentoon. Leivänpaahdin sammuu
automaattisesti.
- Kun leivänpaahtimen käyttö lopetetaan, tulee
pistoke ottaa pistorasiasta. Laite säilytetään
lasten ulottumattomissa.
Keskeytyspainike
Paahdon voi keskeyttää painamalla
keskeytyspainiketta. Leipäkori ponnahtaa ylös,
jolloin voidaan tarv. tarkistaa onko leivän
paahtoaste/väri toivotun mukainen.
Sulatus
Tämän toiminnon ansiosta voidaan paahdettava
leipä ottaa suoraan pakasteesta. Laita leipä
leipäkoriin ja paina käynnistyskytkin alas. Tämän
jälkeen paina välittömästi sulatuspainiketta.
Painikkeen merkkivalo syttyy. Leivän paahtoaika
on hieman tavanomaista pitempi.
Uudelleenlämmitys
Jos leipä on ehtinyt jäähtymään paahtamisen
jälkeen, sen voi lämmittää uudelleen. Paina
käynnistyskytkin alas. Tämän jälkeen paina
välittömästi uudelleenlämmityspainiketta.
Painikkeen merkkivalo syttyy, ja leivänpaahdin
lämmittää leipää hetken ajan.
HYVIÄ NEUVOJA
Tässä leivänpaahtimessa voi paahtaa monenlaisia
leipiä. Paahtoasteita on kuitenkin vaikea
suositella, kun kyseessä on makuasia. Tästä
syystä suosittelemme eri säätöjen kokeilemista.
Paksut viipaleet vaativat pidemmän paahtoajan.
PUHDISTUS
- Ota aina pistoke pistorasiasta ja anna
leivänpaahtimen jäähtyä kunnolla.
- Leivänpaahdin tulee säännöllisesti tyhjentää
leivänmuruista.
- Pyyhi ulkopinnat kuivalla tai nihkeällä liinalla.
Älä käytä mitään voimakkaita tai
naarmuttavia puhdistusaineita. Teräsvillaa ei
missään tapauksessa saa käyttää
leivänpaahtimen puhdistukseen.
- Älä koskaan puhdista leivänpaahdinta
kuurausharjalla. Harjakset saattavat katketa
ja kiinnittyä paahtimen sähköosiin, ja näin
vaurioittaa leivänpaahdinta.
12
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 12
- Leivänpaahdinta ei saa upottaa
minkäänlaiseen nesteeseen.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTYKSESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja
elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen
keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-
alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa
käytetyt laitteet maksutta erityisiin
kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja
tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu,
jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö-
ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, jakelijaltasi tai paikallisilta
viranomaisilta.
TAKUU EI KATA:
- Jos yllämainittuja ohjeita ei ole noudatettu.
- Jos laitetta ei ole huollettu asianmukaisesti,
jos sitä on käsitelty väkivalloin tai jos sitä on
vaurioitettu jollain muulla tavalla.
- Jos laitetta on jollain tavalla korjannut tai
muuttanut tai muunnellut henkilö, jolla ei ole
siihen asianmukaista valtuutusta.
- Jakelukanavien virheistä ja puutteista
johtuvia virheitä ja vikoja.
Koska jatkuvasti kehitämme sekä tuotteidemme
toimivuutta että niiden muotoilua, varaamme
oikeuden tuotteen muuttamiseen ilman
edeltävää ilmoitusta.
MAAHANTUOJA:
Adexi group
www.adesi.eu
Valmistaja ei vastaa painovirheistä.
13
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 13
Please read all instructions before operating your
new toaster. We suggest that you save the
instruction manual for later use.
When using electrical appliances, basic safety
precautions should always be followed, including
the following:
IMPORTANT SAFEGUARDS
- Read all instructions thoroughly before use.
- Do not touch hot surfaces. This toaster is
equipped with "Cool Walls" which makes
you able touch the sides as well as the
handles.
- To protect yourself against electrical shock
do not immerse cord, plugs, or toaster in
water or other liquid during use or when
cleaning the appliance.
- Close supervision is necessary when any
electrical appliance is used by or near
children.
- WARNING: Children must be made aware of
the possible danger of electrical appliances if
used incorrectly.
- Unplug from outlet when not in use and
before cleaning.
- Do not operate any appliance with a
damaged cord or plug or after the appliance
malfunctions, or if it has been damaged in
any manners. Return appliance to an
authorised service dealer for examination,
repair, or adjustment.
- Do not use outdoors or in a bathroom.
- Do not let cord hang over edge of table or
worktop or touch a hot surface.
- Do not place on or near a hot gas or electric
burner.
- To disconnect: remove plug from wall outlet.
- Do not use the appliance for other than the
intended use.
- Oversize foods, metal foil packages, or
utensils must not be inserted in a toaster as
they may create a risk of fire or electrical
shock.
- A fire may occur if toasters are covered or
touching flammable material, including
curtains, draperies, walls, and the like, when
in operation.
- Do not attempt to dislodge food when the
toaster is plugged in.
- Do not place anything on top of the toaster
when in use.
- This appliance must not be left unattended
during use.
- Never use the toaster without the crumb tray.
- Empty the crumb tray often, otherwise there
will be a risk of fire.
LIST OF COMPONENTS
1. Electronic Variable browning control
2. Frozen bread button
3. Cancel button
4. Re-heat button
5. Bread Carriage lever/high lift feature
6. Bread slots
7. Slide out crumb tray
14
UK
2.
1.
7.
5.
6.
3.
4.
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 14
IMPORTANT POINTS
- Remove all packaging material from the
bread before inserting in the toaster.
- Do not toast bread with sugar or glaze, or
bread with stuffing.
- Do not toast thick pieces of bread, they can
get stuck in the toaster.
- If the bread gets stuck in the toaster,
remove the plug from the power outlet and
let the toaster cool off.
- Move the carriage up and down a couple of
times to release the bread. Do never use
metal objects to remove the bread.
INSTRUCTIONS FOR USE
Before using for the first time, run for a few
minutes without bread. Some smoke may
appear at first, this is normal and will disappear
after a short while.
- Plug into a power outlet and turn the power
outlet to on position.
- Place the bread in the openings. Adjust the
selector knob to your desired toast colour
position. Turn the selector knob to the right
between 1 and 7. The browning level will
increase in relation to the numbers. Push
down the carriage. Be aware that the
carriage will not latch down unless the plug
is in the power outlet and turned on.
- When the toasting is done, the carriage
returns to its initial position and the toast
will appear at the openings. The toaster
automatically switches off. If the bread
becomes stuck inside the toaster, switch it
off and unplug, allow cooling and remove
the bread.
- Do not use the toaster if the crumb-tray is
not in its correct position.
Use of Cancel button
When pressing the Cancel button, the automatic
cycle stops and ejects the bread. You can
interrupt the toasting process by pressing the
cancel button. The toaster is ready for immediate
re-use.
Use of Defrost button
To toast frozen bread, you do not have to adjust
the browning control. Place the bread in the
bread slots as usual ,depress the bread carriage
lever and press the defrost button. The toaster
will automatically toast for an extended period of
time.
Use of Re-heat button
If your toast has popped up and gone cold, the
toaster offers a re-heat facility. To use it, depress
the bread carriage lever and press the re-heat
button immediately, The toaster will operate for a
short period, re-heating the bread.
After use unplug the appliance and store in a
place out of reach for children.
CLEANING
- Ensure that the toaster is unplugged before
cleaning.
- Never place in water or any other liquid.
- Before cleaning, unplug and allow to cool,
then remove the crumb-tray by pulling it
outward.
- Clean off remains of bread, burns, etc.
- Never insert any object, even a cloth, into
the toaster.
- Once the crumbs have been removed, refit
the tray, ensuring that it is in the correct
position.
15
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 15
INFORMATION ON DISPOSAL AND
RECYCLING OF THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked
with this symbol:
This means that this product must not be
disposed of together with ordinary household
waste, as electrical and electronic waste must be
disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every
member state must ensure correct collection,
recovery, handling and recycling of electrical and
electronic waste. Private households in the EU
can take used equipment to special recycling
stations free of charge. In some member states
you can, in certain cases, return the used
equipment to the retailer from whom you
purchased it, if you are purchasing new
equipment. Contact your retailer, distributor or the
municipal authorities for further information on
what you should do with electrical and electronic
waste.
THE WARRENTY DO NOT COVER:
- If the above points have not been observed.
- If the appliance has not been properly
maintained, if force has been used against it
or if it has been damaged in any other way.
- Errors or faults owing to defects in the
electric distribution system.
- If the appliance has been repaired or
modified or changed in any way or by any
person not properly authorised.
Importer:
Adexi group
www.adexi.eu
We take reservations for printing errors.
16
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 16
Damit Sie an Ihrem Toaster möglichst ungetrübte
Freude haben, bitten wir Sie, vor Inbetriebnahme
des Gerätes diese Gebrauchsanweisung zu
studieren. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die
Gebrauchsanweisung aufzubewahren für den
Fall, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu
den Funktionen des Toasters noch einmal
nachlesen wollen.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
- Bitte lesen Sie sich zunächst die gesamte
Gebrauchsanweisung durch.
- Niemals Toaster, Netzkabel oder Stecker in
eine Flüssigkeit tauchen.
- Lassen Sie stets besondere
Aufmerksamkeit walten, wenn sich Kinder in
der Nähe des in Gebrauch befindlichen
Toasters aufhalten.
- Zum Reinigen oder bei Nichtgebrauch
Netzstecker ziehen. Vor dem Reinigen den
Toaster abkühlen lassen.
- Das Gerät nicht in Gebrauch nehmen, wenn
das Gerät selbst oder das Netzkabel/der
Netzstecker beschädigt ist oder das Gerät
Fehlfunktionen aufweist. Geben Sie das
Gerät bei einem Händler in Ihrer Nähe zur
Durchsicht/Reparatur. Die Verwendung von
vom Hersteller nicht empfohlenem Zubehör
kann den Toaster unbrauchbar machen.
- Der Toaster ist nicht für den Gebrauch im
Freien bestimmt.
- Das Netzkabel nicht über eine Tischkante
o.ä. hängen lassen und den Kontakt mit
heißen Oberflächen vermeiden.
- Den Toaster nicht auf oder in die Nähe eines
Gas- oder Elektroherdes stellen.
- In Folie verpackte Essware und sehr dicke
Scheiben oder Brotstücken dürfen im
Toaster nicht aufgewärmt werden, da
hierdurch Brandgefahr entstehen kann.
- Es ist stets dafür sorgen, dass sich während
des Gebrauchs keine brennbaren
Materialien in der Nähe des Toasters
befinden.
- Der Toaster darf während des Gebrauchs
niemals zugedeckt werden.
- Versuchen Sie nicht, Brot herauszunehmen,
solange der Toaster angeschaltet ist. Zum
Abbrechen des Toastvorganges die Stop-
Taste drücken.
- Der Toaster ist regelmäßig von Krümeln zu
entleeren, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Der Toaster ist nur haushaltsüblich zu
verwenden.
- Den Toaster während des Gebrauchs nicht
unbeaufsichtigt lassen.
- Niemals das Netzkabel über das Gerät
legen, solange es warm ist.
- Bitte beachten Sie, dass der Toaster
während des Gebrauchs hohe
Temperaturen entwickelt.
- Den Toaster niemals ohne Krümelschublade
benutzen.
FUNKTIONSÜBERSICHT
1. Elektronische Bräunungsgradkontrolle
2. Auftautaste
3. Stop-Taste
4. Aufwärmtaste
5. Griff für den Brotschlitten
6. Toastschlitz
7. Krümelschublade
17
DE
2.
1.
7.
5.
6.
3.
4.
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 17
WICHTIGE HINWEISE
- Vor der Bestückung des Toasters das Brot
von jeglicher Verpackung befreien.
- Keine gezuckerten und/oder mit Glasur
überzogenen sowie gefüllten Backwaren wie
Sandwich-Toasts mit Käse o.ä.
rösten/aufwärmen.
- Dicke Brotscheiben vermeiden, da sie sich
im Toaster verklemmen können.
- Sollte sich eine Brotscheibe verklemmt
haben, den Netzstecker ziehen und warten,
bis der Toaster abgekühlt ist.
- Den Brotschlitten am Griff einige Male auf
und ab schieben, um das festsitzende
Röstgut zu lösen. Sollte es noch immer
eingeklemmt sein, den Toaster mit der
Öffnung nach unten halten und vorsichtig
schütteln, bis das Brot sich löst.
- Zum Entfernen des Röstguts niemals
Metallgegenstände verwenden.
GEBRAUCH
- Bei den ersten Malen des Gebrauchs kann
es zu einer schwachen Rauch-
/Geruchsentwicklung kommen. Diese ist
jedoch völlig ungefährlich und wird schnell
wieder verschwinden.
- Das Gerät über den Netzstecker mit dem
Stromnetz verbinden.
- Das Röstgut in den Toastschlitz stecken. Den
gewünschten Bräunungsgrad einstellen,
dazu den Regelknopf nach rechts drehen
und zwischen den Einstellungen 1 bis 7
wählen. Je höher die Zahl, umso stärker der
Bräunungsgrad.
- Den Brotschlitten am Griff nach unten
drücken. Beachten Sie, dass der
Brotschlitten sich nur nach unten drücken
lässt, wenn der Stecker in der Steckdose
sitzt. Die anderen Funktionen des Toaster
lassen sich nur bei heruntergedrücktem
Brotschlitten bedienen.
- Ist der Toastvorgang beendet, springt der
Brotschlitten in seine ursprüngliche Position
zurück. Der Toaster schaltet automatisch ab.
- Nach Beendigung des Toastens den
Netzstecker ziehen. Das Gerät ist für Kinder
unzugänglich aufzubewahren.
Stop-Taste
Der Röstvorgang lässt sich durch Betätigen der
Stop-Taste abbrechen. Der Brotschlitten springt
nach oben, und nun lässt sich kontrollieren, ob
etwa das Brot den gewünschten
Bräunungsgrad/Farbe erreicht hat.
Auftaufunktion
Mit dieser Funktion lässt sich direkt aus dem
Tiefkühlfach kommendes Brot auftauen. Dazu das
Brot in den Toaster stecken, Schlitten nach unten
drücken und sofort die Auftautaste betätigen. Die
Taste beginnt zu leuchten, und der Röstvorgang
wird nun etwas länger als gewöhnlich dauern.
Aufwärmfunktion
Soll bereits fertig geröstetes und in der
Zwischenzeit wieder erkaltetes Brot wieder
aufgewärmt werden, lässt sich dies
bewerkstelligen, indem man den Brotschlitten
nach unten drückt und gleich darauf die
Aufwärmtaste betätigt. Die Taste beginnt zu
leuchten, und der Toaster wärmt jetzt nur für
kurze Zeit.
EIN GUTER RAT
Dieser Toaster ist für die unterschiedlichsten
Brotsorten geeignet. Es ist jedoch schwer, einen
bestimmten Bräunungsgrad zu empfehlen, da
dies oftmals vom Geschmack abhängt. Hier ist
also Probieren angesagt.
Dicke Scheiben erfordern eine längere Röstzeit.
18
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 18
REINIGUNG
- Zum Reinigen stets den Netzstecker ziehen
und den Toaster vollständig abkühlen
lassen.
- Ein Krümelentfernung muss regelmäßig
erfolgen.
- Reinigen Sie das Äußere des Toaster mit
einem trockenen oder nur leicht
angefeuchteten Tuch. Auf keinen Fall
scharfe oder Reinigungsmittel mit
Scheuereffekt verwenden, das Gleiche gilt
für Stahlbürsten.
- Niemals mit einer Scheuerbürste reinigen.
Die Borsten können abbrechen und sich in
den elektrischen Teilen festsetzen und damit
den Toaster unbrauchbar machen.
- Den Toaster niemals in eine Flüssigkeit
tauchen.
INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG
UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen
mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden
darf, da Elektro- und Elektronikmüll gesondert
entsorgt werden muss.
Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder
Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße
Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und
das Recycling von Elektro- und Elektronikmüll
sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU
können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an
speziellen Recyclingstationen abgeben. In
einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte
Geräte in bestimmten Fällen bei dem
Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden,
kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern
man ein neues Gerät kauft. Bitte nehmen Sie mit
Ihrem Einzelhändler, Ihrem Großhändler oder den
örtlichen Behörden Kontakt auf, um weitere
Einzelheiten über den Umgang mit Elektro- und
Elektronikmüll zu erfahren
DIE GARANTIE GILT NICHT
- falls die vorstehenden Hinweise nicht
beachtet werden;
- falls das Gerät unsachgemäß behandelt,
Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig
Schaden zugefügt worden ist;
- bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern im
Leitungsnetz entstanden sind;
- bei Eingriffen in das Gerät von Stellen, die
nicht von uns autorisiert sind.
IMPORTEUR:
Adexi group
www.adexi.eu
Irrtümer und Fehler vorbehalten
19
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 19
AbyÊcie Paƒstwo mieli pe∏ne zadowolenie z
Waszego nowego opiekacza, prosimy Was o
dok∏adne przeczytanie instrukcji obs∏ugi zanim
zaczniecie go u˝ywaç.
Zalecamy równie˝ zachowanie niniejszej instrukcji
w razie potrzeby przypomnienia funkcji opiekacza
w przysz∏oÊci.
WA˚NE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE
BEZPIECZE¡STWA
- Przeczytaj ca∏à instrukcj´ obs∏ugi.
- Urzàdzenie, przewód elektryczny oraz
wtyczka nie mogà byç zanu˝ane w
jakimkolwie p∏ynie.
- Podczas pracy urzàdzenia zwróç uwag´ na
znajdujàce si´ w pobli˝u dzieci.
- Wyciàgnij wtyczk´ z gniazdka sieciowego
gdy nie u˝ywasz opiekacza oraz przed jego
czyszczeniem. Poczekaj do wystygni´cia
opiekacza zanim rozpoczniesz jego
czyszczenie.
- W przypadku uszkodzenia przewodu
elektrycznego urzàdzenia lub samego
urzàdzenia, bàdê stwierdzenia
nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu
opiekacza nale˝y oddaç urzàdzenie do
punktu serwisowego albowiem konieczne
jest u˝ycie specjalnych narz´dzi w celu
dokonania naprawy/przeglàdu. U˝ywanie
nieorginalnych cz´Êci przy naprawach
urzàdzenia mo˝e byç powodem jego
dalszych uszkodzeƒ.
- U˝ywaj urzàdzenie wy∏àcznie w
pomieszczeniach zadaszonych.
- Nie pozwól aby przewód elektryczny zwisa∏
poza kant sto∏u na którym ustawiony jest
opiekacz lub mia∏ on stycznoÊç z nagrzanymi
powierzchniami.
- Nie stawiaj opiekacza na palnikach
gazowych/elektrycznych lub w ich pobli˝u.
- Nie wk∏adaj do opiekacza pieczywa
zapakowanego w foli´ oraz grubo
pokrojonego pieczywa albowiem mo˝e to
byç powodem po˝aru.
- Podczas u˝ywania opiekacza nie mogà
znajdowaç si´ w pobli˝u materia∏y
∏atwopalne.
- Nie zakrywaj nigdy opiekacza podczas jego
u˝ytkowania.
- Nie wyjmuj opiekanego pieczywa podczas
pracy opiekacza.
- Szufladka na okruchy musi byç regularnie
opró˝niana dla unikni´cia powstania po˝aru.
- U˝ywaj opiekacza wy∏àcznie dla celów
gospodarstwa domowego.
- Nie pozostawiaj opiekacza bez nadzoru
podczas jego pracy.
- Podczas pracy urzàdzenia zwróç uwag´ aby
przewód elektryczny nie styka∏ si´ z rusztem.
- Nie dotykaj cz´Êci metalowych opiekacza
gdy jest on w∏àczony albowiem b´dà one
bardzo goràce.
- Nie u˝ywaj opiekacza bez szufladki na
okruchy.
OPIS BUDOWY
1. Elektroniczny regulator stopnia opiekania
2. Przycisk funkcji rozmra˝ania
3. Przycisk przerywania procesu opiekania
4. Rysunek
5. Przycisk funkcji podgrzewania
6. Uchwyt koszyczka na pieczywo
7. Szufladka na okruchy
20
PL
2.
1.
7.
5.
6.
3.
4.
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26

Exido 243-028 User manual

Category
Toasters
Type
User manual
This manual is also suitable for

Ask a question and I''ll find the answer in the document

Finding information in a document is now easier with AI